factor là gì

/'fæktə /

Thông dụng

Danh từ

Nhân tố
human factor
nhân tố con cái người
Người vận hành, người đại diện
Người kinh doanh ăn hoa hồng
( Ê-cốt) người vận hành ruộng đất
(toán học) quá số
(kỹ thuật) hệ số
factor of safety
hệ số an toàn

Hình thái kể từ

  • V_ed : factored
  • V_ing : factoring

Động từ

Xem như 1 nhân tố
It is factored into all strategic investment decisions
Nó được coi như 1 yếu tố vô toàn bộ những đưa ra quyết định góp vốn đầu tư kế hoạch.

Chuyên ngành

Toán & tin

nhân tử, yếu tố, quá số, hệ số
factor of a polynomial
nhân tử của một nhiều thức
factor of a term
thừa số của một số
accumulation factor
nhân tủ tích luỹ (nhân tử 1+r vô A=P(1+r)n trong
adjustment factor
nhân tử điều chỉnh
amplification factor
hệ số khuếch đại
attenuation factor
nhân tử suy hạn chế, thông số tắt dần
bearing capacity factor
hệ số vận tải chung
common factor
nhân tử chung
aomposition factor
nhân tố thích hợp thành
constant factor
nhân tử ko thay đổi, quá số ko đổi
conversion factor
nhân tử trả hoán
correction factor
hệ số hiệu chính
coupling factor
hệ số ghép
damping factor
hệ số thực hiện tắt dần
delay factor
hệ số trễ, đại lượng trễ
depolarizing factor
nhân tố khử cực
determining factor
yếu tố xác định
direct factor
(đại số ) nhân tử trực tiếp
dissipation factor
hệ số hao tán
distorsion factor
hệ số méo
divergence factor
hệ số phân kỳ
efficiency factor
(thống kê ) thông số hiệu quả; (điều khiển học tập ) thông số hiệu dụng, hiệu suất
extraneous factor
nhân tử nước ngoài lai
feedback factor
(điều khiển học tập ) thông số tương tác ngược
form factor
hệ số dạng (của một trường)
frequency factor
nhân tử tần số
gain factor
hệ số khuếch đại
general factor
(thống kê ) yếu tố cộng đồng (cho toàn bộ những biến)
integrating factor
(giải tích ) nhân tử lấy tích phân
interaction factor
hệ số tương tác
invariant factor
nhân tử bất biến
load factor
hệ số tải
loss factor
(điều khiển học tập ) thông số tổn thất
modulation factor
hệ số vươn lên là điệu
monomial factor of an expression
nhân tử đơn thức của một biểu thức
mutual coupling factor
(điều khiển học tập ) thông số tương tác tương hỗ
normalization factor
nhân tử chuẩn chỉnh hoá
operational factor
(điều khiển học tập ) đặc thù thao tác, thông số ứng dụng, tham ô vươn lên là tác dụng
output factor
(điều khiển học tập ) thông số hiệu suất
periodicity factor
(giải tích ) nhân tử tuần hoàn
phase factor
(điều khiển học tập ) hằng số trộn, quá số pha
post factor
nhân tử sau (bên phải)
prime factor
[thừa số, nhân tử] vẹn toàn tố
propogation factor
hệ số truyền
rationalizing factor
nhana tử hữu tỷ hoá
safety factor
hệ số an toàn
selectivity factor
hệ số tuyển chọn lựa
shape factor
hệ số dạng
single scale factor
hệ số di chuyển đơn vị
smoothing factor
hệ số trơn
stability factor
hệ số ổn định định
stabilization factor
(điều khiển học tập ) thông số ổn định tấp tểnh hoá
utilization factor
hệ số sử dụng
visibility factor
độ trông thấy kha khá, phỏng thị kiến

Cơ - Điện tử

Yếu tố, tác nhân, thông số, quá số

Xây dựng

phân tố

Kỹ thuật cộng đồng

chỉ số
chỉ tiêu
annual capacity factor
chỉ tiêu xài năng suất năm
capacity factor
chỉ tiêu xài năng suất
mass factor of building
chỉ tiêu xài unique mái ấm ở
nhân tố
cardinal factor
nhân tố mái ấm yếu
composition factor
nhân tố thích hợp thành
depolarizing factor
nhân tố khử
factor analysis
phân tích nhân tố
factor comparison
sự so sánh nhân tố
fatigue factor
nhân tố mỏi
human factor
nhân tố con cái người
severity factor
các yếu tố quan liêu trọng
time factor
nhân tố thời gian
transfer factor
nhân tố vươn lên là năng
work factor
nhân tố hoạt động
nhân tử
accumulation factor
nhân tử tích lũy
adjustment factor
nhân tử điều chỉnh
adjustment factor
nhân tử nước ngoài lai
attenuation factor
nhân tử suy giảm
common factor
nhân tử chung
constant factor
nhân tử ko đổi
conversion factor
nhân tử trả hoán
direct factor
nhân tử trực tiếp
extraneous factor
nhân tử ngoại
factor of a polynomial
nhân tử của một nhiều thức
frequency factor
nhân tử tấn số
frequency factor
nhân tử tần số
idem-factor
nhân tử lũy đẳng
integrating factor
nhân tử lấy tích phân
integrating factor
nhân tử tích hợp
invariant factor
nhân tử bất biến
monomial factor of an expression
nhân tử đơn thức của một biểu thức
normalization factor
nhân tử chuẩn chỉnh hóa
periodicity factor
nhân tử tuần hoàn
post factor
nhân tử sau
post factor
nhân tử sau (bên phải)
prime factor
nhân tử vẹn toàn tố
rationalizing factor
nhân tử hữu tỷ hóa
rationalizing factor
nhân tử quan liêu hệ
hệ số
số nhân
gas multiplication factor
hệ số nhân khí
multiplication factor
hệ số nhân
multiplication factor
thừa số nhân
multiplier factor
hệ số nhân
thông số
critical load factor
thông số trọng lực cho tới hạn
operation factor
thông số thực hiện việc

