noun phrase là gì

Cụm danh kể từ giờ đồng hồ Anh là một trong cấu tạo ngữ pháp được dùng nhằm mục tiêu hùn câu văn trở thành ngắn ngủn gọn gàng và xúc tích vẫn đáp ứng không thiếu thốn về mặt mũi chân thành và ý nghĩa. Tuy nhiên, nhiều người hồi hộp và trở ngại Khi xác lập, phát hiện Noun Phrase và thông thường giắt sai lầm đáng tiếc nhập quy trình dùng. Sau trên đây, VUS tiếp tục khiến cho bạn hiểu làm rõ rộng lớn về điểm ngữ pháp này ở nội dung bài viết bên dưới.

Cụm danh kể từ giờ đồng hồ Anh là gì?

Cụm danh kể từ giờ đồng hồ Anh (Noun Phrase) là một trong group kể từ ghép bao hàm một danh kể từ chủ yếu (noun) và những kể từ té nghĩa (modifier) hoặc kể từ không ngừng mở rộng không giống đi kèm theo nhằm tế bào miêu tả / thực hiện rõ rệt chân thành và ý nghĩa của danh kể từ ê. Cụm danh kể từ thông thường được dùng nhằm mô tả cụ thể rộng lớn về một đối tượng người sử dụng, một vấn đề hoặc một người.

Bạn đang xem: noun phrase là gì

Ví dụ về cụm danh từ:

 • “A big Black cat” (một con cái mèo đen ngòm lớn) – Trong số đó, “a big Black cat” là cụm danh kể từ bao hàm danh kể từ chủ yếu “cat” và những kể từ té nghĩa “big” (lớn) và “black” (đen).
 • “The old wooden table” (cái bàn mộc cũ) – Cụm danh kể từ này bao hàm danh kể từ chủ yếu “table” và những kể từ té nghĩa “old” (cũ) và “wooden” (gỗ).

Cụm danh kể từ hùn thực hiện cho tới câu trở thành rõ rệt và mạch lạc rộng lớn. Đây là một trong bộ phận cần thiết nhập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh.

cụm danh kể từ nhập giờ đồng hồ anh

Cấu trúc và ví dụ cụm danh kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

Determiner (Định ngữ) + Pre-modifier (Bổ ngữ phía trước) + Noun (Danh kể từ chính) + Post-modifier (Bổ ngữ phía sau)

Determiner (Định ngữ)

 • Quantifier
  • Quantifier (Lượng từ): one of, all of, a half of, many of, some, a few, a little,…
  • Ví dụ: One of the students, all of the apples,…
 • Article
  • Article (Mạo từ): A, An, The, hoặc không tồn tại mạo từ
  • Ví dụ: A dog, the mèo, books…
 • Demonstrative
  • Demonstrative (Từ chỉ định): This, That, These, Those
  • Ví dụ: This xế hộp, that house, these flowers,…
 • Possessive
  • Possessive (Tính kể từ sở hữu): my, your, his, her, our, their, its, chiếm hữu cách
  • Ví dụ: My house, your pen, his xế hộp, her bag, our team,…
 • Numeral
  • Numeral (Số từ): one, two, three,… (số đếm), the first/second/third,…(số loại tự)
  • Ví dụ: One mèo, three brothers, the first place,…

Pre-modifier (Bổ ngữ phía trước)

 • (Adv) + Adj + Noun
  • Adj (tính từ), phía đằng trước tính kể từ còn rất có thể với Adv (trạng từ) nhằm té nghĩa cho tới tính từ
  • Ví dụ: beautiful flowers, big house, very beautiful flowers, quite big house, extremely friendly dog,…
 • Noun + Noun
  • Noun (danh từ): rất có thể người sử dụng một danh kể từ phụ đứng trước danh kể từ chính
  • Ví dụ: coffee cửa hàng, movie theater, xế hộp park, bookstore, school bus,…
 • V-ing/V-pp
  • V-ing/V-pp: V-pp được xem như tính kể từ, V-ing dc coi như danh kể từ, cũng rất có thể đứng trước và té nghĩa cho tới danh kể từ chính
  • Ví dụ: 
   • The boy lying on the bed; a girl making the phone call….
   • The injured cat; the written letter,…

Post-modifier (Bổ ngữ phía sau)

