Phương Trình Điện Li Cuso4, Trong Dung Dịch Cuso4 Cú Các Quá Trình Điện Li

OH, Na
Cl, CH3COOH, NH3, Cu
SO4. Những chất điện li yếu đuối là: A. H2O, CH3COOH, NH3. B. H2O, CH3COOH,... - Olm
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Cho những chất: H2O, HCl, Na
OH, Na
Cl, CH3COOH, NH3, Cu
SO4. Những chất điện li yếu là:

A.

Bạn đang xem: Phương trình điện li cuso4

H2O, CH3COOH, NH3.

B.H2O, CH3COOH, Cu
SO4.

C.H2O, Na
Cl, Cu
SO4, CH3COOH.

D.CH3COOH, Cu
SO4, Na
Cl.


*

*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà bạn cần!
Cho những chất: H2O, HCl, Na
OH, Na
Cl, CH3COOH, NH3, Cu
SO4. Các chất điện li yếu ớt là: A. H2O, CH3COOH, NH3. B. H2O, CH3COOH, Cu
SO4. C. H2O, Na
Cl, Cu
SO4, CH3COOH. D. CH3COOH, Cu
SO4,...

Cho các chất: H2O, HCl, Na
OH, Na
Cl, CH3COOH, NH3, Cu
SO4. Những chất năng lượng điện li yếu đuối là:

A. H2O, CH3COOH, NH3.

B. H2O, CH3COOH, Cu
SO4.

C. H2O, Na
Cl, Cu
SO4, CH3COOH.

D. CH3COOH, Cu
SO4, Na
Cl.


Cho những chất: H2O, HCl, Na
OH, Na
Cl, CH3COOH, NH3, Cu
SO4. Các chất năng lượng điện li yếu hèn là: A. H2O, CH3COOH, NH3. B.H2O, CH3COOH, Cu
SO4. C. H2O, Na
Cl, Cu
SO4, CH3COOH. D.CH3COOH, Cu
SO4,...

Cho những chất: H2O, HCl, Na
OH, Na
Cl, CH3COOH, NH3, Cu
SO4. Các chất điện li yếu ớt là:

A. H2O, CH3COOH, NH3.

B.H2O, CH3COOH, Cu
SO4.

C. H2O, Na
Cl, Cu
SO4, CH3COOH.

D.CH3COOH, Cu
SO4, Na
Cl.


Cho các chất: H 2 O , HCl, Na
OH, Na
Cl, CH 3 COOH , NH 3 , Cu
SO 4 . Các chất năng lượng điện li yếu hèn là A. H 2 O , CH 3 COOH , NH 3 B. H 2 O , CH 3 COOH , Cu
SO 4 C. H 2 O , Na
Cl , Cu
SO 4 , CH 3 COOH D. ...

Cho các chất: H 2 O , HCl, Na
OH, Na
Cl, CH 3 COOH , NH 3 , Cu
SO 4 . Những chất điện li yếu hèn là

A. H 2 O , CH 3 COOH , NH 3

B. H 2 O , CH 3 COOH , Cu
SO 4

C. H 2 O , Na
Cl , Cu
SO 4 , CH 3 COOH

D. CH 3 COOH , Cu
SO 4 , Na
Cl


Cho những chất sau đây: H 2 O , HCl , Na
OH , Na
Cl , CH 3 COOH , Cu
SO 4 . Các chất điện li yếu hèn là A. CH 3 COOH H 2 O , , Cu
SO 4 B. CH 3 COOH , Cu
SO 4 C. H 2 O , CH 3 COOH D. H 2 O , Na
Cl , CH 3 COOH ...

Cho các chất sau đây: H 2 O , HCl , Na
OH , Na
Cl , CH 3 COOH , Cu
SO 4 . Những chất điện li yếu đuối là

A. CH 3 COOH H 2 O , , Cu
SO 4

B. CH 3 COOH , Cu
SO 4

C. H 2 O , CH 3 COOH

D. H 2 O , Na
Cl , CH 3 COOH , Cu
SO 4 .


Cho những chất: H2O, HCl, Na
OH, Na
Cl, Cu
SO4, HCOOH. Các chất điện li yếu hèn là: A. H2O, HCOOH, Cu
SO4 B. HCOOH, Cu
SO4 C. H2O, HCOOH D. H2O, Na
Cl, HCOOH,...

Cho những chất: H2O, HCl, Na
OH, Na
Cl, Cu
SO4, HCOOH. Các chất điện li yếu đuối là:

A. H2O, HCOOH, Cu
SO4

B. HCOOH, Cu
SO4

C. H2O, HCOOH

D. H2O, Na
Cl, HCOOH, Cu
SO4


Bài 1:Cho những chất sau: Na
Cl; HF; Cu
SO4; Na
OH; Mg(NO3)2; H3PO4; (NH4)3PO4; H2CO3; ancol etylic; CH3COOH; Ag
NO3; Glucozơ; glyxerol; Al(OH)3; Fe(OH)2; HNO3.

