proposition là gì

/ˌprɒpəˈzɪʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự đề xuất, sự khêu gợi ý, sự đề xuất; điều đề xuất, điều khêu gợi ý, điều đề xuất
Sự tuyên tía, sự xác nhận; điều tuyên tía, điều xác nhận
a proposition too plain đồ sộ need argument
lời tuyên tía (xác nhận) quá rõ nét không nhất thiết phải lý lẽ gì nữa
(thông tục) yếu tố, tiềm năng, nhiệm vụ; công việc và nghề nghiệp, việc làm
a paying proposition
việc thực hiện chất lượng tốt, số phệ bở
a tough proposition
việc thực hiện gay go, yếu tố hóc búa
(từ lóng) đối thủ
(toán học) tiên đề (như) prop
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự gạ ăn ở (với ai)

Ngoại động từ

(thông tục) gạ gẫm ăn ở với (ai)

Chuyên ngành

Toán & tin

(toán logic ) mệnh đề
affirmative proposition
mệnh đề khẳng định
atomic proposition
mệnh đề nguyên vẹn tử
compound proposition
mệnh đề phức hợp
contradictory propositions
những mệnh đề mâu thuẫn
contrary propositions
những mệnh đề tương phản
converse proposition
mệnh đề hòn đảo, hòn đảo đề
disjunctive proposition
mệnh đề tuyển
equivalent propositions
các mệnh đề tương đương
hypothetical proposition
mệnh đề fake định
inverse proposition
mệnh đề phản, phản đề
molecular proposition
mệnh đề phana tử
negative proposition
mệnh đề phủ định
particular proposition
mệnh đề đặc trưng
principal proposition
mệnh đề chính
singular proposition
mệnh đề đơn
universal proposition
mệnh đề toàn xưng

Kỹ thuật cộng đồng

mệnh đề
affirmative proposition
mệnh đề khẳng định
atomic proposition
mệnh đề nguyên vẹn tử
compound proposition
mệnh đề phức hợp
converse proposition
mệnh đề đảo
disjunctive proposition
mệnh đề tuyển
hypothetical proposition
mệnh đề fake định
inverse proposition
mệnh đề phản
molecular proposition
mệnh đề phân tử
necessary proposition
mệnh đề cần
negative proposition
mệnh đề phủ định
opposition of proposition
sự phủ quyết định của mệnh đề
opposition or proposition
sự phủ quyết định của mệnh đề
particular proposition
mệnh đề đặc trưng
principal proposition
mệnh đề chính
proposition variable
biến mệnh đề
singular proposition
mệnh đề đơn
universal proposition
mệnh đề toàn xưng

Kinh tế

đề nghị
việc kinh doanh
xí nghiệp việc kinh doanh

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
hypothesis , invitation , motion , overture , plan , premise , presentation , proffer , program , project , proposal , recommendation , submission , suggestion , assumption , mô tả tìm kiếm , lemma , postulate , postulatum , specification , specs
verb
accost , approach , ask , pose , prefer , propose , propound , put , solicit , suggest , affirmation , nominate , offer , overture , point , post , premise , project , proposal , question , statement , suggestion , task , undertaking

Từ trái khoáy nghĩa