exposure là gì

/ɪkˈspoʊʒər/

Thông dụng

Danh từ

Sự bầy nhiễm
cell phone exposure
sự bầy nhiễm đt địa hình...
Sự tách trần, sự vạch trần
Sự bày hàng
Sự đặt điều vô (nơi nguy cấp hiểm), sự đặt điều vô tình thế dễ dẫn đến (tai nàn...)
Hướng
to have a southern exposure
hướng phái mạnh (nhà...)
Sự vứt vứt (đứa con) ra bên ngoài đường
(nhiếp ảnh) sự bầy sáng
exposure meter
dụng cụ đo chừng sáng sủa phim ảnh

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

lộ vỉa

Hóa học tập & vật liệu

phơi sáng
Sự xúc tiếp (chemical exposure -> xúc tiếp với hóa chất)

Toán & tin

(vật lý ) sự bầy sáng sủa, sự khẳng định

Xây dựng

mặt lộ

Giải mến EN: The act or fact of exposing or being exposed; specific uses include: the distance between shingles as measured from the butt of one shingle vĩ đại that of another directly above it.

Bạn đang xem: exposure là gì

Giải mến VN: Phần những tấm ván lợp hoặc ngói nhằm lòi ra khi đang được lợp đoạn, khoảng cách từ trên đầu của tấm ván này cho tới đầu một tấm ván không giống đặt điều ngay lập tức phía bên trên.

Điện

mức lộ diện
mức lộ sáng
sự lộ diện

Kỹ thuật công cộng

hướng nhà
lộ ra
sự bảo dưỡng
sự lộ sáng
double exposure
sự lộ sáng sủa kép
photographic exposure
sự lộ sáng sủa chụp ảnh
sự lộ vỉa
sự bầy sáng
energy exposure
sự bầy sáng sủa năng lượng
slope exposure
sự bầy sáng sủa nghiêng
vết lộ

Kinh tế

bày hàng
bị rủi ro khủng hoảng tổn thất hối hận đoái
exposure vĩ đại exchange risk
sự dễ dẫn đến rủi ro khủng hoảng tổn thất hối hận đoái
dễ bị tổn thất
sự bày hàng
rủi ro
risk exposure
mức chừng rủi ro
sự dễ dẫn đến tổn thất
sự bầy bày

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
acknowledgment , airing , baring , betrayal , confession , defenselessness , denudation , denunciation , disclosure , display , divulgence , divulging , exhibition , expos

tác fake

Xem thêm: nic là gì

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: hòa bình là gì