plain là gì

/plein/

Thông dụng

Danh từ

Đồng bằng
a vast, grassy plain
một cánh đồng cỏ bao la
Mũi đan bóng (mũi đan cơ bạn dạng, đơn giản)

Tính từ

Ngay trực tiếp, hóa học phác
in plain words
bằng những điều chân thật
a plain answer
câu vấn đáp trực tiếp thắn
a plain man
một người mộc mạc, hóa học phác
to be plain in one's criticism
thẳng thắn vô cơ hội phê bình
Rõ ràng, rõ rệt rệt
to make someone plain to lớn something
làm mang lại ai làm rõ điều gì
Đơn giản, dễ dàng hiểu
plain words
lời lẽ giản dị và đơn giản, dễ dàng hiểu
plain style
văn giản dị
Không viết lách vì như thế mật mã (điện tín...)
Đơn sơ, giản dị, đơn giản; (thẩm mỹ) ko make up, ko loè loẹt
plain food
thức ăn giản dị (thường)
a plain cook
một người đầu nhà bếp thông thường (chỉ thực hiện được những bữa tiệc (thường))
plain living and high thinking
cuộc sinh sống thanh bạch tuy nhiên cao thượng
plain furniture
bàn ghế giản dị, giản dị
Trơn, một màu
plain paper
giấy trơn
plain fabric
vải bóng (không với hoa văn)
Xấu, thô (cô gái...); ko ưa nhìn

Phó từ

Một cơ hội rõ rệt ràng; trọn vẹn, đơn giản
to speak (write) plain
nói (viết) một cơ hội rõ rệt ràng
that is just plain stupid
đó chỉ là một trong điều trọn vẹn ngu xuẩn

Cấu trúc kể từ

in plain English
được biểu đạt một cơ hội trực tiếp thắn, đơn giản
make oneself plain
làm rõ rệt ý mình thích nói
all plain sailing
tiến trình hành vi không tồn tại gì rắc rối

