131 là tài khoản gì

TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

(Thông tư 133/2016/TT-BTC)

Bạn đang xem: 131 là tài khoản gì

✵ ✵

Nguyên tắc nối tiếp toán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản

Phương pháp hoạnh toán nối tiếp toán

về cuối trang

1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

a) Tài khoản này dùng làm phản ánh của số tiền nợ cần thu và tình hình giao dịch thanh toán những số tiền nợ cần thu của công ty với người sử dụng về chi phí phân phối thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, những số vốn tài chủ yếu, cung ứng cty. Tài khoản này còn dùng làm phản ánh những khoản cần thu của những người nhận thầu XDCB với những người phó thầu về lượng công tác làm việc XDCB đang được hoàn thành xong. Không phản ánh nhập thông tin tài khoản này những nhiệm vụ thu chi phí tức thì.

b) Khoản cần thu của người sử dụng rất cần được hoạnh toán cụ thể mang lại từng đối tượng người tiêu dùng, từng nội dung cần thu, theo đuổi dõi cụ thể kỳ hạn tịch thu (trên 12 mon hay là không quá 12 mon Tính từ lúc thời gian lập báo cáo) và biên chép từng thứ tự giao dịch thanh toán. Đối tượng cần thu là những người sử dụng đem mối quan hệ kinh tế tài chính với công ty về mua sắm thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, nhận cung ứng cty, cho dù là TSCĐ, nhà đất góp vốn đầu tư, những số vốn tài chủ yếu.

c) Mé phó ủy thác xuất khẩu ghi nhận nhập thông tin tài khoản này so với những khoản cần thu kể từ mặt mũi nhận ủy thác xuất khẩu về chi phí bán sản phẩm xuất khẩu giống như các thanh toán giao dịch bán sản phẩm, cung ứng cty thường thì.

d) Trong hoạnh toán cụ thể thông tin tài khoản này, kế toán tài chính cần tổ chức phân loại những số tiền nợ, loại nợ hoàn toàn có thể trả chính hạn, số tiền nợ khó khăn yêu sách hoặc đem năng lực ko tịch thu được, để sở hữu địa thế căn cứ xác lập số trích lập dự trữ cần thu khó khăn yêu sách hoặc đem phương án xử lý so với số tiền nợ cần thu ko yêu sách được. Khoản thiệt sợ hãi về nợ cần thu khó khăn yêu sách sau khoản thời gian trừ dự trữ đang được trích lập được ghi nhận nhập ngân sách quản lý và vận hành công ty nhập kỳ report. Khoản nợ khó khăn yêu sách đang được xử lý Khi yêu sách được, hoạnh toán nhập thu nhập không giống.

đ) Trong mối quan hệ phân phối thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dich vụ theo đuổi thỏa thuận hợp tác thân ái công ty với người sử dụng, nếu như sản p, sản phẩm & hàng hóa BĐSĐT đang được phó, cty đang được cung ứng ko thích hợp thỏa thuận hợp tác nhập phù hợp đồng kinh tế tài chính thì người tiêu dùng hoàn toàn có thể đòi hỏi công ty hạn chế giá chỉ sản phẩm phân phối hoặc trả lại số sản phẩm đang được phó.

về đầu trang

2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 131 – PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

Bên Nợ:

- Số chi phí cần thu của người sử dụng đột biến nhập kỳ Khi phân phối thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, BĐSĐT, TSCĐ, cty, những số vốn tài chính;

- Số chi phí quá trả lại mang lại người sử dụng.

- Đánh giá chỉ lại những khoản cần thu của người sử dụng là khoản mục chi phí tệ đem gốc nước ngoài tệ bên trên thời gian BCTC (trường phù hợp tỷ giá chỉ nước ngoài tệ tăng đối với đồng xu tiền ghi bong nối tiếp toán).

Bên Có:

- Số chi phí người sử dụng đang được trả nợ;

- Số chi phí đã nhận được ứng trước, trả trước của khách hàng hàng;

- Khoản hạn chế giá chỉ sản phẩm phân phối trừ nhập nợ cần thu của khách hàng hàng;

- Doanh thu của số sản phẩm đang được phân phối bị người tiêu dùng trả lại (có thuế GTGT hoặc không tồn tại thuế GTGT);

- Số chi phí khuyến mãi giao dịch thanh toán và khuyến mãi thương nghiệp cho tất cả những người mua sắm.

