Giải Toán 4 Vnen Bài 100 Ôn Tập Về Các Phép Tính Với Số Tự Nhiên

Giải Toán lớp 4 VNEN bài bác 100: Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên - Sách VNEN toán 4 tập 2 trang 97, 98, 99, 100 bao hàm chi tiết giải thuật cho từng bài tập giúp các em học viên củng cố, rèn tài năng giải Toán Chương 5. Mời các em học viên tham khảo giải mã hay sau đây.

Bạn đang xem: Bài 100 ôn tập về các phép tính với số tự nhiên


bài bác 100 Ôn tập về những phép tính với số từ nhiên

A. Chuyển động thực hành bài xích 99 Toán lớp 4 VNENB. Chuyển động ứng dụng bài xích 100 Toán lớp 4 VNEN

A. Chuyển động thực hành bài 99 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 97 toán VNEN 4 tập 2

Chơi trò đùa "Số giỏi chữ?"

a) các nhóm 4 chúng ta nhận cây viết dạ với hình các quả apple có câu chữ sau :

Thảo luận để điền số hoặc chữ vào chỗ chấm mang lại đúng rồi dán kèm lên bảng. Vào 2 phút, đội nào dứt trước với đúng thì được khen thưởng.

b) nhóm được khen nói cho cả lớp biết các đặc thù nào của phép cùng và phép trừ đã được dùng làm điền cấp tốc và đúng.

Đáp án

a) 


b)

b) • đặc điểm của phép cùng :

+) đặc thù giao hoán : a + b = b + a.

+) Tính chất phối kết hợp : (a + b) + c = a + (b + c).

+) cùng với 0 : a + 0 = 0 + a = a.

• đặc thù của phép trừ :

+) a – 0 = a.

+) a – a = 0.

Câu 2: Trang 97 toán VNEN 4 tập 2

Đặt tính rồi tính:

a. 4852 + 527

b. 5765 - 2480

c. 19315 + 43627

d. 79341 - 47859

Đáp án

Câu 3: Trang 97 toán VNEN 4 tập 2

Tìm x, biết:

x + 1538 = 3215

x - 215 = 1578

345 - x = 182

Hướng dẫn giải

- mong tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng vẫn biết.

- mong tìm số bị trừ ta đem hiệu cùng với số trừ.

- muốn tìm số trừ ta mang số bị trừ trừ đi hiệu.

Đáp án

+) x + 1538 = 3215

x = 3215 - 1538

x = 1677

+) x - 215 = 1578

x = 1578 + 21

x = 1793

+) 345 - x = 182

x = 345 - 182

x = 163

Câu 4: Trang 97 toán VNEN 4 tập 2

Tính bằng cách thuận luôn thể nhất

1268 + 99 + 501

138 + 645 + 862

131 + 85 + 469

Đáp án

1268 + 99 + 501 138 + 645 + 862 131 + 85 + 469

= 1268 + (99+ 501) = (138 + 862) + 645 = (131 + 469) + 85

= 1268 + 600 = 1868 = 1000 + 645 = 1645 = 600 + 85 = 685


Câu 5: Trang 98 toán VNEN 4 tập 2

Trong sáu tháng thứ nhất năm, một đại lý sản xuất được 14 386 quyển vở, bởi thế đã tiếp tế được ít hơn sáu tháng cuối năm là 495 quyển vở. Hỏi cả năm cơ sở này đã sản xuất được bao nhiêu quyển vở.

Hướng dẫn giải

- Tính số vở cung ứng được trong sáu tháng cuối năm ta đem số vở cấp dưỡng được trong sáu tháng đầu xuân năm mới cộng cùng với 495 quyển vở.

- Tính số vở chế tạo được trong cả thời điểm cuối năm ta rước số vở sản xuất được trong sáu tháng đầu năm mới cộng cùng với số vở sản xuất được trong sáu tháng cuối năm.

Đáp án

Sáu tháng cuối năm sản xuất được số quyển vở là:

14386 + 495 = 14881 (quyển)

Vật cả năm các đại lý đó chế tạo được số quyển vở là:

14386 + 14881 = 29267 (quyển)

Đáp số: 29267 quyển.