Kinh tế

hệ số
người bao thanh toán
người đại lý độc lập
người môi giới kinh doanh (hàng hóa)
người vận hành ruộng
người vận hành ruộng đất
nhân số
nhân tố
bullish factor
nhân tố tăng lên
bunker adjustment factor
nhân tố kiểm soát và điều chỉnh nhiên liệu
certainty factor
nhân tố với tính xác định
currency adjustment factor
nhân tố kiểm soát và điều chỉnh trị giá bán chi phí tệ
dissuading factor for making a purchase
nhân tố ngưng trệ mua sắm (hàng)
elasticity factor
nhân tố teo dãn
elasticity factor
nhân tố teo giãn
factor analysis
phân tích nhân tố
factor influence
nhân tố hình họa hưởng
food factor
nhân tố thức ăn
inertia factor
nhân tố mức độ ì
inertia factor
nhân tố trì trệ
inflation factor excluded
đã vô hiệu hóa yếu tố lấn phát
inflation factor included
chưa vô hiệu hóa yếu tố lấn phát
inhibiting factor
nhân tố kìm hãm
key factor in production
nhân tố phát triển mái ấm yếu
limiting factor
nhân tố hạn chế
low stowage factor
nhân tố xếp chở thấp
market factor
nhân tố thị trường
minus factor
nhân tố phát triển âm
negative factor
nhân tố âm
oxygen factor
nhân tố oxi
psychological factor
nhân tố tâm lý
pull factor
nhân tố hấp dẫn
quality factor
nhân tố hóa học lượng
quantitative factor
nhân tố số lượng
quasi-fixed factor
nhân tố gần như là cố định
subjective factor
nhân tố mái ấm quan
supply factor
nhân tố cung cấp
variable factor
nhân tố dịch chuyển, vươn lên là đổi
X factor
nhân tố ko biết
X factor
nhân tố X
nhân tử, số nhân
quản gia
thành phần
animal protein factor
thành phần đạm động vật
antibacterial factor
thành phần kháng vi khuẩn
dietary factor
thành phần ăn kiêng
nutritive factor
thành phần dinh thự dưỡng
thương nhân trung gian
yếu tố
yếu tố sản xuất
conditional factor demand function
hàm cầu với ĐK mang lại nguyên tố sản xuất
factor abundance
sự dồn dào những nguyên tố sản xuất
factor analysis
phân tích nguyên tố (sản xuất)
factor cost
chi phí nguyên tố sản xuất
factor cost
phí tổn nguyên tố (sản xuất)
factor endowment
nguồn lực (các nguyên tố sản xuất)
factor income
thu nhập nguyên tố (sản xuất)
factor intensity
cường phỏng nguyên tố (sản xuất)
factor markets
các thị ngôi trường nguyên tố sản xuất
factor mix
tổ thích hợp nguyên tố sản xuất
factor mobility
tính lưu động của nguyên tố sản xuất
factor of productions
các nguyên tố sản xuất
factor price
giá nguyên tố (sản xuất)
factor price equalization theorem
định lý về việc thăng bằng nguyên tố (sản xuất)
factor proportions
các tỉ lệ thành phần nguyên tố sản xuất
factor proportions
các tỉ phần nguyên tố (sản xuất)
factor reversal
đảo ngược nguyên tố (sản xuất)
factor utilization
sự dùng nguyên tố (sản xuất)
factor utilization
việc dùng nguyên tố (sản xuất)
factor-price equalization
sự thăng bằng chi phí nguyên tố sản xuất
factor-price frontier
giới hạn chi phí nguyên tố (sản xuất)
international factor mobility
sự lưu động quốc tế của nguyên tố sản xuất
specific factor of production
yếu tố phát triển quánh định

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
agency , agent , aid , antecedent , aspect , board , cause , circumstance , component , consideration , constituent , element , fixin’s , influence , ingredient , instrument , instrumentality , item , makin’s , means , part , part and parcel , point , portion , thing , building block , integrant , detail , fact , particular , author , broker , commission merchant , consignee , determinant , gen , middleman , reason