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

bình vẹn toàn phẳng

Dệt may

mộc

Kỹ thuật công cộng

bình nguyên
glacial plain
bình vẹn toàn băng
high plain
bình vẹn toàn cao
worn down plain
bán bình nguyên
bình thường
plain carbon steel
thép cac bon bình thường
bóng
không trang trí
đơn giản
plain bearing
ổ truợt đơn giản
plain corner butt seam
mối hàn góc đơn giản
plain coupling
liên kết đơn giản
plain seam
mối hàn đơn giản
plain thrust bearing
ổ ngăn đơn giản
plain tile
ngói đơn giản
plain tile
tấm lợp đơn giản
plain-break circuit-breaker
máy ngắt đơn giản
đồng bằng
abrasion plain
đồng vì như thế bị xói mòn
abyssal plain
đồng vì như thế biển lớn thẳm
accumulation plain
đồng vì như thế bồi tích
aeolian plain
đồng vì như thế phong thành
aggradation plain
đồng vì như thế bồi tích
aggradation plain
đồng vì như thế bồi tụ
alluvial plain
đồng vì như thế bồi tích
alluvial plain
đồng vì như thế khu đất bồi
alluvial plain
đồng vì như thế phù sa
alluvial plain
đồng vì như thế thảm lũ tích
ancient coastal plain
đồng vì như thế bờ biển lớn cổ
apron plain
đồng vì như thế bể địa
base leveled plain
đồng vì như thế san bằng
basin plain
đồng vì như thế kho bãi biển
beach plain
đồng vì như thế kho bãi biển
beach plain
đồng vì như thế ven biển
bolson plain
đồng vì như thế bồi tích kín
coastal plain
đồng vì như thế bờ (biển)
coastal plain
đồng vì như thế thềm lục địa
continental shelf plain
đồng vì như thế ẩn
continental shelf plain
đồng vì như thế bị chôn vùi
covered plain
đồng vì như thế châu thổ
debris plain
đồng vì như thế vụn tích
delta plain
đồng vì như thế châu thổ
dissected plain
đồng vì như thế dềnh
dissected plain
đồng vì như thế nâng cao
elevated plain
đồng vì như thế nâng cao
elevated plain
đồng vì như thế phẳng
flat plain
đồng vì như thế kho bãi bồi
flood plain
đồng vì như thế kho bãi bồi
flood plain
đồng vì như thế được bồi đắp
flood plain
đồng vì như thế ngập lũ
flood plain
đồng vì như thế phù rơi sông
flood plain accumulation
sự bồi tụ đồng bằng
fluviatile plain
đồng vì như thế sông
fluvioglacial plain
đồng vì như thế băng thủy
fossil plain
đồng vì như thế ẩn
fossil plain
đồng vì như thế cổ
fossil plain
đồng vì như thế hóa thạch
glacial and plain
đồng vì như thế cát sông băng
glacial outwash plain
đồng vì như thế cọ trôi sông băng
glacial plain
đồng vì như thế sông băng
glacial sand plain
đồng vì như thế cát sông băng
gravel plain
đồng vì như thế cuội sỏi
gravel plain placer
sa khoáng đồng vì như thế cuội
gulf coastal plain
đồng vì như thế bờ vịnh
high plain
đồng vì như thế cao
inland plain
đồng vì như thế nội địa
lacustrine plain
đồng vì như thế hồ
lagoonal plain
đồng vì như thế vụng
lake floor plain
đồng vì như thế lòng hồ
lava plain
đồng vì như thế dung nham
low flood plain
đồng vì như thế lũ thấp
low plain
đồng vì như thế thấp
morainic plain
đồng vì như thế băng tích
open plain
đồng vì như thế lộ
outwash plain
đồng vì như thế cọ trôi
outwash plain
đồng vì như thế cọ xói
piedmond plain
đồng vì như thế trước núi
piedmont eluvial plain
đồng vì như thế bồi tích chân núi
piedmont plain
đồng vì như thế chân núi
plain country hydroelectric power plant
nhà máy thủy năng lượng điện đồng bằng
plain country hydroelectric project
dự án thủy năng lượng điện đồng bằng
plain gauge
trạm đo miền đồng bằng
plain of abrasion
đồng vì như thế trau mòn
plain of accumulation
đồng vì như thế tích tụ
plain of corrosion
đồng vì như thế bào mòn
plain of denudation
đồng vì như thế bào mòn
plain of denudation
đồng vì như thế bóc tách mòn
plain of erosion
đồng vì như thế bóc tách mòn
plain of erosion
đồng vì như thế xói mòn
plain of lateral corrosion
đồng vì như thế bào hao mòn sườn
plain of marine denudation
đồng vì như thế bóc tách hao mòn biển
plain of marine erosion
đồng vì như thế bào mòn biển
plain of regression
đồng vì như thế biển lớn lùi
plain of transgression
đồng vì như thế biển lớn tiến
plain region
miền đồng bằng
plain region
vùng đồng bằng
plain river
sông đồng bằng
river plain
đồng vì như thế sông
road in a plain
đường ở vùng đồng bằng
sand plain
đồng vì như thế cát
sea bottom plain
đồng vì như thế lòng biển
sloping plain
đồng vì như thế nghiêng
stony plain
đồng vì như thế với đá
stripped fossil plain
đồng vì như thế cổ tiếp tục lộ
structural plain
đồng vì như thế cấu trúc
ultimate plain
đồng vì như thế mới
valley floor plain
đồng vì như thế lòng thung lũng
volcanic plain
đồng vì như thế núi lửa
warped down plain
đồng vì như thế sụt võng
washout plain
đồng vì như thế cọ xói
wave cut plain
đồng vì như thế xói hao mòn bởi sóng
worn down plain
đồng vì như thế trau mòn
nhẵn
plain sandblast
sự phun cát thực hiện nhẵn
plain shaft
thân cột nhẵn
sáng
thô
thuần túy
plain concrete
bê tông thuần túy
plain text
văn bạn dạng thuần túy
trơn
plain bar
cột thép trơn
plain bars
cốt thép trơn
plain bars
thanh thép trơn
plain bearing
ổ hứng trục trơn
plain bearing
ổ trượt trơn
plain cylindrical boiler
nồi tương đối hình trụ trơn
plain end
đầu mút trơn
plain fabric
vải trơn
plain fitting
sự kiểm soát và điều chỉnh trơn
plain grinding machine
máy trau tròn
plain indexing table
bàn tròn xoe phân chia phỏng (máy phay)
plain live axle
trục trơn
plain nipple
ống nối trơn
plain pipe coil
dàn ống trơn
plain pipe grid
dàn ống bóng loại chấn song
plain piping
ống dẫn trơn
plain reinforcement
cốt thép trơn
plain reinforcement
cốt trơn
plain reinforcement bar
cốt thép trơn
plain riser
ống đứng trơn
plain round bar
cốt thép tròn xoe trơn
plain shank
chuôi trơn
plain tile
ngói trơn
plain tube
ống trơn
plain tubing
ống dẫn trơn
plain wall tank
thùng trơn
plain [smooth] pipe grid
dàn ống trơn
trơn tru

