Giới Thiệu Vườn Quốc Gia Cúc Phương Bằng Tiếng Anh, Unit 11 Lớp 10 Listening

Bài học Listening Unit 11 tiếng Anh lớp 10 hướng dẫn các em nghe hiểu nội dung bài học về vườn quốc gia nổi tiếng ở Việt Nam, qua nội dung bài nghe có thể trả lời câu hỏi trong bài học và hoàn thành thông tin còn thiếu.Bạn đang xem: Giới thiệu vườn quốc gia cúc phương bằng tiếng anh

1. Before You Listen Unit 11 Lớp 10

Bạn đang xem: Giới Thiệu Vườn Quốc Gia Cúc Phương Bằng Tiếng Anh, Unit 11 Lớp 10 Listening

2. While You Listen Unit 11 Lớp 10

2.1.Unit 11 Listening Task 1

2.2.Unit 11 Listening Task 2

3. After You Listen Unit 11 Lớp 10

4. Tapescript Listening Unit 11 Lớp 10

Work in groups. Ask and answer the following questions. (Làm việc nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1.Where is Cuc Phuong National Park? (Vườn quốc gia Cúc Phương ở đâu?)

2.What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National Park? (Diện tích rừng nhiệt đới trong Vườn quốc gia Cúc Phương là bao nhiêu?)

3.When is the best time to visit Cuc Phuong National Park? (Thời gian nào là thích hợp nhất để thăm quan Vườn Quốc gia Cúc Phương?)

4.What can be seen in Cuc Phuong National Park? (Những gì có thể được thấy trong Vườn quốc gia Cúc Phương?)

Guide to answer

1. Cuc Phuong National Park is located 160 kilometres southwest of Hanoi.

2. The area of the rainforest in Cue Phuong National Park is 200 square kilometres.

3. The best time to visit Cuc Phuong National Park is the dry season, from October to April.

4. In Cuc Phuong National Park we can see butterflies, caves and the one-thousand-year-old tree.

2. While You Listen Unit 11 Lớp 10

2.1. Unit 11 Listening Task 1

Listen and fill in the missing information. (Nghe và điền thông tin còn thiếu.)

1. Cuc Phuong National Park was officially opened in ______.

2. Cuc Phuong is located _____ Hanoi.

3. In 2002, nearly ______ visited Cuc Phuong.

4. There are _______ different species of flora and ___ species of fauna.

5. Nguyen Hue"s army was stationed in Quen Voi before it made its ____ on Thang Long.

Guide to answer

1. 1960

2. 160 km south west of

Xem thêm: sức mạnh là gì

3. 100,000 visitors

4. 2,000 - 450

5. Quen Voi

2.2. Unit 11 Speaking Task 2

1.How many provinces does Cuc Phuong National Park belong to? (Vườn quốc gia Cúc Phương thuộc địa phận của bao nhiêu tỉnh?)

2.How far is it from Hanoi to Cuc Phuong? (Từ Hà Nội tới Cúc Phương bao xa?)

3.What do many people come to Cuc Phuong for? (Nhiều người tới Cúc Phương để làm gì?)

4.When did Nguyen Hue defeat the Qing invaders? (Nguyễn Huệ đại phá (đánh bại) quân xâm lược nhà Thanh vào năm nào?)

5.What do the Muong ethnic minority in Cuc Phuong live mainly on? (Dân tộc thiểu số Mường ở Cúc Phương sống chủ yếu bằng gì?)

Guide to answer

1. It covers 3 provinces: Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa.

2. It is about 160 kilometeres.

3. They come there to see the work being done to protect endangered species.

4. Nguyen Hue defeated the Qing invaders in the spring of 1789.

5. They live mainly on be keeping and farming.

3. After You Listen Unit 11 Lớp 10

Work in groups. Talk about the special features of Cuc Phuong National Park. (Làm việc nhóm. Nói về những nét đặc thù của Vườn quốc gia Cúc Phương.)

Guide to answer

A:Cuc Phuong National Park is the first national park in Vienam. It was officially opened to the public in 1960.

B:In this park you can find many species of flora and fauna, and see the work being done to protect threatened and endangered species of animals apart from a one-thousand-year-old tree.

C:And in this park you can visit the cave of Quen Voi, where Quang Trung"s army was stationed before its surprise attack on Thang Long.

4. Tapescript Listening Unit 11 Lớp 10

Cuc Phuong, the first national park in Viet Nam, was officially opened in 1960. It is located 160 km south west of Ha Noi spanning Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa provinces. The 200 square kilometer park attracts tourists and scientists alike. In 2002, nearly 100,000 visitors made their way to Cuc Phuong. Many come to see the work being done to protect endangered species. According to scientists, there are about 2,000 different species of flora and 450 species of fauna.

Cuc Phuong is also home to the Muong ethnic minority, who live mainly on bee keeping and farming.

Trên đây là nội dung bài học Listening Unit 11 Lớp 10, trong quá trình học bài và thực hành nghe hiểu có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

Xem thêm: pigment là gì

-- Mod Tiếng Anh 10 HỌC247


*

Bài học cùng chương

Unit 11 lớp 10 Reading - Bài dịch National ParkUnit 11 lớp 10 Speaking - Hội thoại National ParkUnit 11 lớp 10 Writing - Bài viết National ParkUnit 11 lớp 10 Language Focus - Ngữ pháp National ParkUnit 11 lớp 10 Vocabulary - Từ vựng National ParkTest Yourself D Unit 9 - 11 lớp 10ADSENSEADMICRO Bộ đề thi nổi bật
*

ONADSENSE /

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10

Toán 10

Lý thuyết Toán 10