Kinh Hồng Danh Sám Hối Hồng Danh, Kinh Hồng Danh Sám Hối

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta-bà giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Đương lai hạ sanh Di-lặc tôn Phật, Đại trí Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát, Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ pháp chư tôn Bồ-tát, Linh Sơn hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy) 

Bạn đang xem: Kinh Hồng Danh Sám Hối Hồng Danh, Kinh Hồng Danh Sám Hối

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh tịnh Đại hải chúng Bồ-tát. (1 lạy) 

*

TÁN LƯ HƯƠNG

Lò hương vừa bén chiên đàn,

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiềng

Pháp thân toàn thể hiện tiền

Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. 

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần) 

*

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại bi Hội thượng Phật Bồ-tát. (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị đa, bà lô kiết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.

Nam mô tất kiết lật đoả, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. 

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. (3 lần) 

*

KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu.

Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu.

Con nay nghe thấy chuyên trì tụng.

Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu. 

Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. (3 lần) 

*

HỒNG DANH BẢO SÁM

(Pháp sư Bất Động thuật)

1. TÁN THÁN CÔNG ĐỨC CHƯ PHẬT

Đại từ đại bi thương chúng sanh

Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,

Tướng tốt sáng rỡ dùng nghiêm thân,

Chúng con chí tâm quy mạng lễ.

2. QUY Y TAM BẢO

Nam mô quy y Kim Cang Thượng sư.

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

3. PHÁT TÂM TỐI THƯỢNG THỪA

Con nay phát tâm chẳng vì tự cầu phước báo Nhân, Thiên cùng quả Thanh văn, Duyên giác, nhẫn đến các quả vị Bồ tát trong quyền thừa.

Con chỉ y theo Tối thượng thừa phát tâm Bồ-đề, nguyện cùng chúng sanh trong pháp giới chung một lúc đồng chứng đặng quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

4. QUY Y VÔ TẬN TAM BẢO

Nam mô quy y khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả các đức Phật

Nam mô quy y khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả tôn Pháp.

Nam mô quy y khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả Hiền Thánh Tăng.

5. XƯNG DƯƠNG 10 HIỆU CỦA PHẬT

Nam mô Như Lai, Ứng cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 

6. LỄ 89 HIỆU PHẬT

Nam mô Phổ Quang Phật.

Nam mô Phổ Minh Phật.

Nam mô Phổ Tịnh Phật.

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật.

Nam mô Chiên Đàn Quang Phật.

Nam mô Ma Ni Tràng Phật.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật.

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật.

Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật.

Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật.

Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật.

Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật.

Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dõng Mãnh Phật.

Nam mô Đại Bi Quang Phật.

Nam mô Từ Lực Vương Phật.

Nam mô Từ Tạng Phật.

Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật.

Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật.

Nam mô Thiện Ý Phật.

Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Kim Hoa Quang Phật.

Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật.

Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật.

Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật.

Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật

Nam mô Bất Động Trí Quang Phật.

Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật.

Nam mô Tài Quang Minh Phật.

Nam mô Trí Huệ Thắng Phật.

Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật.

Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật.

Nam mô Thế Tịnh Quang Phật.

Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật.

Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật.

Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật.

Nam mô Diệu Âm Thắng Phật.

Nam mô Thường Quang Tràng Phật.

Nam mô Quang Thế Đăng Phật.

Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật.

Nam mô Pháp Thắng Vương Phật.

Nam mô Tu Di Quang Phật.

Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật.

Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật.

Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật.

Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật

Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật.

Nam mô Tài Quang Phật.

Nam mô Kim Hải Quang Phật.

Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật.

Nam mô Đại Thông Quang Phật.

Nam mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật.

Nam mô Thích-ca Mâu-ni Phật.

Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật.

Nam mô Bảo Quang Phật.

Nam mô Long Tôn Vương Phật.

Nam mô Tinh Tấn Quân Phật.

Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật.

Nam mô Bảo Hoả Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật.

Nam mô Hiện Vô Ngu Phật.

Nam mô Bảo Nguyệt Phật.

Nam mô Vô Cấu Phật.

Nam mô Ly Cấu Phật.

