Top 16+ Dãy Kí Tự 20N10 Thuộc Kiểu Dữ Liệu Gì? Dãy Kí Tự 20N10 Thuộc Kiểu Dữ Liệu A

*

Bạn đang xem: Dãy kí tự 20n10 thuộc kiểu dữ liệu

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

Tham khảo:

Kiểu

Loại giá bán trị

Phạm vi giá trị

Bộ nhớ (byte)

Real

Thực

11-12 chữ số

2.9e-39..1.7e38

6

Single

Thực

7 -8chữ số

1.5e-45..3.4e38

4

Double

Thực

15-16 chữ số

5.0e-324..1.7e308

8

Extended

Thực

19-20 chữ số

3.4e-4932..1.1e4932

10

Comp

Thực

19-20 chữ số

-9.2e18..9.2e18

8

Shortint

Nguyên

-128..127

1

Integer

Nguyên

-32768..32767

2

Longint

Nguyên

-2147483648..2147483647

4

Byte

Nguyên

0..255

1

Word

Nguyên

0..65535

2

Char

Kí tự

Kí từ bỏ bất kì

1

Boolean

Lôgic

True, False

1

String

Xâu (chuỗi) kí tự

Chuỗi buổi tối đa 255 kí tự

1..256


trong khai báo vươn lên là mảng , chỉ số đầu còn chỉ số cuối được áp dụng với kiểu dữ liệu :A Char B String C Real D Integer


Câu 9: Phép toán Mod cùng Div mãi mãi trong kiểu dữ liệu nào ?

A. Integer ( Số nguyên )

B. Boolean ( súc tích )

C. Real ( Số thực )

D. Char ( Kí từ )


Để khai báo biến hóa x trực thuộc kiểu tài liệu số thực ta khai báo như thế nào?(Chỉ được chọn 1 đáp án)A.Var x: Real;B.Var x: Integer;C.Var x: Char;D.Var x: String;Câu 14Phép đối chiếu Đại lượng chọn cái tên dùng để tàng trữ dữ liệu, có giá trị không thay đổi trong suốt quy trình thực hiện chương trình được call là gì?

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A.Biến

B.Hằng

C.Từ khóa

D.Tên
Câu 16

Kiểu tài liệu của biểu thức A là gì? A := 4+5- 3/2

(Chỉ được lựa chọn một đáp án)

A.Số thực

B.Số nguyên

C.Ký tự

D.Xâu cam kết tự

Câu 17

Kết quả của phép tính “ 30 thủ thuật 7 ” là bao nhiêu?

(Chỉ được chọn 1 đáp án)

A.5

B.2

C.3

D.4

Câu 18

Tìm điểm không đúng trong khai báo hằng sau đây? Const Max:=2010;

(Chỉ được lựa chọn một đáp án)

A.Tên hằng ko được nhỏ hơn 4 kí tự

B.Dư dấu bởi (=)

C.Dư vệt hai chấm (:)

D.Từ khóa khai báo hằng sai

Câu 19

Thứ tự các bước giải việc trên laptop là gì?

(Chỉ được chọn một đáp án)

A.Viết chương trình → khẳng định bài toán → mô tả thuật toán

B.Mô tả thuật toán → khẳng định bài toán → Viết chương trình

C.Xác định việc → diễn đạt thuật toán → Viết chương trình

D.Xác định việc → Viết lịch trình → thể hiện thuật toán

Câu 20

Ký hiệu của phép toán phân chia lấy phần dư trong ngôn từ lập trình pascal được viết như thế nào?

*

I. TRẮC NGHIỆM: Hóy khoanh trũn vào cõu trả lời đúng nhất: (5 điểm)

Câu 1 : đồ vật tính rất có thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ nào trong số ngôn ngữ dưới đây ?

A. Ngôn từ tự nhiên. B. Ngữ điệu lập trình.

C. Ngôn từ máy. D. Ngôn ngữ khác

Câu 2 : Trong ngữ điệu lập trình Pascal, trường đoản cú nào chưa phải là keyword ?

A. Uses B. Program C. Over D. Computer

Câu 3 : hàng kí trường đoản cú 20n10 trực thuộc kiểu tài liệu ?