 • Prepositional phrase (Cụm giới từ): in, on, at, by, with,…

Ví dụ: 

 • The keys are on the table. (Những cái khóa xe thì phía trên bàn.)
 • He went lớn the park with his friends. (Anh tớ cho tới khu dã ngoại công viên nằm trong bè bạn.)
 • Relative clause (Mệnh đề quan lại hệ): who, which, that, whom, whose,…

Ví dụ: 

 • The movie that we watched last night was fantastic. (Bộ phim tuy nhiên công ty chúng tôi tiếp tục coi nhập tối qua loa đặc biệt thú vị.)
 • The girl who is wearing a red dress is my sister. (Cô gái đem váy đỏ ửng là chị của tôi.)

Vai trò của cụm danh kể từ nhập câu

Cụm danh kể từ giờ đồng hồ Anh đóng góp nhiều tầm quan trọng không giống nhau nhập câu như:

 • Chủ ngữ (Subject): Cụm danh kể từ rất có thể vào vai trò là ngôi nhà ngữ của câu, thực hiện rõ rệt đối tượng người sử dụng triển khai hành vi.

Ví dụ: “The mèo is sleeping.” (Con mèo đang được ngủ.) Trong câu này, “The cat” là cụm danh kể từ vào vai trò là ngôi nhà ngữ, là đối tượng người sử dụng đang được triển khai hành vi “is sleeping” (đang ngủ).

 • Tân ngữ (Object): Cụm danh kể từ cũng rất có thể là tân ngữ của câu, thay mặt cho tới đối tượng người sử dụng nhận hành vi.

Ví dụ: “She bought a book.” (Cô ấy mua sắm một cuốn sách.) Trong câu này, “a book” là cụm danh kể từ vào vai trò là tân ngữ, là đối tượng người sử dụng được mua sắm.

 • Bổ ngữ (Complement): Cụm danh kể từ rất có thể là té ngữ, thực hiện rõ rệt hoặc không ngừng mở rộng chân thành và ý nghĩa của động kể từ, tính kể từ hoặc giới kể từ.

Ví dụ: “I am a teacher.” (Tôi là một trong nghề giáo.) Trong câu này, “a teacher” là cụm danh kể từ vào vai trò là té ngữ của động kể từ “am,” thực hiện rõ rệt nghề nghiệp và công việc của những người rằng.

 • Chủ kể từ của động kể từ nhập mệnh đề mối quan hệ (Subject of a Relative Clause): Cụm danh kể từ thông thường xuất hiện tại nhập mệnh đề mối quan hệ (Relative Clause) và là ngôi nhà kể từ của động kể từ nhập mệnh đề ê.

Ví dụ: “The book that I read yesterday was interesting.” (Cuốn sách tuy nhiên tôi tiếp tục hiểu ngày ngày hôm qua thiệt thú vị.) Trong mệnh đề mối quan hệ “that I read yesterday,” “the book” là cụm danh kể từ vào vai trò là ngôi nhà kể từ của động kể từ “was,” hùn tế bào miêu tả cuốn sách đang rất được nhắc đến.

Xây dựng nền tảng vững chãi, đột phá tài năng nằm trong kho tàng: Bí quyết học tập giờ đồng hồ Anh

Tóm lại, cụm danh kể từ giờ đồng hồ Anh vào vai trò cần thiết trong các công việc xác lập, không ngừng mở rộng chân thành và ý nghĩa của danh kể từ. Nó thay mặt cho tới đối tượng người sử dụng nhận hành vi và thông thường xuất hiện tại ở những địa điểm không giống nhau nhập câu sẽ giúp đỡ diễn đạt chân thành và ý nghĩa một cơ hội rõ rệt và cụ thể rộng lớn.

cụm danh kể từ nhập giờ đồng hồ anh

Bài luyện cụm danh kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

Bài luyện 1: Sắp xếp những từ/cụm kể từ theo gót trật tự động muốn tạo trở thành một câu trả chỉnh

 1. The/ library/ students/ are / the/ school/ quietly /in/ studying.
 2. My / me/ who / is / best / always / friend / a / kind / person / supports.
 3. Many / cars /  parked / the / parking / lot / in / new / were.
 4. The/ man / the / comfortable / chair / old / contentedly / sat / and / read / his / on / book.
 5. The / is / preparing / chef / the /delicious /in / restaurant / kitchen / meals.
 6. The / movie / I / last / watched / was / entertaining / night / it.
 7. The / zoo / children / the / at / animals / watched / the.
 8. Several / athletes / the / sports / sự kiện / skillfully / in /competed.
 9. The / mèo / a / tree / branch / gracefully / climbed.
 10. The / tourists / explored / the / historical / site / fascinatedly .