Nam mô Dõng Thí Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Phật.

Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật.

Nam mô Ta Lưu Na Phật.

Nam mô Thuỷ Thiên Phật.

Nam mô Kiên Đức Phật.

Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật.

Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật.

Nam mô Quang Đức Phật.

Nam mô Vô Ưu Đức Phật.

Nam mô Na La Diên Phật.

Nam mô Công Đức Hoa Phật.

Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật.

Nam mô Tài Công Đức Phật.

Nam mô Đức Niệm Phật.

Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật.

Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật.

Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật.

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật.

Nam mô Thiện Du Bộ Phật.

Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật.

Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật.

Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật.

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A-di-đà Phật. 

7. SÁM HỐI TỘI LỖI

Các đức Phật Thế Tôn khắp trong tất cả thế giới như thế thường trụ tại trong đời, xin các đức Thế Tôn nên từ niệm con.

Hoặc đời này của con, hoặc đời trước của con, con từ vô thỉ sanh tử nhẫn đến nay gây phạm các điều tội lỗi, hoặc tự mình làm hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mình vui mừng theo.

Đồ vật của tháp, của hiện tiền Tăng, hay của tứ phương Tăng, hoặc tự mình lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc thấy người lấy mình vui mừng theo.

Năm tội vô gián, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mình vui mừng theo.

Mười điều bất thiện, hoặc tự mình phạm, hoặc bảo người phạm, hoặc thấy người phạm mình vui mừng theo.

Bao nhiêu tội chướng của con gây tạo ra, hoặc có che giấu hoặc không che giấu, đáng đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cùng các ác thú khác, đoạ vào chốn biên địa, hạng hạ tiện, kẻ ác kiến.

Những tội chướng đáng bị đoạ vào các nơi khổ báo như thế, nay con đều sám hối.

8. HỒI HƯỚNG CĂN LÀNH

Nay các đức Phật Thế Tôn nên chứng biết cho con. Con lại đối trước các đức Phật Thế Tôn bạch lời này:

Hoặc đời này của con, hoặc đời khác của con đã từng làm việc bố thí, hay giữ gìn giới pháp trong sạch, nhẫn đến thí cho loài chim muông một vắt cơm.

Hoặc đã từng tu hạnh thanh tịnh có bao nhiêu căn lành, thành tựu chúng sanh có bao nhiêu căn lành, tu hành đạo Bồ-đề có bao nhiêu căn lành, cho đến đã từng phát tâm vô thượng Phật trí có bao nhiêu căn lành; hiệp nhóm so đếm tính lường tất cả căn lành thảy đều hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Các đức Phật trong thuở quá khứ, vị lai và hiện tại cách thức hồi hướng như thế nào, con cũng hồi hướng như thế đó.

9. TỔNG KẾT HAI ĐOẠN TRƯỚC

Những tội lỗi con đều sám hối.

Các phước lành con vội tuỳ hân (vui theo).

Với cùng thỉnh Phật công huân,

Trí mầu vô thượng nguyện thuần nên ngay.

Các đức Phật khứ, lai, hiện tại.

Trong chúng sanh thắng Đại Thánh vương.

Biển khơi công đức không lường.

Con nay quy mạng nguyện thường lễ tin.

10. LỄ KÍNH CHƯ PHẬT

Trong bao nhiêu mười phương cõi nước

Cả ba đời các đức Pháp vương

Con dùng ba nghiệp tịnh xương (sạch tốt)

Khắp lễ tất cả mười phương vẹn tuyền

Sức thần oai Phổ Hiền hạnh nguyện.

Trước Như Lai khắp hiện tự thân,

Mỗi thân lại hiện trần thân,

Thân thân lễ khắp sát trần Thế Tôn.

11. XƯNG TÁN NHƯ LAI

Trong một trần có trần số Phật.

Đều ở trong hội bực thượng nhân.

Khắp cùng pháp giới mảy trần.

Sâu tin chư Phật đều thường đầy trong

Biển âm thanh đều dùng trọn vận,

Diệu ngôn từ vô tận khắp vang,

Vị lai cả kiếp thảy toàn (tất cả)

Ngợi khen Phật đức biển ngàn rất sâu!

