implementation là gì

Công cụ cá nhân
 • /,implimen'teiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thực hiện, sự tiến hành tràn đủ
  the implementation of an agreement
  sự thực hiện một hiệp định
  Sự té sung

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật công cộng

  cài đặt
  hệ thống xử lý
  sự thi đua hành
  sự thực hiện
  implementation of the project
  sự tiến hành dự án
  sự thực thi
  thi công
  thực hiện
  Authentication Implementation Guide (AIG)
  hướng dẫn tiến hành nhận thực
  Implementation Agreement (IA)
  thỏa thuận thực hiện
  implementation of the project
  sự tiến hành dự án
  Implementation Under Test (IUT)
  thực hiện tại Lúc đang được đo thử
  meta-implementation slew
  siêu thực hiện
  Protocol Implementation Conformance Statement (PICS)
  tuyên phụ thân vâng lệnh tiến hành kí thác thức
  Special Assistance for Project Implementation (SAPI)
  hỗ trợ giành riêng rẽ mang lại việc tiến hành dự án
  Standard language for implementation conventions (SLIC)
  ngôn ngữ xài chuẩn chỉnh cho những thỏa thuận hợp tác thực hiện

  Kinh tế

  độ (chậm) trễ thực thi

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  Xem thêm: biên độ nhiệt là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

  Xem thêm: quỹ etf là gì