blend là gì

/blend/

Thông dụng

Danh từ

Hỗn ăn ý xáo trộn (thuốc lá, trà...)

Động từ

Trộn lộn, trộn trộn
Hợp nhau (màu sắc)
these two colours blend well
hai màu sắc này rất rất ăn ý nhau

hình thái từ

  • Ved: blended
  • Ving:blending

Chuyên ngành

Xây dựng

pha

Cơ - Điện tử

Hỗn ăn ý, kim loại tổng hợp, phối liệu

Cơ khí & công trình

phối liệu

Điện tử & viễn thông

khớp hợp

Dệt may

vải pha

Kỹ thuật công cộng

hỗn hợp
hợp kim
khuấy trộn
pha
pha trộn
sự láo lếu hợp
sự trộn trộn
sự trộn

Kinh tế

hàng xáo trộn (như trà, dung dịch lá ...)
hỗn hợp
pha trộn
wine blend
rượu vang trộn trộn
vật trộn trộn

Địa chất

hỗn ăn ý, trộn lộn, xáo trộn, xfalerit

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
alloy , amalgam , amalgamation , brew , combination , commixture , composite , compound , concoction , fusion , interfusion , intermixture , mixture , synthesis , union , admixture , merger , mix , assimilation , coalescence , conflation , harmonization , merging , montage , pool , portmanteau , tincture , unit
verb
amalgamate , cement , coalesce , combine , commingle , commix , compound , fuse , integrate , interblend , intermix , meld , merge , mingle , synthesize , unite , weld , arrange , complement , fit , go well , go with , orchestrate , suit , symphonize , unify , admix , intermingle , stir , coordinate , amalgam , assimilate , associate , blind , blot , brew , concoction , cream , dazzle , fusion , harmonize , incorporate , inosculate , join , mesh , mix , mixture , olio , pollute , rectify , shade , spoil , stain

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: blend là gì

Xem thêm: writer là gì

NHÀ TÀI TRỢ