allowance là gì

/əˈlaʊəns/

Thông dụng

Danh từ

Sự cho tới phép
Sự quá nhận, sự thừa nhận, sự thú nhận
by his own allowance
do chủ yếu anh tao quá nhận
Tiền trợ cấp; chi phí cung cấp phát; chi phí thu về, chi phí chi vặt
to get a very small allowance from trang chủ every month
hàng mon có được của mái ấm gia đình gửi cho tới một vài chi phí nhỏ
family allowance fund
quỹ trợ cung cấp mái ấm gia đình tấp nập con
Phần chi phí, suất, phần ăn
to put the men on half allowance
(quân sự) cho tới binh lính ăn nửa khẩu phần
to be on short allowance
bị giới hạn khẩu phần
at no allowance
không hạn chế
to reduce the allowance of water
giảm suất nước
do not take more than thở your usual allowance
không được ăn quá suất thông thường lệ
Sự nói tới, sự tính cho tới, sự chiếu cố cho tới, sự dung thứ
to make allowances for the difference of age
chiếu cố tới việc không giống nhau về tuổi tác tác
to make allowance for youth
chiếu cố cho tới tuổi tác trẻ em, dung loại cho tới tuổi tác trẻ
Sự trừ, sự bớt
to make allowance for the tare
trừ bì
(kỹ thuật); (vật lý) hạn lăm le cho tới phép

Ngoại động từ

Chia phần ăn cho
Cấp một vài chi phí cho tới (ai), trợ cấp

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Dung sai, lượng dư, sự cho tới phép

Cơ khí & công trình

dung sai cho tới phép
hạn lăm le cho tới phép

Giải mến EN: The intentional difference in dimensions between two mating parts, allowing clearance for a sliding fit or for a film of oil..

Giải mến VN: Là sự khác lạ về size được dự trù trước đằm thắm nhì phần hợp ý trở thành cùng nhau, được chấp nhận sự giao động về size hoặc màng dầu.

Bạn đang xem: allowance là gì

Xem thêm: processing là gì

Toán & tin cậy

cho chạy tiếp
sự được phép
sự được quá nhận
tiền boa

Xây dựng

số chi phí trừ đi

Kỹ thuật công cộng

chiết khấu
lượng thừa
độ dôi
dung hạn
dung sai

Giải mến VN: Sai số độ cao thấp được chấp nhận.

failure allowance
dung sai thất bại
finish allowance
dung sai gia công tinh
finish allowance
dung sai trả thiện
fitting allowance
dung sai thi công ghép
machining allowance
độ dung sai thi công ráp
machining allowance
dung sai nhằm điều chỉnh
machining allowance
dung sai gia công
materials allowance
dung sai vật liệu
maximum allowance
dung sai đặc biệt đại
permissible allowance
dung sai được phép
shrinkage allowance
dung sai teo ngót
shrinkage allowance
dung sai chừng co
tooling allowance
dung sai hạn chế gọt
tooling allowance
dung sai gia công
lượng dư
fitting allowance
lượng dư thi công ghép
maximum allowance
lưỡng dư đặc biệt đại
maximum allowance
lưỡng dư rộng lớn nhất
phụ cấp
sự bồi thường
sự cho tới phép
sự thông thường bù
sai số cho tới phép
sự quá nhận
tiền trợ cấp
mission allowance
tiền trợ cung cấp công tác
transition allowance
tiền trợ cung cấp phó thời

Kinh tế

bớt giá
dung sai
tiền ưu tiên, chi phí trợ cung cấp, chi phí khấu trừ

Giải mến VN: 1. Kế toán: Tài khoản nhằm kiểm soát và điều chỉnh trị giá bán gia tài trải qua phí của chiến phẩm hiện nay hành, đó là số dự trữ cho tới khấu hao. 2. Ngân hàng: Dự trữ chi phí vay mượn bị mất mặt (Loan loss Reserve) người sử dụng cho tới số phí tiếp tục mất mặt theo dõi dự loài kiến so với nợ khó khăn yêu sách. 3. ủy thác: Chứng thực (di chúc) ra quyết định của tin cậy cho những người thụ ủy tài sản ; tỉ dụ như chi phí trợ cung cấp cho những người góa bụa. 4. Mua bán: Khấu trừ trị giá bán hóa đơn được người bán sản phẩm hóa gật đầu đồng ý nhằm bù che đậy vô số hỏng kinh hoảng hoặc thiếu thốn sót.

tiền dự trữ

Chứng khoán

Tiền ưu tiên, chi phí trợ cung cấp, chi phí khấu trừ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aid , alimony , allocation , allotment , annuity , apportionment , bequest , bite * , bounty , commission , contribution , cut , endowment , fee , fellowship , gift , grant , honorarium , inheritance , interest , legacy , lot , measure , part , pay , pension , piece , portion , prize , quantity , quota , ration , recompense , remittance , salary , scholarship , share , slice , stint , stipend , subsidy , taste , wage , accommodation , adaptation , adjustment , admission , advantage , deduction , rebate , reduction , sanction , sufferance , toleration , approbation , approval , authorization , consent , endorsement , leave , license , permit , dole , quantum , split , admittance , assent , concession , connivance , discount , extenuation , margin , odds , permission , tolerance , tontine

Từ trái khoáy nghĩa