Câu 6: Trang 98 toán VNEN 4 tập 2

Chơi trò đùa "số tốt chữ?"

a) những nhóm 4 các bạn nhận cây bút dạ và các hình có nội dung sau :

Thảo luận nhằm điền số hoặc chữ vào địa điểm chấm cho đúng rồi dính lên bảng. Trong 3 phút, team nào chấm dứt trước với đúng thì được khen thưởng.

b) đội được khen nói cho tất cả lớp biết các đặc điểm nào của phép nhân và phép chia đã được dùng làm điền nhanh và đúng.

Xem thêm: Cách làm một ngôi nhà mô hình từ bìa carton cách làm mô hình nhà bằng giấy cứng

Đáp án

a)


b) • đặc thù của phép nhân :

+) đặc điểm giao hoán :

a × b = b × a

+) Tính chất kết hợp :

(a × b) × c = a × (b × c)

+) Nhân một tổng với một vài :

(a + b) × c = a × c + b × c

+) Phép nhân bao gồm thừa số bằng 1 :

1 × a = a × 1 = a

+) Phép nhân bao gồm thừa số bởi 0:

0 × a = a × 0 = 0.

• đặc thù của phép phân chia :

+) a : 1 = a.

+) 0 : b = 0.

Chú ý : không tồn tại phép phân chia cho số 0.

Câu 7: Trang 98 toán VNEN 4 tập 2

Đặt tính rồi tính:

1023 x 13

1810 x 25

1212 : 12

20050 : 25

Đáp án

Câu 8: Trang 98 toán VNEN 4 tập 2

Điền vết :

21500 .... 215 x 100 275 .... 16327 x 0

35 x 11 .... 375 450 : (5 x 9) .... 450 : 5 : 9

1500 : 100 .... 16 23 x 105 x 49 ..... 49 x 105 x 23

Đáp án

21500 .... 215 x 100 275 .... 16327 x 0

=> 21500 = 21500 => 275 > 0

35 x 11 .... 375 450 : (5 x 9) .... 450 : 5 : 9

=> 385 > 375 => 10 = 10

1500 : 100 .... 16 23 x 105 x 49 ..... 49 x 105 x 23

=> 15 23 x 105 x 49 = 49 x 105 x 23

Câu 9: Trang 98 toán VNEN 4 tập 2

Tìm x, biết:

x × 15 = 2850

x : 52 = 113

2436 : x = 14

Đáp án

+)x × 15 = 2850

x = 2850 : 15

x = 190

+) x : 52 = 113

x = 113 x 52

x = 5876

+) 2436 : x = 14

x = 2436 : 14

x = 174

Câu 10: Trang 98 toán VNEN 4 tập 2

Để lát nền phòng học, bạn ta dự trù cứ lát nền 3 chống học hết 705 viên gạch. Hỏi lát nền 15 phòng học như vậy hết bao nhiêu viên gạch?

Đáp án

Cách 1:

Lát nền một phòng học không còn số viên gạch là:

705 : 3 = 235 (viên gạch)

Vậy lát 15 phòng học buộc phải số viên gạch là:

235 x 15 = 3525 (viên gạch)

Đáp số: 3525 viên gạch

Cách 2:

15 phòng học cấp 3 phòng học chu kỳ là:

15 : 3 = 5 (lần)

Vậy lát nền 15 chống học đề nghị số viên gạch men là:


705 x 5 = 3525 (viên gạch)

Đáp số: 3525 viên gạch

Câu 11: Trang 99 toán VNEN 4 tập 2

Chơi trò đùa "ai xuất sắc hơn?"

a) các nhóm 4 các bạn nhận 4 thẻ bài xích ; vào 4 thẻ bài xích ghi lần lượt các nội dung sau :

Phân công từng cặp (gồm một các bạn có thẻ bài xích ghi biểu thức cùng một các bạn có thẻ bài xích ghi giá trị của m, n), tính giá chỉ trị những biểu thức theo quý hiếm của m với n đã mang lại rồi dính kèm lên bảng lớp. Vào 3 phút, đội nào ngừng trước cùng đúng thì được khen thưởng.

