divergence là gì

/dɪˈvɜrdʒəns , daɪˈvɜrdʒəns/

Thông dụng

Cách ghi chép không giống divergency

Danh từ

Sự phân kỳ, sự rẽ ra
Sự trệch; sự lên đường trệch
Sự không giống nhau, sự sự không tương đồng (ý con kiến...)

Chuyên ngành

Toán & tin

sự phân kỳ; tính phân kỳ
divergence of a series
(giải tích ) phân kỳ một chuỗi
divergence of a tensor
tính phân kỳ của một tenxơ
divergence of a vector function
tính phân kỳ của một hàm vectơ
average divergence
sự phân kỳ trung bình
uniform divergence
sự phân kỳ đều

Hóa học tập & vật liệu

đi chệch ra

Kỹ thuật công cộng

phân kỳ
average divergence
sự phân kỳ trung bình
coefficient of divergence
hệ số phân kỳ
divergence (series)
chuỗi phân kỳ
divergence (vs)
sự phân kỳ
divergence factor
hệ số phân kỳ
divergence of a series
tính phân kỳ của một chuỗi
divergence of a tensor
tính phân kỳ của một tenxơ
divergence of a vector function
tính phân kỳ của một hàm vectơ
divergence theorem
định lý phân kỳ
first divergence
độ phân kỳ loại nhất
output divergence
sự phân kỳ đầu ra
point of divergence
điểm phân kỳ
uniform divergence
sự phân kỳ đều
phân tán
angle of divergence
góc phân nghiền lưu lượng
sự phân kỳ
average divergence
sự phân kỳ trung bình
output divergence
sự phân kỳ đầu ra
uniform divergence
sự phân kỳ đều

Địa chất

sự phân kỳ, sự tản

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aberration , alteration , alterity , crotch , deflection , departure , detour , deviation , digression , disagreeing , discrepancy , disparity , dissemblance , dissimilarity , dissimilitude , distinction , divagation , divergency , diversity , division , fork , mutation , otherness , parting , radiation , ramification , separation , turning , unlikeness , variety , varying , discrepance , divarication , diversion , aside , excursion , excursus , irrelevancy , parenthesis , tangent , disunion , disunity , schism

Từ ngược nghĩa

Bạn đang xem: divergence là gì

Xem thêm: bản demo là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