definition là gì

/defini∫n/

Thông dụng

Danh từ

Sự khái niệm, điều quyết định nghĩa
Sự quyết định, sự xác định rõ, sự xác lập (quyền lợi, ranh giới...)
(vật lý) sự rõ ràng (hình ảnh); phỏng rõ rệt (âm thanh)

Chuyên ngành

Toán & tin

(toán logic ) quyết định nghĩa
explicit definition
định nghĩa rõ
implicit definition
định nghĩa ẩn
impredicative definition
định nghĩa bất vị từ
inductive definition
định nghĩa quy nạp
operational definition
định nghĩa toán tử
recursive definition
định nghĩa đệ quy
regressive definition
định nghĩa hồi quy

Điện lạnh

độ rõ rệt (nét)

Kỹ thuật cộng đồng

định nghĩa
abstract type and scheme definition language (ATSDL)
ngôn ngữ loại trừu tượng và khái niệm sơ đồ
ADR (applicationdefinition record)
bản ghi khái niệm ứng dụng
application definition record
bản ghi khái niệm ứng dụng
application definition record (ADR)
bản ghi khái niệm ứng dụng
application structure definition
định nghĩa cấu tạo ứng dụng
attribute definition
định nghĩa nằm trong tính
attribute definition list
danh sách khái niệm nằm trong tính
block definition
định nghĩa khối
CDL (commanddefinition language)
ngôn ngữ khái niệm lệnh
CDL (controldefinition language)
ngôn ngữ khái niệm điều khiển
cell definition
định nghĩa ô
channel definition format
khuôn dạng khái niệm kênh
character definition display
hiển thị khái niệm ký tự
character definition table
bảng khái niệm những ký tự
CIDF (controlinterval definition field)
trường khái niệm khoảng chừng điều khiển
command definition
định nghĩa lệnh
command definition language (CDL)
ngôn ngữ khái niệm lệnh
command definition statement
mệnh đề khái niệm lệnh
communication tệp tin definition
định nghĩa luyện tin cậy truyền thông
communication tệp tin definition
định nghĩa tệp truyền thông
communication queue definition
định nghĩa sản phẩm đợi truyền thông
comparison definition
định nghĩa ví sánh
connection definition language
ngôn ngữ khái niệm kết nối
control definition language (CDL)
ngôn ngữ khái niệm điều khiển
control interval definition field (CIDF)
trường khái niệm khoảng chừng điều khiển
data definition
định nghĩa dữ liệu
Data Definition (DD)
định nghĩa dữ liệu
Data Definition Language (DDL)
ngôn ngữ khái niệm dữ liệu
data definition name
tên khái niệm dữ liệu
data definition name (DDname)
tên khái niệm dữ liệu
Data Definition Name (DDN)
tên khái niệm dữ liệu
data definition name statement (DDstatement)
câu mệnh lệnh khái niệm dữ liệu
data definition statement
lệnh khái niệm dữ liệu
data phối definition
định nghĩa luyện dữ liệu
data phối definition (DSD)
định nghĩa luyện dữ liệu
date definition
định nghĩa ngày tháng
DD name (datadefinition name)
tên khái niệm dữ liệu
DDL (datadefinition language)
ngôn ngữ khái niệm dữ liệu
definition of a data object
định nghĩa đối tượng người dùng dữ liệu
Definition of Management Information (DMI)
định nghĩa vấn đề cai quản lý
definition statement
câu mệnh lệnh quyết định nghĩa
definition statement
chỉ thị quyết định nghĩa
definition statement
phát biểu quyết định nghĩa
definition statement identifier
tên mệnh lệnh quyết định nghĩa
definition syntax
cú pháp quyết định nghĩa
document type definition (DTD)
định nghĩa loại tài liệu
document type definition (DTD)
định nghĩa loại tài liệu-DTD
DSD (dataset definition)
định nghĩa luyện dữ liệu
DTD (documenttype definition)
định nghĩa loại tài liệu
dynamic data phối definition
định nghĩa luyện tài liệu động
element type definition
định nghĩa loại phần tử
explicit definition
định nghĩa rõ
external data definition
đinh nghĩa tài liệu ngoài
external data definition
định nghĩa tài liệu ngoài
external definition
định nghĩa ngoài
field attribute definition
định nghĩa tính chất trường
field definition
định nghĩa trường
file definition
định nghĩa luyện tin
form definition (FORMDEF)
định nghĩa biểu mẫu
form definition (FORMDEF)
định nghĩa dạng
format definition
định nghĩa dạng thức
format definition
định nghĩa khuôn
FORMDEF (formdefinition)
định nghĩa biểu mẫu
FORMDEF (formdefinition)
định nghĩa dạng
function definition
định nghĩa hàm
function definition module
môđun khái niệm hàm
IDDU (interactivedata definition utility)
tiện ích khái niệm tài liệu tương tác
IDL (InterfaceDefinition Language)
ngôn ngữ khái niệm kí thác diện
implicit definition
định nghĩa ẩn
implicit liên kết (processdefinition)
định nghĩa xử lý link ẩn
implicit liên kết (processdefinition)
liên kết ẩn (định nghĩa tiến thủ trình)
impredicative definition
định nghĩa bất vị ngữ
inductive definition
định nghĩa quy nạp
Instrument Definition
định nghĩa nhạc cụ
interactive data definition utility (IDDU)
tiện ích khái niệm tài liệu tương tác
interface definition language (IDL)
ngôn ngữ khái niệm kí thác diện
Interface Definition/Design Language (IDL)
Ngôn ngữ khái niệm / Thiết tiếp kí thác diện
internal data definition
định nghĩa tài liệu trong
internal library definition
định nghĩa tủ sách mặt mũi trong
job definition
định nghĩa công việc
link process definition
định nghĩa xử lý liên kết
link process definition (LPD)
định nghĩa quy trình liên kết
macro definition
định nghĩa chính
macro definition
sự khái niệm macro
macro-definition
định nghĩa macrô
NDL (networkdefinition language)
ngôn ngữ khái niệm mạng
network definition
định nghĩa mạng
network definition language (NDL)
ngôn ngữ khái niệm mạng
Network Interface Definition Language (NIDL)
ngôn ngữ khái niệm skin mạng
NIDL (networkinterface Definition Language)
ngôn ngữ khái niệm skin mạng
object definition
định nghĩa đối tượng
Object Definition Language (ODL)
ngôn ngữ khái niệm đối tượng
object definition table (ODT)
bảng khái niệm đối tượng
Object Interface Definition Language (OIDL)
ngôn ngữ khái niệm skin đối tượng
ODT (objectdefinition table)
bảng khái niệm đối tượng
operational definition
định nghĩa toán tử
page definition (pagedep)
định nghĩa trang
PAGEDEF (pagedefinition)
định nghĩa trang
panel definition program
chương trình khái niệm panen
period definition
sự khái niệm chu kỳ
Physical Layer Overhead Unit (UNIphysical layer frame definition (PLOU)
Khối mồng đầu lớp cơ vật lý (định nghĩa sườn lớp cơ vật lý UNI)
problem definition
sự khái niệm bài xích toán
Provisional Sums, Definition
định nghĩa" khoản chi phí tạm thời tính'
RDT (resourcedefinition table)
bảng khái niệm nguồn
RDTE (resourcedefinition table entry)
mục nhập bảng theo đuổi quyết định nghĩa
record format definition
định nghĩa dạng thức bạn dạng ghi
recursive definition
định nghĩa đệ quy
regressive definition
định nghĩa đệ quy
resource definition
định nghĩa nguồn
resource definition
sự khái niệm nguồn
resource definition table
bảng khái niệm nguồn
Resource Definition Table (RDT)
bảng khái niệm tài nguyên
resource definition table entry (RDTE)
sự nhập dạng khái niệm nguồn
SAD (systemsanalysis definition)
định nghĩa phân tách hệ thống
screen definition facility
phương tiện khái niệm mùng hình
screen definition facility (SDF)
chương trình khái niệm mùng hình
SDF (screendefinition facility)
chương trình khái niệm mùng hình
SDS (utilitydefinition specification)
đặc mô tả khái niệm tiện ích
simple liên kết (processdefinition)
định nghĩa xử lý link đơn
source macro definition
định nghĩa macro nguồn
SS statement (datadefinition statement)
câu mệnh lệnh khái niệm dữ liệu
Standard Definition (SD)
định nghĩa chi tiêu chuẩn
statement function definition
định nghĩa hàm lệnh
storage definition statement
lệnh khái niệm cỗ nhớ
subsystem controller definition record (SCDR)
bản ghi khái niệm khối hệ thống con
SYSDEF (systemdefinition)
định nghĩa hệ thống
system definition (SYSDEF)
định nghĩa hệ thống
system macro definition
định nghĩa macro hệ thống
systems analysis definition (SAD)
định nghĩa phân tách hệ thống
systems definition
định nghĩa hệ thống
table definition
định nghĩa bảng
Transaction Interface Definition Language (TIDL)
ngôn ngữ khái niệm skin kí thác dịch
type definition
định nghĩa kiểu
type definition
sự khái niệm kiểu
utility definition specification (UDS)
đặc mô tả khái niệm tiện ích
VTAM definition
định nghĩa VTAM
VTAM definition library
thư viện khái niệm VTAM
Web Interface Definition Language (WIDL)
Ngôn ngữ khái niệm skin Web
độ nét
độ rõ rệt nét
độ phân giải

