norm là gì

/nɔrm/

Thông dụng

Danh từ

Quy tắc, quy phạm, tiêu xài chuẩn
Chỉ tiêu xài (trong sản xuất)

Chuyên ngành

Xây dựng

chế độ

Cơ - Điện tử

Qui tắc, tiêu xài chuẩn chỉnh, chỉ tiêu

Toán & tin cẩn

chuẩn, quyết định chuẩn

Kỹ thuật cộng đồng

chi tiêu
chuẩn tắc
định chuẩn
định mức
construction norm
định nấc xây dựng
mẫu
mức
mức chuẩn
quy phạm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
barometer , benchmark * , criterion , gauge , mean , measure , median , medium , model , par , pattern , rule , scale , touchstone * , type , yardstick , commonplace , ordinary , average , benchmark , standard

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: norm là gì

Xem thêm: cơ sở vật chất là gì

NHÀ TÀI TRỢ