Xác định chất điện ly mạnh, chất điện ly yếu, hóa học không năng lượng điện ly? Viết phương trình điện ly của các chất (nếu có).


tk

- hóa học điện ly mạnh: Na
Cl; Cu
SO4; Na
OH; Mg(NO3)2; (NH4)3PO4; Ag
NO3; HNO3.

Phương trình năng lượng điện ly:

Na
Cl → Na++ Cl-Cu
SO4→ Cu2++ SO42-

Na
OH → Na++ OH-Mg(NO3)2→ Mg2++ 2NO3-

(NH4)3PO4→ 3NH4++ PO43-Ag
NO3→ Ag++ NO3-

HNO3→ H++ NO3-

- chất điện ly yếu: HF; H3PO4; H2CO3; CH3COOH; Al(OH)3; Fe(OH)2.

Phương trình năng lượng điện ly:

HF &h
Arr; H++ F-CH3COOH &h
Arr; CH3COO-+ H+

H3PO4&h
Arr; H++ H2PO4-Al(OH)3&h
Arr; Al3++ 3OH-

H2PO4-&h
Arr; H++ HPO42-H2CO3&h
Arr; H++ HCO3-

HPO42-&h
Arr; H++ PO43-HCO3- &h
Arr; H++ CO32-

Fe(OH)2&h
Arr; Fe2++ OH-

- hóa học không năng lượng điện ly: Glucozơ; glyxerol; ancol etylic.


Đúng(0)
Cho những chất: HCl, H2O, HNO3, HF, KNO3, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số chất điện li yếu là A. 5. B. 6. C. 7. D....

Xem thêm: Cách Tắt Thông Báo Sinh Nhật Trên Facebook Của Mình, Bạn Có Dám Tắt Thông Báo Sinh Nhật Của Mình


Đọc tiếp

Cho những chất: HCl, H2O, HNO3, HF, KNO3, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số chất điện li yếu đuối là

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 4.


#Hóa học tập lớp 11
1
Ngô quang Sinh

Chất điện li yếu có axit yếu, bazơ yếu, H2O với muối Hg
Cl2, Hg(CN)2 =>Chọn D: H2O, HF, CH3COOH, H2S.


Đúng(0)
Cho các chất: HCl, H2O, HNO3, HF, KNO3, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số chất điện li yếu ớt là A. 5. B. 6. C. 7. D....
Đọc tiếp

Cho những chất: HCl, H2O, HNO3, HF, KNO3, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số chất điện li yếu hèn là

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 4.


#Hóa học tập lớp 11
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp án D


Đúng(0)

Cho những chất: HCl, H2O, HNO3, HF, KNO3, CH3COOH, H2S, Ba(OH)2. Số chất điện li yếu đuối là

A. 5.

B. 6.

C. 7.

D. 4.


#Hóa học lớp 11
1
Ngô quang quẻ Sinh

Chất điện li yếu có axit yếu, bazơ yếu, H2O và muối Hg
Cl2, Hg(CN)2

→ các chất năng lượng điện li yếu hèn là:H2O, HF, CH3COOH, H2S.

Đáp án D


Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần mon Năm

olm.vn


học liệu Hỏi đáp
các khóa học rất có thể bạn thân thương ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ
(Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ sản phẩm Đóng

Câu trả lời được đúng đắn chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác thực hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên số 1 của bọn chúng tôi.


*

Câu 1: Phương trình năng lượng điện li:

a.

$HNO_3 o H^ + + NO_3^ -$

$Ba(OH)_2 o Ba^2 + + 2OH^ - $

$H_2SO_4 o 2H^ + + SO_4^2 - $

$Ba
Cl_2 o Ba^2 + + 2Cl^ - $

$Na
HCO_3 o Na^ + + HCO_3^ - $

b.