Kinh tế

tự nhiên

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
apparent , audible , big as life , broad , comprehensible , definite , distinct , evident , legible , lucid , manifest , open , open-and-shut * , palpable , patent , talking turkey , transparent , understandable , visible , abrupt , artless , blunt , candid , direct , forthright , frank , guileless , honest , impolite , ingenuous , outspoken , rude , sincere , average , common , commonplace , conventional , dull , homely , lowly , modest , ordinary , quotidian , routine , simple , traditional , usual , vanilla * , white-bread , workaday , austere , bare , bare bones * , clean , discreet , dry , muted , pure , restrained , severe , spartan , stark , stripped down , unvarnished , deformed , hard on the eyes , not beautiful , plain-featured , clear , clear-cut , crystal clear , noticeable , observable , obvious , pronounced , unmistakable , unassuming , unostentatious , unpretentious , bald , unadorned , absolute , perfect , sheer , unadulterated , undiluted , unmixed , full-strength , neat , unblended , cut-and-dried , formulaic , garden , garden-variety , indifferent , mediocre , run-of-the-mill , standard , stock , undistinguished , unexceptional , unremarkable , unattractive , uncomely , unlovely , all-out , arrant , complete , consummate , crashing , damned , dead , downright , flat , out-and-out , outright , thorough , thoroughgoing , total , unbounded , unequivocal , unlimited , unmitigated , unqualified , unrelieved , unreserved , conspicuous , even , explicit , frugal , ingenious , level , literal , mere , nondescript , perspicacious , plane , salient , smooth , unaffected , unalluring , undesigning , unembellished , unembroidered , unfigured , ungarnished , untrimmed , unvaried
noun
champaign , expanse , field , flat , flatland , grassland , heath , level , meadow , moor , moorland , open country , plateau , prairie , steppe , tundra , apparent , austere , average , bald , bare , basic , blunt , broad , camass , campagna , chiến dịch , candid , clear , coarse , direct , distinct , downright , downs , even , evident , explicit , fair , frank , genuine , glaring , gross , guileless , homely , homemade , homespun , homey , honest , humble , ingenuous , legible , llano , manifest , mere , modest , nondescript , obvious , open , ordinary , outspoken , pampas , patent , peneplain , primitive , pure , savanna , simple , straight , straightforward , transparent , unadorned , unaffected , unassuming , unattractive , undisguised , unembellished , unmistakable , unvarnished , veldt

Từ ngược nghĩa

adjective
complex , complicated , hidden , intricate , obscured , unclear , vague , abstruse , ambiguous , incomprehensible , imperceptible , obscure , abnormal , difficult , extraordinary , uncommon , decorated , dressed-up , embellished , formal , ornate , attractive , beautiful , pretty , cryptic , elaborate , enigmatic , equivocal , indecipherable , indistinct , inexplicable , luxurious