12. QUẢNG TU CÚNG DƯỜNG

Tràng hoa đẹp rất xinh thơm ngát,

Cùng hương xoa, kỹ nhạc, lọng tàn,

Như kia đồ tốt trang hoàng,

Cúng dường chư Phật con toàn kính dâng

Y tối thắng cùng hương tối thắng.

Với đuốc đèn, hương phấn, hương xông

Đều nhiều như Diệu Cao Phong (núi Tu-di).

Cúng dường chư Phật con đồng dâng lên

Tâm thắng giải mông mênh con dụng,

Xem thêm: look forward to là gì

Phật ba đời thảy cũng tin kiên (tin chắc)

Đều nương hạnh nguyện Phổ Hiền,

Cúng dường chư Phật khắp miền mười phương.

13. SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG

Các tội ác xưa con lầm lỡ,

Do tham sân muôn thuở gây nên,

Từ thân ngữ ý sanh lên,

Nay con cả thảy đều bền sám luôn.

14. TUỲ HỶ CÔNG ĐỨC

Bậc Nhị thừa: Học cùng Vô học,

Các chúng sanh khắp dọc mười phương

Như Lai Bồ-tát thảy toàn,

Có bao công đức con càng vui ưa.

15. THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Thế gian đăng trong mười phương nước

Lúc tối sơ thành được Bồ-đề,

Nay con đều thỉnh một bề,

Giảng truyền diệu pháp vỗ về quần sanh.

16. THỈNH PHẬT TRỤ THẾ

Các đức Phật muốn toan nhập diệt,

Con chí thành mải miết ân cần:

Cúi mong ở mãi kiếp trần,

Làm cho lợi lạc khắp quần sanh linh.

17. PHỔ GIAI HỒI HƯỚNG

Bao nhiêu phước cúng dường, lễ tán,

Thỉnh ở đời cùng giảng pháp luân,

Vui theo, sám hối thiện căn,

Hồi sanh, hướng Phật, cao thăng Bồ-đề.

18. QUY NHÂN THỪA VÀ TỔNG KẾT

Con nguyện đem đức dầy thắng lợi,

Hồi hướng chân pháp giới tối cao,

Tánh, tướng Tam Bảo thế nào,

Hải ấn Tam-muội dung vào Tục, Chân.

Biển công đức không lường như thế,

Nay con đều đem để hồi về:

Dưới cho muôn loại nương kề,

Cùng con đồng chứng Bồ-đề đạo chân

Bao nhiêu chúng nơi thân, khẩu, ý

Lòng mê lầm móng nghĩ sân, si,

Chê bai chánh pháp Mâu-ni

Thân tâm phạm quấy kể gì phải chăng

Như trên nghiệp chướng tội thâm,

Nguyện tiêu diệt hết ác tâm chẳng còn

Trí huệ khắp đầy tròn pháp giới,

Độ chúng sanh chẳng nại gian lao,

Hư không thế giới dẫu hao,

Chúng sanh, phiền não với nào nghiệp chung (cùng tận).

Nay con hồi hướng rộng lung,

Cũng như bốn pháp vô cùng vô biên!

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần). 

*

MA HA BÁT NHàBA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại,

Dầy công tu huệ mới mở mang!

Chân như một áng linh quang,

Chiếu soi năm uẩn đều không có gì.

Bát-nhã huệ soi đi khắp chốn,

Dứt mọi đường khổ khốn tai nàn!

Xá-lợi tâm chớ nghi nan,

Sắc kia nào khác cái không đâu mà!

Cái không nọ nào xa cái sắc,

Sắc là không, không sắc như nhau.

Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu,

Chân không xét cũng một mầu thế thôi

Này Xá-lợi nghĩ coi có phải?

Những pháp không xét lại thực là:

Chẳng sanh, chẳng dứt đó mà,

Sạch dơ, thêm bớt cũng là chân không

Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ,

Như hư không sắc vẻ gì đâu?

Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu,

Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ

Thân, ý cũng hững hờ như thế,

Lục trần kia cũng kể là không.

Đã không nhãn giới suốt thông

Đến ý thức giới cũng không thấy gì.

Vô vô minh nương chi mà có?

