manufacture là gì

/,mænju'fæktʃə/

Thông dụng

Danh từ

Sự sản xuất, sự sản xuất
goods of foreign manufacture
hàng hoá bởi quốc tế sản xuất
( manufactures) sản phẩm hoá phát triển một loạt theo dõi cách thức công nghiệp

Ngoại động từ

Sản xuất; chế tạo
Bịa đặt; phịa

Chuyên ngành

Xây dựng

Kiểm tra và test nghiệm nhập quy trình chế tạo

Cơ - Điện tử

Sự phát triển, sự gia công, thành phầm, (v) sản xuất,gia công

Kỹ thuật cộng đồng

sự chế tạo
sự gia công
sự sản xuất
cement manufacture
sự phát triển xi măng
commercial manufacture
sự phát triển sản phẩm hóa
commercial manufacture
sự phát triển thương phẩm
dry ice manufacture
sự phát triển đá khô
ice manufacture
sự phát triển đá
interchangeable manufacture
sự phát triển (hàng) khối
small-lot manufacture
sự phát triển (hàng) loạt nhỏ
small-scale manufacture
sự phát triển (hàng) loạt nhỏ
sản phẩm
sản xuất
automobile manufacture
hãng phát triển dù tô
cement manufacture
sự phát triển xi măng
commercial manufacture
sự phát triển sản phẩm hóa
commercial manufacture
sự phát triển thương phẩm
Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacture (CAD/CAM)
Thiết nối tiếp sử dụng máy tính/Sản xuất được trợ hùn của sản phẩm tính
computer-aided manufacture (CAM)
sản xuất sử dụng máy tính
date of manufacture
ngày mon sản xuất
dry ice manufacture
sự phát triển đá khô
dry ice manufacture
sản xuất đá khô
ice manufacture
sự phát triển đá
ice manufacture
sản xuất (nước) đá
interchangeable manufacture
sự phát triển (hàng) khối
small-lot manufacture
sự phát triển (hàng) loạt nhỏ
small-scale manufacture
sự phát triển (hàng) loạt nhỏ

Kinh tế

chế tạo
chế tạo ra (hàng hóa)
sản xuất
beet sugar manufacture
sự phát triển lối củ cải
butter manufacture
sự phát triển bơ
butterine manufacture
sự phát triển macgarin
candy manufacture
sự phát triển bánh dẻo
cane-sugar manufacture
sự phát triển lối mía
casing manufacture
sự phát triển quấn giò
certificate of manufacture
giấy ghi nhận sản xuất
certificate of manufacture
giấy triệu chứng điểm sản xuất
cheese manufacture
sự phát triển fomat
fat manufacture
sự phát triển hóa học béo
gelatine manufacture
sự phát triển gelatin
glue manufacture
sự phát triển nước đá
milk powder manufacture
sự phát triển sữa bột
mixed feed manufacture
sự phát triển thực phẩm gia súc lếu hợp
of foreign manufacture
do quốc tế sản xuất
of trang chính manufacture
sản xuất nhập nước
oil manufacture
sự phát triển dầu
sausage manufacture
sự phát triển giò
spice manufacture
sự phát triển gia vị
tea manufacture
sự phát triển chè
trial-manufacture
chế tạo ra test, phát triển thử
trial-manufacture
sản xuất thử
vinegar manufacture
sự phát triển giấm
wholesale manufacture
chế tạo ra một loạt, phát triển quy tế bào lớn
wholesale manufacture
sản xuất quy tế bào lớn
yeast manufacture
sự phát triển nấm men
sự chế tạo
sự làm
sự sản xuất
beet sugar manufacture
sự phát triển lối củ cải
butter manufacture
sự phát triển bơ
butterine manufacture
sự phát triển macgarin
candy manufacture
sự phát triển bánh dẻo
cane-sugar manufacture
sự phát triển lối mía
casing manufacture
sự phát triển quấn giò
cheese manufacture
sự phát triển fomat
fat manufacture
sự phát triển hóa học béo
gelatine manufacture
sự phát triển gelatin
glue manufacture
sự phát triển nước đá
milk powder manufacture
sự phát triển sữa bột
mixed feed manufacture
sự phát triển thực phẩm gia súc lếu hợp
oil manufacture
sự phát triển dầu
sausage manufacture
sự phát triển giò
spice manufacture
sự phát triển gia vị
tea manufacture
sự phát triển chè
vinegar manufacture
sự phát triển giấm
yeast manufacture
sự phát triển nấm men

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
accomplish , assemble , carve , cast , cobble , complete , compose , construct , create , execute , fabricate , fashion , forge , khuông , frame , fudge together , machine , make , làm đẹp , mass-produce , mill , mold , prefab , process , put together , shape , synthesize , throw together , tool , turn out , contrive , cook up * , devise , hatch , produce , think up , trump up , build , assembly , concoct , nhái , invent , prepare

Từ trái khoáy nghĩa