- Đánh giá chỉ lại những khoản cần thu của người sử dụng là khoản mục chi phí tệ đem gốc bên trên nước ngoài tệ bên trên thời gian lập BCTC (trường phù hợp tỷ giá chỉ nước ngoài tệ hạn chế đối với đồng xu tiền ghi bong nối tiếp toán).

Bên dư mặt mũi Nợ:

Số chi phí còn cần thu của người sử dụng.

Tài khoản này hoàn toàn có thể đem số dư mặt mũi Có: Số dư mặt mũi Có phản ánh số chi phí nhận trước, hoặc số đang được thu nhiều hơn nữa số cần thu của người sử dụng cụ thể theo đuổi từng đối tượng người tiêu dùng rõ ràng. Khi lập Báo cáo tình hình tài chủ yếu, cần lấy số dư cụ thể theo đuổi từng đối tượng người tiêu dùng cần thu của thông tin tài khoản này nhằm ghi cả nhị tiêu chuẩn mặt mũi “Tài sản” và mặt mũi “Nguồn vốn”.

về đầu trang

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ GIAO DỊCH KINH TẾ CHỦ YẾU

3.1. Khi phân phối thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, cung ứng cty ko nhận được tức thì vì chưng chi phí (kể cả những khoản cần thu về chi phí bán sản phẩm xuất khẩu của mặt mũi phó ủy thác), kế toán tài chính ghi nhận lợi nhuận, ghi:

a) Đối với thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, cty, nhà đất góp vốn đầu tư nằm trong đối tượng người tiêu dùng chịu đựng thuế GTGT, thuế dung nạp đặc trưng, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm an toàn môi trường xung quanh, kế toán tài chính phản ánh lợi nhuận bán sản phẩm và cung ứng cty theo đuổi giá thành chưa xuất hiện thuế, những khoản thuế loại gián thu cần nộp được tách riêng biệt ngay lúc ghi nhận lợi nhuận (kể cả thuế GTGT cần nộp theo đuổi cách thức trực tiếp), ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của người sử dụng (tổng giá chỉ thanh toán)

 Có TK 511 -Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng cty (giá chưa xuất hiện thuế)

Có TK 333 - Thuế và những khoản cần nộp Nhà nước.

b) Trường phù hợp ko tách tức thì được những khoản thuế cần nộp, kế toán tài chính ghi nhận lợi nhuận bao hàm cả thuế cần nộp. Định kỳ, kế toán tài chính xác lập nhiệm vụ thuế cần nộp và ghi hạn chế lợi nhuận, ghi:

Có TK 131 - Thuế và những khoản cần nộp Nhà nước

Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

3.2. Kế toán sản phẩm phân phối bị người sử dụng trả lại:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng cty (giá phân phối chưa xuất hiện thuế)

Nợ TK 131 - Thuế và những khoản cần nộp Nhà nước (số thuế GTGT của sản phẩm phân phối bị trả lại)

Có TK 131 - Phải thu của người sử dụng.

3.3. Kế toán khuyến mãi thương nghiệp và hạn chế giá chỉ sản phẩm bán

a) Trường phù hợp số chi phí khuyến mãi thương nghiệp, hạn chế giá chỉ sản phẩm phân phối đang được ghi tức thì bên trên hóa đơn bán sản phẩm, kế toán tài chính phản ánh lợi nhuận theo đuổi giá chỉ đang được trừ khuyến mãi, hạn chế giá chỉ (ghi nhận theo đuổi lợi nhuận thuần) và ko phản ánh riêng biệt số khuyến mãi, hạn chế giá;

b) Trường phù hợp bên trên hóa đơn bán sản phẩm ko thể hiện nay số chi phí khuyến mãi thương nghiệp, hạn chế giá chỉ sản phẩm phân phối bởi người sử dụng ko đầy đủ ĐK sẽ được hưởng trọn hoặc ko xác lập được số cần khuyến mãi, hạn chế giá chỉ thì lợi nhuận ghi nhận theo đuổi giá chỉ khấu trừ khuyến mãi (doanh thu gộp). Sau thời gian ghi nhận lợi nhuận, nếu như người sử dụng đầy đủ ĐK thừa kế khuyến mãi, hạn chế giá chỉ thì kế toán tài chính cần ghi nhận riêng biệt khoản khuyến mãi, hạn chế giá đựng lịch kiểm soát và điều chỉnh hạn chế lợi nhuận gộp, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm, cung ứng dịch vụ

Nợ TK 333 - Thuế và những khoản cần nộp Nhà nước (số thuế của sản phẩm hạn chế giá chỉ, khuyến mãi thương mại)

Có TK 131 - PPhải thu của người sử dụng (tổng số chi phí hạn chế giá).