Bổn tánh không soi nó phải tiêu!

Đã không lão tử hiểm nghèo,

Còn đâu già chết, hòng theo quấy rầy?

Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay!

Trí còn không có, đắc này được đâu?

Vô sở đắc là câu tuyệt diệu!

Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu.

Chân không bổn tánh như như,

Nhờ huệ Bát-nhã thật hư soi làu!

Không ngăn ngại còn đâu lo sợ!

Mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên

Chân như bổn tánh thiên nhiên,

Niết-bàn cõi ấy, chứng nên đạo mầu!

Tam thế Phật ngôi cao chứng quả,

Thảy đều nhờ Bát-nhã tu nên.

Bát-nhã này rất thiêng liêng!

Ấy đại thần chú giúp nên đạo thiền.

Ấy thần chú đại minh sáng chói!

Chú vô thượng vòi vọi cao xa!

Vô đẳng đẳng chú ấy mà,

Gồm đủ thần lực thật là tối linh!

Những khổ não thênh thênh trừ hết,

Lời nói này chân thật chẳng ngoa.

Vậy nên Bát-nhã thuyết qua,

Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế,

Ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. (3 lần) 

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam mô A-di-đà bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa diệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di ni, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần) 

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc vàng tươi,

Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười.

Ánh sáng toả hình năm núi lớn,

Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi.

Hào quang hoá Phật bao nhiêu ức,

Bồ-tát hiện thân gấp mấy mươi.

Bốn tám lời nguyện mong độ chúng,

Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật. 

Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian) 

Nam mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ-tát. (3 lần) 

*

Đệ tử kính lạy,

Đức Phật Thích-ca,

Phật A-di-đà,

Mười phương chư Phật,

Vô thượng Phật pháp,

Cùng Thánh Hiền Tăng,

Đệ tử lâu đời lâu kiếp,

Nghiệp chướng nặng nề,

Tham giận kiêu căng,

Si mê lầm lạc,

Ngày nay nhờ Phật,

Biết sự lỗi lầm,

Thành tâm sám hối,

Thề tránh điều dữ,

Nguyện làm việc lành,

Ngửa trông ơn Phật,

Từ bi gia hộ,

Thân không tật bệnh,

Tâm không phiền não,

Hằng ngày an vui tu tập,

Pháp Phật nhiệm mầu,

Để mau ra khỏi luân hồi,

Minh tâm kiến tánh,

Trí huệ sáng suốt,

Thần thông tự tại,

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng,

Cha mẹ, anh em,

Thân bằng quyến thuộc,

Cùng tất cả chúng sanh,

Đều trọn thành Phật đạo. 

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công đức vô biên

Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa

Chúng sanh pháp giới bao la

Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên.

Nguyện tiêu ba chướng não phiền

Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời

Nguyện trừ tội chướng bao đời

Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha.

Nguyện sanh Tịnh độ Di-đà

Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình

Hoa khai ngộ pháp Vô sanh

Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta.

Nguyện đem công đức tạo ra

Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ

Con cùng muôn loại thân sơ

Đều thành Phật đạo, đến bờ an vui. 

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập phương thường trụ Tam Bảo. 

Nam mô Ta Bà Giáo chủ Điều ngự Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật.

Tác đại chứng minh. 

Giờ này đệ tử, cùng với đại chúng, cung kính trước Phật, thành tâm đọc tụng, kinh... Và xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng: đạo Phật sáng thêm, xe Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, đất nước hưng thịnh, thế giới hoà bình, nhân dân an lạc. 

Thứ nguyện: Cầu an đệ tử ..... cùng chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát tâm Bồ-đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sinh tăng trưởng. 

Lại nguyện: Cầu siêu hương linh ..... cùng chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ sức Phật, đến được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm thoát đường mê, sinh về Tịnh độ. 

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật! 

*

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) 

Xem thêm: hươu cao cổ tiếng anh là gì

HÔ KỆ TỊNH TOẠ

Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Kính thưa đại chúng, đã đến giờ hô kệ niệm Phật tịnh toạ, kính mời đại chúng chắp tay trang nghiêm trước ngực, lắng lòng thanh tịnh, nghe hô kệ niệm Phật tịnh toạ. 