authority là gì

/əˈθɔrɪti , əˈθɒrɪti/

Thông dụng

Danh từ

Uy quyền, quyền lực tối cao, quyền thế
to exercise authority over somebody
có quyền lực tối cao so với ai
( số nhiều) mái ấm núm quyền, mái ấm chức vụ, mái ấm đương cục
local authorities are the foundation of national administrative machine
chính quyền khu vực là nền tảng của máy bộ hành chủ yếu quốc gia
Người với đáng tin tưởng, người dân có thẩm quyền, Chuyên Viên, người lão luyện (về một môn nào)
an authority on phonetics
chuyên gia về ngữ âm
Tài liệu rất có thể thực hiện địa thế căn cứ xứng đáng tin tưởng, căn cứ
what is his authority?
anh tao địa thế căn cứ nhập đâu?
to vì thế something on one's own authority
tự ý làm cái gi, tự động được cho phép thực hiện gì
on (from) good authority
theo một mối cung cấp uy tín, bám theo địa thế căn cứ đích xác

Chuyên ngành

Toán & tin tưởng

quyền (sử dụng, truy cập)
authority checking
sự đánh giá quyền (sử dụng, truy cập)

Xây dựng

quyền lực
standards authority
quyền lực về chi chuẩn
thẩm quyền, giới chức

Kỹ thuật công cộng

nhà đương cục

Kinh tế

chức quyền
line authority
chức quyền những cấp
nhà núm quyền
nhà chức trách
port authority
nhà chức vụ cảng
relevant authority (the...)
nhà chức vụ với thẩm quyền
nhà đương cuộc
adjudicatory authority
nhà đương cuộc xét xử
nhà đương trách
quyền thế
quyền lực
sự ủy quyền
spending authority
sự ủy quyền đầu tư tài chánh
thác quyền
thẩm quyền
authority to tát sign
thẩm quyền ký
relevant authority (the...)
nhà chức vụ với thẩm quyền
telex for authority to tát pay
gởi năng lượng điện báo cho tới cơ sở thẩm quyền chi trả
uy quyền
advice of authority to tát pay
giấy báo ủy quyền thanh toán
agent without authority
người đại lý không được ủy quyền
authority to tát accept
thư ủy quyền nhận trả (hối phiếu)
authority to tát draw
ủy quyền rút tiền
authority to tát draw
ủy quyền ghi chép (hối phiếu)
authority to tát negotiate
ủy quyền tách khấu
authority to tát pay
ủy quyền trả tiền
authority to tát purchase
ủy quyền mua
authority to tát sign
thư ủy quyền ký
authority to tát transfer
thư ủy quyền đem nhượng
note of authority
giấy ủy quyền
spending authority
sự ủy quyền đầu tư tài chánh
ủy quyền
advice of authority to tát pay
giấy báo ủy quyền thanh toán
agent without authority
người đại lý không được ủy quyền
authority to tát accept
thư ủy quyền nhận trả (hối phiếu)
authority to tát draw
ủy quyền rút tiền
authority to tát draw
ủy quyền ghi chép (hối phiếu)
authority to tát negotiate
ủy quyền tách khấu
authority to tát pay
ủy quyền trả tiền
authority to tát purchase
ủy quyền mua
authority to tát sign
thư ủy quyền ký
authority to tát transfer
thư ủy quyền đem nhượng
note of authority
giấy ủy quyền
spending authority
sự ủy quyền đầu tư tài chánh

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
ascendancy , authorization , beef * , charge , clout * , command , credit , domination , dominion , edge , esteem , force , goods * , government , guts * , influence , juice * , jump , jurisdiction , leg up , license , mastery , might , might and main , permission , permit , pizzazz * , pow , powerhouse , prerogative , prestige , punch , right , ropes , rule , say , say-so , steam , strength , strong arm , stuff * , supremacy , sway , upper hand * , warrant , weight , what it takes , whip hand , word , zap * , arbiter , aristocrat , bible , big cheese * , big shot * , big wig , quấn , brains , brass * , buff * , ceo , đô thị hall * , connoisseur , czar , egghead * , establishment * , exec , executive , expert , feds , front office * , governor , guru , ivory dome , judge , kingfish , kingpin , law * , power elite , pro , professional , professor , pundit , scholar , specialist , textbook * , top brass , top dog , top hand , upstairs , veteran , virtuoso , whiz , wizard , control , power , sovereignty , official , mandate , ace , adept , dab hand , master , past master , proficient , absolutism , apostolicity , ascendency , autarchy , autocracy , bailiwick , carte blanche , competence , credibility , despot , despotism , devolution , dictum , dogma , tên miền , fiat , fiefdom , hegemony , importance , ipse dixit , justification , martinet , orthodoxy , parish , paternalism , potence , precedent , realm , regent , reliability , sanction , sayso , say sánh , scepter , source , totalitarianism , trustworthiness. associated word: purview , tyrant , ukase , warranty