decimal là gì

Thông dụng

Tính từ

(toán học) thập phân
decimal number
số thập phân
decimal fraction
phân số thập phân
decimal point
dấu bịa đặt sau số đơn vị chức năng Khi ghi phân số thập phân
decimal system
hệ thập phân

Danh từ

(toán học) phân số thập phân

Chuyên ngành

Toán & tin

số thập phân
circulating decimal, peroidical decimal
số thập phân tuần hoàn
finite decimal
số thập phân hữu hạn
ifninite decimal
số thập phân vô hạn
mixed decimal
số thập phân lếu láo tạp
non-terminating decimal
số thập phân vô hạn
signed decimal
số thập phân với dấu
terminating decimal
số thập phân hữu hạn

Kỹ thuật công cộng

số lẻ
số thập phân
accurate to lớn five decimal places
chính xác cho tới năm số thập phân
Binary Coded Decimal (ATM) (BCD)
số thập phân mã hóa nhị phân
Binary Coded Decimal Interchange Code (BCDIC)
mã trao thay đổi của số thập phân mã hóa nhị phân
binary-coded decimal (BCD)
số thập phân mã hóa nhị phân
circulating decimal
số thập phân tuần hoàn
circulating decimal, periodical decimal
số thập phân tuần hoàn
coded decimal number
số thập phân loại mã hóa
decimal constant
hằng số thập phân
decimal fraction
phân số thập phân
decimal location
hàng số thập phân
decimal location
hằng số thập phân
decimal number system
hệ thống số thập phân
decimal radix
cơ số thập phân
division by a decimal
chia một số trong những thập phân
Extended Binary Coded Decimal (EBCD)
số thập phân mã hóa nhị phân hé rộng
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)
mã trao thay đổi không ngừng mở rộng của số thập phân được mã hóa tự nhị phân
finite decimal
số thập phân hữu hạn
floating decimal
số thập phân động
infinite decimal
số thập phân vô hạn
mixed decimal
số thập phân lếu láo tạp
No. of decimal places
số chữ số thập phân
non-terminating decimal
số thập phân vô hạn
periodic decimal
số thập phân tuần hoàn
periodical decimal
số thập phân tuần hoàn
recurring decimal
số thập phân lặp lại
recurring decimal
số thập phân tuần hoàn
repeating decimal
số thập phân lặp lại
repeating decimal
số thập phân tuần hoàn
signed decimal
số thập phân với dấu
Telephony Binary Coded Decimal (TBCD)
số thập phân mã hóa nhị phân của năng lượng điện thoại
terminating decimal
số thập phân hữu hạn

Kinh tế

phân số thập phân
thập phân
decimal classification
sự phân group thập phân
decimal coding
sự mã hóa thập phân
decimal coinage
chế chừng chi phí tệ thập phân
decimal currency
tiền tệ thập phân
decimal filing
cách bố trí thập phân
decimal fraction
số thập phân
decimal numeration
cách kiểm đếm (theo hệ thống) thập phân
decimal system
hệ thống thập phân

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: decimal là gì

Xem thêm: accounting là gì

NHÀ TÀI TRỢ