conformity là gì

/kən'fɔ:miti/

Thông dụng

Danh từ

( + lớn, with) sự tương thích, sự mến hợp
( + with, to) sự tuân theo; sự hắn theo
in conformity with the law
theo chính luật
Sự tuân giáo (theo giáo phái ở Anh)

Chuyên ngành

Toán & tin

(thống kê ) tính bảo giác; sự tương thích, sự tương quan

Xây dựng

sự không thay đổi hình

Điện lạnh

tính confooc

Kỹ thuật công cộng

sự phù hợp
sự tuân thủ
sự tương quan

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acquiescence , allegiance , assent , consent , conventionality , docility , obedience , observance , orthodoxy , resignation , submission , willingness , accord , affinity , agreement , coherence , conformance , congruity , consistency , consonance , likeness , resemblance , similarity , accordance , chime , conformation , congruence , correspondence , harmonization , harmony , keeping , decorum

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: conformity là gì

Xem thêm: đồ si là gì

NHÀ TÀI TRỢ