patient là gì

/'peiʃənt/

Thông dụng

Tính từ

Kiên nhẫn, nhẫn nại, bền chí

Danh từ

Bệnh nhân; người bệnh
Bệnh nhân ĐK trị liệu lâu lâu năm với chưng sĩ

Cấu trúc kể từ

patient of
chịu đựng một cơ hội kiên nhẫn
Có thể nhận, thích hợp với
the facts are patient of two interpretations
những vụ việc cơ rất có thể đem nhị cơ hội giải thích

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
accommodating , calm , composed , easy-going , enduring , even-tempered , forbearing , forgiving , gentle , imperturbable , indulgent , lenient , long-suffering , meek , mild , mild-tempered , persevering , persistent , philosophic , philosophical , quiet , resigned , self-possessed , serene , stoical , submissive , tolerant , tranquil , uncomplaining , understanding , unruffled , untiring
noun
case , convalescent , emergency , inmate , invalid , outpatient , shut-in , sick person , subject , sufferer , victim , enduring , forgiving , long-suffering , meek , mild , persistent , tireless , understanding

Từ trái ngược nghĩa