Đáp án

 1. The students are studying in the school library quietly.
 2. My best friend is always a kind person who supports bủ.
 3. Many new cars were parked in the parking lot.
 4. The old man sat contentedly and read his book on the comfortable chair.
 5. The chef is preparing delicious meals in the restaurant kitchen.
 6. I watched the movie last night and it was entertaining.
 7. The children watched the animals at the zoo.
 8. Several athletes competed in the sports sự kiện skillfully.
 9. The mèo climbed a tree branch gracefully.
 10. The tourists fascinatedly explored the historical site.

Bài luyện 2: Viết lại câu dùng cụm danh từ

 1. The boy is holding a colorful balloon. The balloon is floating in the air.
 2. The man is a doctor. He lives near my house.
 3. The girl is wearing a beautiful dress. She looks stunning.
 4. The team that won the championship celebrated all night.
 5. She is reading a book. The book is very interesting.

Đáp án: 

 1. The boy is holding a colorful balloon which is floating in the air.
 2. The man living near my house is a doctor.
 3. The girl who looks stunning is wearing a beautiful dress.
 4. The team winning the championship celebrated all night.
 5. She is reading an interesting book.

Bài luyện 3: Chọn đáp án đúng

1. The students ___________ in the library are studying for their exams.

A. sit

B. sat

C. who sit

2. The book ___________ on the shelf is my favorite.

A. lay

B. laying

C. lying

3. The xế hộp ___________ by my father is very fast.

A. drove

B. driven

C. driving

Xem thêm: cung phản xạ là gì

4. The girl ___________ with a big smile is my sister.

A. who smiled

B. smiling

C. smiled

5. The house ___________ on the corner is for sale.

A. on

B. at

C. which is

6. The flowers ___________ in the garden are blooming beautifully.

A. grew

B. grown

C. growing

7. The woman ___________ next lớn bủ is my mother.

A. sits

B. sat

C. sitting

8. The cake ___________ by the chef was delicious.

A. baked

B. baking

A. which is baking

Đáp án:

Câu12345678
Đáp ánCCBBCBCA
cụm danh kể từ nhập giờ đồng hồ anh

Phát triển Anh ngữ trọn vẹn với những khóa đào tạo và huấn luyện quality của VUS

Việc cầm dĩ nhiên ngữ pháp giờ đồng hồ Anh là nguyên tố hết sức cần thiết trọng việc đầy đủ 4 tài năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Ngoài cụm danh kể từ giờ đồng hồ Anh, ngữ điệu này chiếm hữu phong phú và đa dạng những cấu tạo ngữ pháp kể từ cơ phiên bản cho tới phức tạp không giống. Đến với VUS, các bạn sẽ được trải qua những khóa đào tạo và huấn luyện giờ đồng hồ Anh giành cho từng đối tượng người sử dụng. quý khách hàng sẽ tiến hành tiếp thu kiến thức nhập môi trường thiên nhiên giảng dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh quốc tế. Từ ê nâng lên năng lực Anh ngữ hơn hẳn và cải cách và phát triển tài năng trọn vẹn.

Tham khảo những khóa đào tạo và huấn luyện bên trên VUS:

 • Khóa học tập Anh ngữ thiếu hụt niên (11 – 15 tuổi) nhằm mục tiêu tu dưỡng và nâng lên mới chỉ dẫn con trẻ với tài năng vững chãi dĩ nhiên nằm trong giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở Young Leaders.
 • Luyện ganh đua chứng từ, nâng cao 4 tài năng Nghe – Nói – Đọc – Viết, đột phá band điểm thần tốc bên trên tuyến phố đoạt được kỳ ganh đua giờ đồng hồ Anh quốc tế nằm trong IELTS ExpressIELTS Expert
 • Tự tin tưởng tiếp xúc giờ đồng hồ Anh trôi chảy, mang về thời cơ mới nhất nhập quy trình đoạt được tiềm năng và tiếp bước thành công xuất sắc nằm trong khóa đào tạo và huấn luyện giờ đồng hồ Anh giành cho dân văn chống iTalk.
 • Tìm lại niềm ưng ý học tập giờ đồng hồ Anh, xây cất lại nền tảng nước ngoài ngữ vững chãi nhằm mục tiêu thỏa mãn nhu cầu chất lượng yêu cầu tiếp thu kiến thức và thao tác làm việc với khóa đào tạo và huấn luyện giờ đồng hồ Anh cho tất cả những người thất lạc gốc English Hub.