A. String B. Integer C. Real D. Char

 


*
3 trang
*
vultt
*
1979
*
0Download
Bạn vẫn xem tài liệu "Kiểm tra 1 huyết Môn: Tin học tập 8", để cài đặt tài liệu cội về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD làm việc trên

Trửụứng: trung học cơ sở Hoứa ẹoõng
Kieồm tra 1 tieỏt
Lụựp: Moõn: Tin hoùc 8Hoù vaứ teõn:(Thụứi gian 45 phuựt)ẹieồm
Lụứi pheõ cuỷa giaựo vieõn
I. TRẮC NGHIỆM: Hóy khoanh trũn vào cõu vấn đáp đỳng nhất: (5 điểm)Câu 1 : sản phẩm tính hoàn toàn có thể hiểu trực tiếp ngôn từ nào trong các ngôn ngữ sau đây ?
A. Ngữ điệu tự nhiên.B. Ngôn từ lập trình.C. Ngôn ngữ máy.D. Ngữ điệu khác
Câu 2 : Trong ngôn từ lập trình Pascal, tự nào chưa phải là keyword ?
A. Uses
B. Program
C. End

Xem thêm: 2+ cách lấy mật khẩu wifi trên điện thoại đơn giản, chính xác

D. Computer
Câu 3 : dãy kí từ 20n10 nằm trong kiểu tài liệu ? A. String
B. Integer
C. Real
D. Char
Câu 4 : Tên hòa hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal là :A. 16abc;B. Hinh thang;C. D15;D. Program;Câu 5 : từ khoá nhằm khai báo đổi mới trong ngôn ngữ lập trình Pascal là :A. Const
B. Var
C. Real
D. End
Câu 6 : Để chạy một chương trình Pascal ta nhấn tổ hợp phím : A. Ctrl+F9B. Alt+F9C. Shitf+F9D. Ctrl+Shift+F9Câu 7 : kết cấu chung hợp lý của một chương trình Pascal là :A. Begin -> Program -> End.B. Program -> kết thúc -> Begin.C. End -> Program -> Begin.D. Program -> Begin -> End.Câu 8 : Phần nguyên trong phép chia của hai số nguyên 16 và 5 là :A. 16 div 5 = 1B. 16 hack 5 = 1C. 16 div 5 = 3D. 16 thủ thuật 5 = 3Câu 9 : A được khai báo trở thành với kiểu dữ liệu số nguyên, X là biến với kiểu dữ liệu xâu, phép gán phù hợp lệ là :A. A:= 4.5;B. X:= ‘1234’;C. X:= 57;D. A:= ‘Lam
Dong’;Câu 10 : vào Pascal khai báo như thế nào sau đó là đúng :A. Var hs : real;B. Var 5hs : real;C. Const hs : real; D. Var S = 24;II. TỰ LUẬN: (5 điểm)Bài 1: (2 điểm)a) Xác định kết quả của những biểu thức sau : 15 – 8 > 7 ; (20 – 15)2 = 25 ; b) Hãy liệt kê lỗi (nếu có) trong chương trình sau :.............................................................................. Var a,b := integer; Const c := 3; Begin a := 200 b := a/c ; write (b); readln; End.Bài 2 : Hãy chuyển những biểu thức được viết trong Pascal dưới đây thành các biểu thức toán học: (2 điểm)(a + b)*(a – b)* x/y;b/(a*b + c*c);a*a/((3*b – c)*3*b);1 + 1/2 + 1/(2*3) + 1/(3*4) + 1/(4*5)Bài 3: Đánh dấu x vào ô sàng lọc (1 điểm)Nội dung
Đúng
Saia) Lệnh khai báo tên chương trình trong ngôn ngữ lập trình Pascal là Beginb) Chương trình laptop là dãy các lệnh mà máy tính hoàn toàn có thể hiểu và tiến hành được.c) Ngôn ngữ dùng làm viết các chương trình máy vi tính được call là ngữ điệu lập trình.d) kết cấu chung của chương trình cần phải có phần khai báo.Ma trận đề : văn bản Mức độ
Máy tính và chương trình MTNgôn ngữ lập trình
Dữ liệu và các phép toán
Biến với hằng
Tổng điểm
Biết3b
TL,3c
TL, 113a
TL,3d
TL, 2, 41.530.55, 614Hiểu70.58, 1a
TL1.59, 1013Vận dụng2TL21b
TL13Đáp án :I. TRẮC NGHIỆM : (5 điểm) mỗi câu đúng 0.5 điểm.12345678910CDACBADCBAII. TỰ LUẬN : bài xích 1: (2 điểm)Câu a: từng câu đúng 1 điểm.15 – 8 > 7; (Sai)(20 – 15)2 = 25; (đúng)Câu b: tất cả 4 lỗi sai, có một lỗi sai được 0.25 điểm. Bài 2 :(2 điểm) mỗi câu đúng 0,5 điểm. Bài 3: (1 điểm) từng câu đúng 0.25 điểm.a. Saib. Đúngc. Đúngd. Sai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x