precision là gì

/pri'siʒn/

Thông dụng

Danh từ

Sự đích thị đắn, rõ ràng ràng; đặc điểm chủ yếu xác; phỏng đúng đắn (như) preciseness
precision balance
cân đúng đắn, cân nặng đái ly
clockwork precision
sự đúng đắn như máy bộ đồng hồ
precision bombing
sự ném bom chủ yếu xác

Chuyên ngành

Xây dựng

sự đúng đắn, tính đúng đắn, phỏng chủ yếu xác

Cơ - Điện tử

Sự đúng đắn, tính đúng đắn, phỏng chủ yếu xác

Toán & tin

[sự, độ] chủ yếu xác; (máy tính ) chiều lâu năm một từ
instrument precision
độ đúng đắn của một dụng cụ
relative precision
độ đúng đắn kha khá, phỏng hiệu dụng

Kỹ thuật cộng đồng

độ chủ yếu xác

Giải mến VN: Biểu thao diễn vày số chữ số với nghĩa được dùng để làm lưu tài liệu dạng số, nhất là độ quý hiếm tọa phỏng. Độ đúng đắn rất rất cần thiết so với việc màn biểu diễn, phân tách đối tượng người dùng với tính đúng đắn và lập bạn dạng đồ dùng. ARC/INFO hỗ trợ cả phỏng đúng đắn đơn và phỏng đúng đắn khép.

converted precision
độ đúng đắn trả đổi
double precision
độ đúng đắn kép
floating point precision
độ đúng đắn lốt phẩy động
Fundamental Constants and Precision Measurements (FCPM)
các hằng số cơ bạn dạng và những quy tắc đo chủ yếu xác
high precision
độ đúng đắn cao
linear precision
độ đúng đắn tuyến tính
long precision
độ đúng đắn dài
multiple precision
độ đúng đắn bội
operational precision
độ đúng đắn hoạt động
precision dial gage
đồng hồ nước đo chủ yếu xác
precision dial gauge
đồng hồ nước đo chủ yếu xác
precision gage
dụng cụ đo chủ yếu xác
precision instrument
dụng cụ đo chủ yếu xác
precision measurement
phép đo chủ yếu xác
precision measurement
sự đo chủ yếu xác
precision measuring instrument
dụng cụ đo chủ yếu xác
precision meter
dụng cụ đo chủ yếu xác
precision of calculation
độ đúng đắn của quy tắc tính
precision of number
độ đúng đắn của số
relative precision
độ đúng đắn tương đối
single precision
độ đúng đắn đơn
single precision floating point number
số thập phân với phỏng đúng đắn đơn
Time Dilution Of Precision (TDOP)
giảm nhẹ nhõm phỏng đúng đắn về thời gian
triple precision
độ đúng đắn bội ba
độ mịn
độ nét
độ rõ
sự chủ yếu xác

Kinh tế

sự chủ yếu xác

Địa chất

độ đúng đắn, tính chủ yếu xác

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
attention , care , carefulness , correctness , definiteness , definitiveness , definitude , exactitude , exactness , fidelity , heed , meticulousness , nicety , particularity , preciseness , rigor , sureness , accurateness , rightness , accuracy , formalness , prudery

Từ trái ngược nghĩa

Bạn đang xem: precision là gì

Xem thêm: phần mềm ứng dụng là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