consolidation là gì

/kənˌsɒlɪˈdeɪʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự thực hiện vững chãi, sự thực hiện củng cố
Sự thống nhất, sự thống nhất

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

sự thực hiện chắc
sự ngay tắp lự chặt

Toán & tin cẩn

sự tụ họp lại

Xây dựng

sự cố kết
soil consolidation
sự cố kết của đất
sự hóa chặt

Kỹ thuật cộng đồng

cố kết
nén chặt
coefficient (of consolidation)
hệ số nén chặt đất
consolidation law
định luật nén chặt
degree (of consolidation)
độ nén chặt
phase of consolidation
giai đoạn nén chặt
đầm chặt
degree (of consolidation)
độ váy chặt
self-consolidation of filled-up soil
sự tự động váy chặt của khu đất (đắp)
soil consolidation
sự váy chặt đất
gia cố
sự cố kết
sự củng cố
sự đông đúc đặc
sự gắn kết
sự hóa cứng
sự phù hợp nhất
file consolidation
sự thống nhất luyện tin
sự lèn chặt

Kinh tế

gom những sản phẩm & hàng hóa lại (thành công-ten-nơ nhằm gửi đi)
nhập cộng đồng (công ty)
sự củng cố
agent consolidation
sự gia tăng đại lý
consolidation of capital
sự gia tăng vốn
sự lưu giữ vững
sự phù hợp nhất
complete consolidation
sự thống nhất trả toàn
consolidation by lease
sự thống nhất mướn mướn
consolidation by merger
sự thống nhất nhằm củng cố
consolidation of action
sự thống nhất tố tụng
consolidation purchase
sự thống nhất mua
full consolidation
sự thống nhất tràn đủ
full consolidation
sự thống nhất trả toàn
global consolidation
sự thống nhất toàn diện
sự tụ họp (hàng hóa)
tổng phù hợp (chương mục)
việc phù hợp nhất

Địa chất

sự gia tăng, sự lèn chặt, sự đông đúc cứng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
alliance , amalgamation , association , coadunation , coalition , compression , concentration , condensation , federation , fusion , incorporation , melding , mergence , merger , merging , reinforcement , solidification , strengthening , unification , union , unity

Từ ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: consolidation là gì

Xem thêm: cdm là gì

NHÀ TÀI TRỢ