3.4. Số khuyến mãi giao dịch thanh toán cần trả cho tất cả những người mua sắm Khi người tiêu dùng giao dịch thanh toán chi phí mua sắm chọn lựa trước thời hạn quy toan, trừ nhập số tiền nợ cần thu của người sử dụng, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng

Nợ TK 635 - Ngân sách tài chủ yếu (số chi phí khuyến mãi thanh toán)

Có TK 131 - Phải thu của người sử dụng.

3.5. Nhận được chi phí bởi người sử dụng trả (kể cả chi phí lãi của số nợ- nếu như có), nhận chi phí ứng trước của người sử dụng theo đuổi phù hợp đồng bán sản phẩm hoặc cung ứng cty, ghi:

Nợ những TK 111, 112, ....

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng hàng

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động và sinh hoạt tài chủ yếu (phần chi phí lãi).

3.6. Phương pháp kế toán tài chính những khoản cần thu ở trong nhà thầu so với người sử dụng tương quan cho tới phù hợp đồng xây dựng:

a) Trường phù hợp hợp đồng kiến tạo quy toan căn nhà thầu được giao dịch thanh toán theo đuổi độ quý hiếm lượng triển khai, Khi thành phẩm triển khai phù hợp đồng kiến tạo được xác lập một cơ hội uy tín và được người sử dụng xác nhận, kế toán tài chính phải tạo hóa đơn bên trên hạ tầng phần việc làm đang được hoàn thành xong được người sử dụng xác nhận, địa thế căn cứ nhập hóa đơn, ghi:

Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng hàng

Xem thêm: vỡ ối là gì

Có TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng cty.

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33311).

b) Khoản chi phí thưởng nhận được kể từ người sử dụng trả phụ thêm vào cho căn nhà thầu Khi triển khai phù hợp đồng đạt hoặc vượt lên một số trong những tiêu chuẩn rõ ràng và đã được ghi nhập phù hợp đồng, ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng hàng

Có TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng cty.

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33311).

c) Khoản bồi thông thường nhận được kể từ người sử dụng hoặc những mặt mũi không giống nhằm bù đắp điếm cho những ngân sách ko bao hàm nhập độ quý hiếm phù hợp đồng (như sự chậm rì rì trễ, sơ sót của người sử dụng và những giành chấp về những thay cho thay đổi trong các công việc triển khai phù hợp đồng), ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng hàng

Có TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33311).

d) Khi sẽ có được chi phí giao dịch thanh toán lượng công trình xây dựng hoàn thành xong hoặc khoản ứng trước kể từ người sử dụng, ghi:

Nợ những TK 111, 112

Có TK 131 - Phải thu của người sử dụng.

3.7. Trường phù hợp người sử dụng ko giao dịch thanh toán vì chưng chi phí tuy nhiên giao dịch thanh toán vì chưng sản phẩm (theo cách thức sản phẩm thay đổi hàng), địa thế căn cứ nhập độ quý hiếm vật tư, sản phẩm & hàng hóa nhận trao thay đổi (tính theo đuổi độ quý hiếm hợp lý và phải chăng ghi nhập Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn bán sản phẩm của khách hàng hàng) trừ nhập số nợ cần thu của người sử dụng, ghi:

Nợ TK 152, 153, 156

Nợ TK 611 - Mua sản phẩm (hàng tồn kho kế toán tài chính theo đuổi cách thức KKĐK)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 131 - Phải thu của người sử dụng.

3.8. Trường phù hợp đột biến số tiền nợ cần thu khó khăn yêu sách thực sự ko thể thu nợ được cần xử lý xóa bong hoặc phân phối số tiền nợ cho quý doanh nghiệp giao thương mua bán nợ, địa thế căn cứ nhập biên bạn dạng xử lý xóa nợ, ghi:

Nợ TK 229 - Dự chống tổn thất gia tài (2293) (số đang được lập dự phòng)

Nợ TK 642 - Ngân sách quản lý và vận hành marketing (số ko lập dự phòng)

Có TK 131 - Phải thu của người sử dụng.

3.9. Kế toán khoản cần thu về phí ủy thác bên trên mặt mũi nhận ủy thác xuất nhập khẩu:

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng hàng

Có TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ(5113)

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33311)

3.10. Khi đột biến lợi nhuận, thu nhập không giống vì chưng nước ngoài tệ ko nhận được tiền bạc người sử dụng, địa thế căn cứ tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tiễn bên trên thời gian đột biến, ghi:

Nợ TK 131 (tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tiễn bên trên thời gian vạc sinh)

Có TK 511, 711 - (tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tiễn bên trên thời gian vạc sinh).

