attribute là gì

Bạn đang xem: attribute là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to attribute
Phân kể từ hiện tại tại attributing
Phân kể từ vượt lên trên khứ attributed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại attribute attribute hoặc attributest¹ attributes hoặc attributeth¹ attribute attribute attribute
Quá khứ attributed attributed hoặc attributedst¹ attributed attributed attributed attributed
Tương lai will/shall² attribute will/shall attribute hoặc wilt/shalt¹ attribute will/shall attribute will/shall attribute will/shall attribute will/shall attribute
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại attribute attribute hoặc attributest¹ attribute attribute attribute attribute
Quá khứ attributed attributed attributed attributed attributed attributed
Tương lai were to attribute hoặc should attribute were to attribute hoặc should attribute were to attribute hoặc should attribute were to attribute hoặc should attribute were to attribute hoặc should attribute were to attribute hoặc should attribute
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại attribute let’s attribute attribute
  1. Cách phân chia động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: dầu hào là gì