afford là gì

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to afford
Phân kể từ hiện nay tại affording
Phân kể từ quá khứ afforded
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại afford afford hoặc affordest¹ affords hoặc affordeth¹ afford afford afford
Quá khứ afforded afforded hoặc affordedst¹ afforded afforded afforded afforded
Tương lai will/shall² afford will/shall afford hoặc wilt/shalt¹ afford will/shall afford will/shall afford will/shall afford will/shall afford
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại afford afford hoặc affordest¹ afford afford afford afford
Quá khứ afforded afforded afforded afforded afforded afforded
Tương lai were to afford hoặc should afford were to afford hoặc should afford were to afford hoặc should afford were to afford hoặc should afford were to afford hoặc should afford were to afford hoặc should afford
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại afford let’s afford afford
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.