Giải quí VN: Độ phân rõ rệt những đường nét của hình bên trên mùng máy thu.

Extended Definition Television (EDTV)
truyền hình độ sắc nét cởi rộng
High Definition Compatible Digital (HDCD)
kỹ thuật số tương quí độ sắc nét cao
High Definition Multiplexed Analogue Components (HD-MAC)
các bộ phận ghép kênh tương tự động sở hữu độ sắc nét cao
High Definition Television (HDTV)
tivi sở hữu độ sắc nét cao
sự quyết định nghĩa
macro definition
sự khái niệm macro
period definition
sự khái niệm chu kỳ
problem definition
sự khái niệm bài xích toán
resource definition
sự khái niệm nguồn
type definition
sự khái niệm kiểu
sự xác định
block definition
sự xác lập khối
definition of a procedure or type
sự xác lập rõ rệt giấy tờ thủ tục hoặc kiểu
period definition
sự xác lập chu kỳ
record format definition
sự xác lập dạng mẩu tin

Kinh tế

độ nét
độ rõ
sự quyết định nghĩa
xác quyết định rõ

Địa chất

sự khái niệm, sự xác định

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
analogue , annotation , answer , characterization , clarification , clue , comment , commentary , cue , delimitation , delineation , demarcation , denotation , determination , diagnosis , drift , elucidation , exemplification , explanation , explication , exposition , expounding , fixing , formalization , gloss , individuation , interpretation , key , outlining , rationale , rendering , rendition , representation , settling , signification , solution , statement of meaning , terminology , translation , clarity , mô tả tìm kiếm , lexigraphy

Từ trái ngược nghĩa