Đáp án

Với m = 338, n = 13

Ta có:

· m + n = 338 + 13 = 351

· m - n = 338 - 13 = 325

· m : n = 338 : 13 = 26

· m x n = 338 x 13 = 4394

Với m = 1250, n=25

Ta có:

· m + n = 1250 + 25 = 1275

· m - n = 1250 - 25 = 1225

· m : n = 1250 : 25 = 50

· m x n = 1250 x 25 = 31250

Câu 12: Trang 99 toán VNEN 4 tập 2

Tính:

1595 : (12 + 43)

9700 : 100 + 35 x 12

34871 - 124 x 35

(150 x 5 - 35 x 4) : 5

Đáp án

1595 : (12 + 43)

= 1595 : 55 = 29

9700 : 100 + 35 x 12

= 97 + 420 = 517

34871 - 124 x 35

= 34871 - 4340

= 30531

(150 x 5 - 35 x 4) : 5

= (750 - 140) : 5

= 610 : 5 = 102

Câu 13: Trang 99 toán VNEN 4 tập 2

Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất

25 x 14 x 4

104 x (14 + 6)

15 x 19 : 5

67 x 136 + 33 x 136

31 x 2 x 8 x 5

51 x 115 - 115 x 41

Đáp án

25 x 14 x 4

= (25 x 4) x 14

= 100 x 14 = 1400

104 x (14 + 6)

= 104 x 20

= 2080

15 x 19 : 5

= (15 : 5) x 19

= 3 x 19 = 57

67 x 136 + 33 x 136

= (67 + 33) x 136

= 100 x 136 = 13600

31 x 2 x 8 x 5

= 31 x 8 x (2 x 5)

= 248 x 10 = 2480

51 x 115 - 115 x 41

= (51 - 41) x 115

= 10 x 115 = 1150

Câu 14: Trang 99 toán VNEN 4 tập 2

Một đại lí các loại bánh kẹo đã bán được 205 vỏ hộp kẹo và 85 vỏ hộp bánh. Hiểu được giá 1 hộp bánh bởi giá 3 hộp kẹo cùng giá một hộp kẹo là 15 000 đồng. Tính số tiền mà lại đại lí đó đã thu được do cung cấp số bánh kẹo trên?

Đáp án

Giá của một hộp bánh là:

15 000 x 3 = 45 000 (đồng)

Số tiền nhưng đại lí nhận được từ vỏ hộp bánh là:

45 000 x 85 = 3 825 000 (đồng)

Số tiền cơ mà đại lí thu được từ hộp kẹo là:

15 000 x 205 = 3 075 000 (đồng)

Vậy toàn bô tiền nhưng mà đại lí nhận được từ bán bánh với kẹo là:

3 825 000 + 3 075 000 = 6 900 000 (đồng)

Đáp số: 6 900 000 đồng

B. Hoạt động ứng dụng bài bác 100 Toán lớp 4 VNEN

Câu 1: Trang 99 toán VNEN 4 tập 2

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng:

Hùng tất cả a con tem, Dũng có số con tem gấp 4 lần số tem của Hùng. Hãy viết biểu thức chỉ số tem của Dũng.

Biểu thức chỉ số tem của Dũng là:

A. A : 4

B. A x 4

C. 4 + a

D. 4 - a

Đáp án

Biểu thức chỉ số tem của Dũng là:

Đáp án: B. A x 4

Vì Hùng có a tem thì số tem của Dũng nhiều hơn thế 4 lần tem của Hùng.


Câu 2: Trang 100 toán VNEN 4 tập 2

Một cuốn vở m đồng, một cuốn sách giá n đồng. Hà download 5 cuốn vở cùng 3 cuốn sách. Hãy viết biểu thức chỉ số chi phí Hà cần trả.

Đáp án

Mua 5 cuốn vở đề xuất trả số tiền là m × 5 (đồng).

Mua 3 cuốn sách buộc phải trả số chi phí là n × 3 (đồng).

Mua 5 cuốn vở và 3 cuốn sách đề nghị trả số chi phí là : m × 5 + n × 3 (đồng).

Biểu thức chỉ số chi phí Hà yêu cầu trả là:

m x 5 + n x 3

C. Bài bác tập Ôn tập các phép tính với số từ nhiên

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, Vn
Doc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa với Vở bài tập Toán lớp 4.