VUS là đối tác chiến lược của những tổ chức triển khai số 1 thế giới: National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,… nên trọn vẹn rất có thể yên ổn tâm về quality huấn luyện và giảng dạy. Hình như, VUS chiếm hữu mối cung cấp giáo trình chủ yếu thống và độc quyền nhằm mục tiêu mang về tư liệu tiếp thu kiến thức đáng tin tưởng cho tới học tập viên.

Xem thêm: win rate là gì

Mỗi khóa đào tạo và huấn luyện của VUS vận dụng nội dung học tập và huấn luyện và giảng dạy nhằm phù phù hợp với năng lượng na ná trình độ chuyên môn thời điểm hiện tại của học tập viên. Hình như, khối hệ thống ôn luyện và luyện ganh đua được xây cất tiện lợi và tân tiến, hùn dữ thế chủ động trong các công việc nâng cao trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh thường ngày. Trong khi, những khóa đào tạo và huấn luyện được phần mềm những cách thức học tập không giống nhau nhằm cải cách và phát triển tối nhiều năng lực tiếp thu kiến thức và tiềm năng hơn hẳn.

cụm danh kể từ nhập giờ đồng hồ anh

Vững vàng kỹ năng, đột phá giờ đồng hồ Anh nằm trong VUS

Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS – Hệ thống dạy dỗ số 1 nước Việt Nam với sát 30 năm xây cất và cải cách và phát triển. Đến ni, VUS luôn luôn không ngừng nghỉ tăng cấp quality về từng mặt mũi nhằm mang đến một môi trường thiên nhiên tiếp thu kiến thức và tiến độ giảng dạy dỗ đạt chuẩn chỉnh quốc tế. Do ê, hơn 2.700.000 mái ấm gia đình Việt tin tưởng lựa chọn VUS là môi trường thiên nhiên xứng đáng nhằm tiếp thu kiến thức và cải cách và phát triển một cơ hội trọn vẹn cho tới mới con trẻ nước Việt Nam.

 • Hơn 70 cơ sở xuất hiện bên trên toàn nước bên trên 18 tỉnh/thành phố lớn bên trên toàn quốc: Sài Gòn, TP Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Thành Phố Đà Nẵng, Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Cần Thơ, Tỉnh Bình Định, Gia Lai, Kon Tum… và 100% hạ tầng đạt ghi nhận vì thế NEAS.
 • Sở hữu số học tập viên đạt chứng từ nước ngoài ngữ quốc tế tối đa bên trên toàn quốc: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, IELTS,… – hơn 180.918  em.
 • Đội ngũ nghề giáo và trợ giảng trình độ chuyên môn xuất sắc với hơn 2.700 thầy, cô với tỷ trọng 100% chiếm hữu chứng từ giảng dạy dỗ quốc tế TESOL, CELTA hoặc tương tự TEFL.
 • VUS là đối tác chiến lược của những NXB đáng tin tưởng toàn thị trường quốc tế như British Council, National Geographic Learning, Oxford University Press, Macmillan Education,…
 • Đối tác kế hoạch hạng nút PLATINUM của Hội đồng Anh (British Council).
cụm danh kể từ nhập giờ đồng hồ anh

Cụm danh kể từ giờ đồng hồ Anh là một trong dạng cấu tạo ngữ pháp cần thiết hùn tăng năng lực dùng câu văn phong phú và đa dạng, ngắn ngủn gọn gàng và không thiếu thốn chân thành và ý nghĩa. Hy vọng những kỹ năng tương quan cho tới ngữ pháp tuy nhiên VUS tiếp tục cung ứng sẽ hỗ trợ ích phần này nhập quy trình học tập và nâng lên tài năng giờ đồng hồ Anh thường ngày.