endorsement là gì

/in'dɔ:smənt/

Thông dụng

Cách ghi chép không giống indorsation

in'd˜:sm”nt
danh từ
Sự xác thực phía sau (séc...); lời nói ghi chép phía sau, lời nói ghi phía sau (một văn kiện)
Sự xác nhận; sự giã thành

Chuyên ngành

Chứng khoán

Giao thông & vận tải

bối thư
ký hậu

Hóa học tập & vật liệu

bảo chứng

Kỹ thuật cộng đồng

sự chấp thuận
sự phê duyệt

Kinh tế

bảo lãnh
bổ ước
chấp nhận
chuẩn nhận
điều khoản bổ sung cập nhật đơn bảo hiểm
đồng ý
sự bối thư
sự ký hậu
sự ưng thuận

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
advocacy , affirmation , approbation , approval , backing , championing , commercial , confirmation , countersignature , favor , fiat , go-ahead * , green light * , hubba-hubba , okay , pat on back , permission , qualification , ratification , recommendation , sanction , seal of approval , signature , stroke , subscription đồ sộ , superscription , the nod , warrant , allowance , authorization , consent , leave , license , permit , tư vấn , acceptance , amendment , rider

Từ trái khoáy nghĩa

Bạn đang xem: endorsement là gì

Xem thêm: milky way la gi

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