$Cu,SO_4 o Cu^2 + + SO_4^2 - $

$Na_2SO_4 o 2Na^ + + SO_4^2 - $

$Fe_2(SO_4)_3 o 2Fe^3 + + 3SO_4^2 - $

$Na
HPO_4 o Na^ + + HPO_4^ - $

$H_3PO_4overset leftrightarrows H^ + + H_2PO_4^ - $

Câu 2:

a. $ 2HNO_3 + Ca
CO_3 o Ca(NO_3)_2 + CO_2 + H_2O $

$2H^ + + Ca
CO_3 o Ca^2 + + CO_2 + H_2O $

c. $HCl + Na
OH o Na
Cl + H_2O $

$H^ + + OH^ - o H_2O $

e. $Na
OH + Al(OH)_3 o Na,AlO_2 + 2H_2O $

$OH^ - + Al(OH)_3 o Al
O_2^ - + 2H_2O $

g. $Fe
S + 2HCl o Fe
Cl_2 + H_2S $

$Fe
S + 2H^ + o Fe^2 + + H_2S $

i. $Na
HCO_3 + HCl o Na
Cl + CO_2 + H_2O $

$HCO_3^ - + H^ + o CO_2 + H_2O $

Câu 3:

a. $NH_4NO_3,,,(NH_4)_2CO_3,,,Na_2SO_4,,,Na
Cl$

Thêm hỗn hợp $Ba(OH)_2$ vào những dung dịch trên:

$NH_4NO_3$: tất cả khí thoát ra.

$(NH_4)_2CO_3$: bao gồm khí bay ra và lộ diện kết tủa trắng.

$Na_2SO_4$: xuất hiện kết tủa trắng.

$Na
Cl$: Không hiện tại tượng.

Phương trình hóa học:

$2NH_4NO_3 + Ba(OH)_2 o Ba(NO_3)_2 + 2NH_3 uparrow + H_2O $

$ (NH_4)_2CO_3 + Ba(OH)_2 o Ba
CO_3 downarrow + 2NH_3 uparrow + 2H_2O $

$Na_2SO_4 + Ba(OH)_2 o Ba
SO_4 downarrow + 2Na
OH $

b. Em làm giống như với thuốc test là: quỳ tím, Ba(OH)2 cùng Ag
NO3.

c. Dùng quỳ tím ta được:

Quỳ gửi đỏ: $H_2SO_4$

Quỳ đưa xanh: $Na
OH$

Quỳ không gửi màu: $Ba
Cl_2, Na_2SO_4, Na
NO_3.$ (Nhóm 1)

Thêm $H_2SO_4$ vào các chất trong đội 1:

Kết tủa trắng: $Ba
Cl_2$.

Không hiện tượng: $Na_2SO_4$ với $Na
NO_3$. (Nhóm 2)

Thêm $Ba
Cl_2$ vào các chất trong đội 2:

Kết tủa trắng: $Na_2SO_4$.

Không hiện tượng: $Na
NO_34.

PTHH: Em trường đoản cú viết nhé.

Câu 4:

a.$Ba
Cl_2 + Na_2CO_3 o Ba
CO_3 + 2Na
Cl $

b.$ NH_4Cl + Na
OH o NH_3 + Na
Cl + H_2O $

c.$Na_2S + 2HCl o 2Na
Cl + H_2S $

d.$ Fe
Cl_3 + 3Na
OH o Fe(OH)_3 + 3Na
Cl $

e. $ Ag
NO_3 + HCl o Ag
Cl + HNO_3 $

f. $HCl + Na
HCO_3 o Na
Cl + CO_2 + H_2O$

Câu 5:

$Pb(NO_3)_2 + 2Na
Cl o Pb
Cl_2 + 2Na
NO_3 $

$Fe
Cl_3 + Na
OH o Fe(OH)_3 + 3Na
Cl $

$Ba
Cl_2 + Na_2SO_4 o Ba,SO_4 + 2Na
Cl $

$2HCl + Na_2CO_3 o 2Na
Cl + CO_2 + H_2O $

$NH_4NO_3 + Na
OH o Na
NO_3 + NH_3 + H_2O $

Câu 6:

$egingathered H_2SO_4 o 2H^ + + SO_4^2 - hfill \ ,,,,0,1,,,,, o ,,,,0,2,,,,,,,,,0,1 hfill \ Ba
Cl_2 o Ba^2 + + 2Cl^ - hfill \ 0,2,,,,,,,, o ,,,,,,0,2,,,,,,,,0,4 hfill \ Ca(OH)_2 o Ca^2 + + 2OH^ - hfill \ 0,1,,,,,,,,,,,,,,,,,, o 0,1,,,,,,,,,,,,,0,2 hfill \ endgathered $

Câu 7:

$egingathered a.n_Na
OH = 0,5,,mol \ o C_M,,Na
OH = frac0,50,5 = 1M hfill \ Na
OH o Na^ + + OH^ - hfill \ 0,1 o ,,,,,,,,,0,1,,,,,,,,,,0,1 hfill \ o = = 0,1M \ b.,,n_HCl = n_Na
OH = 0,5,,mol hfill \ o V_HCl = frac0,52 = 0,25,,l = 250,,ml hfill \ endgathered $

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.