3.11. Khi nhận trước tiền bạc người tiêu dùng vì chưng nước ngoài tệ nhằm cung ứng vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ:

- Kế toán phản ánh số chi phí nhận trước của người tiêu dùng theo đuổi tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tiễn bên trên thời gian nhận ứng trước, ghi:

Nợ những TK 111(1112), 112(1112)

Có TK 131- Phải thu của người sử dụng.

- Khi gửi phó vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ, cty cho tất cả những người mua sắm thì phần nợ cần thu, lợi nhuận, tích lũy ứng với số chi phí nhận ứng trước được ghi theo đuổi tỷ thanh toán giao dịch thực tiễn bên trên thời gian nhận ứng trước và phần nợ cần thu, lợi nhuận, thu nhập ứng với số chi phí còn cần nhận được ghi theo đuổi tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tiễn bên trên thời gian ghi nhận lợi nhuận, thu nhập, ghi:

Nợ TK 131- Phải thu của người sử dụng.

Có TK 511, 711.

3.12. Khi thu nợ cần thu của người sử dụng vì chưng nước ngoài tệ:

- Trường phù hợp mặt mũi Có những thông tin tài khoản cần thu của người sử dụng vận dụng tỷ giá chỉ ghi bong nhằm quy thay đổi rời khỏi đồng xu tiền ghi bong kế toán tài chính, ghi:

Nợ những TK 111(1112), 112(1112) (tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tiễn bên trên mùa thu nợ)

Nợ TK 635, - Ngân sách tài chủ yếu (lỗ tỷ giá chỉ hối hận đoái)

Có TK 131- Phải thu của người sử dụng (tỷ giá chỉ ghi bong nối tiếp toán)

Có TK 515, - Doanh thu hoạt động và sinh hoạt tài chủ yếu (lãi tỷ giá chỉ hối hận đoái).

- Trường phù hợp mặt mũi Có những thông tin tài khoản cần thu của người sử dụng vận dụng tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tiễn nhằm quy thay đổi rời khỏi đồng xu tiền ghi bong nối tiếp toán:

+ Khi thu những số tiền nợ cần thu của người sử dụng, ghi:

Nợ những TK 111(1112), 112(1112) (tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tiễn bên trên mùa thu nợ)

Có TK 131- Phải thu của người sử dụng (tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tiễn bên trên mùa thu nợ).

+ Ghi nhận chênh chếch tỷ giá: Việc ghi nhận chênh chếch tỷ giá chỉ hối hận đoái đột biến nhập kỳ được triển khai đôi khi bên trên thời gian thu nợ hoặc lịch tùy từng Điểm sáng hoạt động và sinh hoạt marketing và đòi hỏi quản lý và vận hành của doanh nghiệp:

(+) Nếu đột biến lỗ chênh chếch tỷ giá chỉ, ghi:

Nợ TK 635 - Ngân sách tài chủ yếu (chênh chếch thân ái tỷ giá chỉ ghi bong của số tiền nợ cần thu to hơn tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tiễn bên trên thời gian thu nợ).

Có TK 131- Phải thu của người sử dụng.

(+) Nếu vạc sin lãi chênh chếch tỷ giá chỉ, ghi:

Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng hàng

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động và sinh hoạt tài chủ yếu (chênh chếch thân ái tỷ giá chỉ ghi bong của số tiền nợ cần thu to hơn tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tiễn bên trên thời gian thu nợ)

3.13. Khi lập Báo cáo tài chủ yếu, số dư nợ cần thu của người sử dụng là khoản mục chi phí tệ đem gốc nước ngoài tệ được Đánh Giá theo đuổi tỷ giá chỉ thực tiễn (tỷ giá chỉ chuyển tiền trung bình) bên trên thời gian vào cuối kỳ nối tiếp toán:

- Nếu tỷ giá chỉ nước ngoài tăng đối với đồng xu tiền ghi bong kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng hàng

Có TK 413 - Chênh chếch tỷ giá chỉ hối hận đoái.

- - Nếu tỷ giá chỉ nước ngoài tệ hạn chế đối với đồng xu tiền ghi bong kế toán tài chính, ghi:

Xem thêm: milky way la gi

Nợ TK 413 - Chênh chếch tỷ giá chỉ hối hận đoái.

Có TK 131- Phải thu của khách hàng hàng

về đầu trang