obligation là gì

Công cụ cá nhân
 • /,ɔbli'geiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nghĩa vụ; bổn phận
  Ơn; sự đem ơn, sự hàm ân, sự hàm ơn
  to be under an/no obligation
  chịu ơn
  to place/put sb under an/no obligation
  (không) đề xuất ai vì chưng pháp luật
  to repay an obligation
  trả ơn
  (pháp lý) uỷ thác ước

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  trách nhiệm

  Kỹ thuật công cộng

  nghĩa vụ
  public service obligation
  nghĩa vụ đáp ứng công cộng

  Kinh tế

  bổn phận
  giao ước
  nghĩa vụ
  failure to tát perform an obligation
  sự ko hoàn thiện nghĩa vụ
  joint and several obligation
  nghĩa vụ liên đới
  joint obligation
  nghĩa vụ nằm trong đồng
  joint obligation
  nghĩa vụ liên đới
  obligation to tát maintain
  nghĩa vụ nuôi nấng
  obligation to tát pay tax
  nghĩa vụ nên đóng góp thuế
  nợ
  quan hệ nợ
  sự uỷ thác ước
  sự rằng buộc
  trách nhiệm
  accounting on obligation basis
  phương thức kế toán tài chính dựa vào trách móc nhiệm
  debt obligation
  trách nhiệm trả nợ
  fund obligation
  phần việc trách móc nhiệm của quỹ
  general obligation bond
  công trái ngược trách móc nhiệm luyện thể
  general obligation bond
  trái khoán trách móc nhiệm chung
  moral obligation
  trách nhiệm đạo đức
  mutual obligation
  trách nhiệm nợ lẫn lộn nhau
  obligation as to tát the result
  trách nhiệm về hậu quả
  obligation incurred
  trách nhiệm phân phát sinh

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  accountability , accountableness , agreement , bond , burden , business , Điện thoại tư vấn , cause , charge , chit * , commitment , committal , compulsion , conscience , constraint , contract , debit , debt , devoir , due bill , dues , duty , engagement , iou * , liability , must , necessity , need , occasion , onus , ought , part , place , promise , requirement , restraint , right , trust , understanding , imperative , responsibility , arrearage , arrears , due , indebtedness , covenant , encumbrance , guarantee , incumbency , loan , mortgage , noblesse oblige , oath , pledge , prevenance , stipulation , vow , warranty

  Bạn đang xem: obligation là gì

  Xem thêm: od là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