Giải toán VNEN 4 bài xích 100: Ôn tập về những phép tính với số thoải mái và tự nhiên - Sách hướng dân học tập toán 4 tập 2 trang 97. Sách này phía bên trong bộ VNEN của lịch trình mới. Sau đây sẽ phía dẫn vấn đáp và giải đáp các thắc mắc trong bài xích học. Giải pháp làm đưa ra tiết, dễ dàng hiểu, mong muốn các em học sinh nắm xuất sắc kiến thức bài học.


A. Chuyển động thực hành

Câu 1: Trang 97 toán VNEN 4 tập 2

Chơi trò nghịch "Số giỏi chữ?"

*


Câu 2: Trang 97 toán VNEN 4 tập 2

Đặt tính rồi tính:

a. 4852 + 527 b. 5765 - 2480

c. 19315 + 43627 d. 79341 - 47859


Câu 4: Trang 97 toán VNEN 4 tập 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất

1268 + 99 + 501 138 + 645 + 862 131 + 85 + 469


Câu 5: Trang 98 toán VNEN 4 tập 2

Trong sáu tháng đầu năm, một đại lý sản xuất được 14 386 quyển vở, bởi vậy đã cung ứng được thấp hơn sáu tháng cuối năm là 495 quyển vở. Hỏi cả năm cơ sở này đã sản xuất được từng nào quyển vở.


Câu 6: Trang 98 toán VNEN 4 tập 2

Chơi trò nghịch "số tuyệt chữ?"

*


Câu 8: Trang 98 toán VNEN 4 tập 2

Điền dấu :

21500 .... 215 x 100 275 .... 16327 x 0

35 x 11 .... 375 450 : (5 x 9) .... 450 : 5 : 9

1500 : 100 .... 16 23 x 105 x 49 ..... 49 x 105 x 23


Câu 10: Trang 98 toán VNEN 4 tập 2

Để lát nền chống học, fan ta dự tính cứ lát nền 3 chống học hết 705 viên gạch. Hỏi lát nền 15 phòng học như vậy hết bao nhiêu viên gạch?


Câu 11: Trang 99 toán VNEN 4 tập 2

Chơi trò nghịch "ai xuất sắc hơn?"

*


Câu 12: Trang 99 toán VNEN 4 tập 2

Tính:

1595 : (12 + 43) 9700 : 100 + 35 x 12

34871 - 124 x 35 (150 x 5 - 35 x 4) : 5


Câu 13: Trang 99 toán VNEN 4 tập 2

Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất

25 x 14 x 4 104 x (14 + 6)

15 x 19 : 5 67 x 136 + 33 x 136

31 x 2 x 8 x 5 51 x 115 - 115 x 41


Câu 14: Trang 99 toán VNEN 4 tập 2

Một đại lí các loại bánh kẹo đã bán được 205 hộp kẹo với 85 vỏ hộp bánh. Hiểu được giá 1 hộp bánh bởi giá 3 vỏ hộp kẹo và giá một vỏ hộp kẹo là 15 000 đồng. Tính số tiền cơ mà đại lí đó đã thu được do phân phối số bánh kẹo trên?


B. Chuyển động ứng dụng

Câu 1: Trang 99 toán VNEN 4 tập 2

Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Hùng tất cả a con tem, Dũng gồm số nhỏ tem gấp 4 lần số tem của Hùng. Hãy viết biểu thức chỉ số tem của Dũng.

Biểu thức chỉ số tem của Dũng là:

A. A : 4 B. A x 4 C. 4 + a D. 4 - a


Câu 2: Trang 100 toán VNEN 4 tập 2

Một cuốn vở m đồng, một cuốn sách giá n đồng. Hà cài đặt 5 cuốn vở cùng 3 cuốn sách. Hãy viết biểu thức chỉ số tiền Hà cần trả.


Từ khóa tìm kiếm: giải bài bác 100 ôn tập về những phép tính với số tự nhiên vnen toán 4 tập 2, ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên trang 97 vnen toán 4, bài bác 100 sách vnen toán 4 tập 2, giải sách vnen toán 4 tập 2 chi tiết dễ hiểu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.