quốc hội là gì

LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI

Chủ tịch Quốc hội

Bạn đang xem: quốc hội là gì

Chủ tịch Quốc hội tự Quốc hội bầu rời khỏi vô số những đại biểu Quốc hội. Với địa điểm là kẻ đứng đầu tư mạnh quan liêu lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đem những trọng trách, quyền hạn sau đây:

1. Chủ tọa những phiên họp của Quốc hội, bảo vệ thực hiện những quy toan về sinh hoạt của đại biểu Quốc hội, những quy toan về kỳ họp Quốc hội; ký xác nhận Hiến pháp, luật, quyết nghị của Quốc hội.

2. Lãnh đạo công tác làm việc của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội; chỉ huy việc sẵn sàng dự con kiến lịch trình, tập trung và công ty tọa những phiên họp của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội; ký pháp mệnh lệnh, quyết nghị của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội.

3. Chủ tọa hội nghị đại biểu Quốc hội sinh hoạt chuyên nghiệp trách móc và những hội nghị không giống tự Ủy ban thông thường vụ Quốc hội tổ chức triển khai.

4. Triệu luyện và công ty tọa hội nghị Chủ tịch Hội đồng dân tộc bản địa, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội bàn lịch trình sinh hoạt của Quốc hội, của Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; tham gia phiên họp của Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội Lúc quan trọng.

5. Giữ mối quan hệ với những đại biểu Quốc hội.

6. Chỉ đạo việc tiến hành ngân sách đầu tư sinh hoạt của Quốc hội.

7. Chỉ đạo và tổ chức triển khai việc tiến hành công tác làm việc đối nước ngoài của Quốc hội; thay cho mặt mũi Quốc hội vô mối quan hệ đối nước ngoài của Quốc hội; chỉ đạo sinh hoạt của đoàn Quốc hội nước ta trong những tổ chức triển khai liên nghị viện toàn cầu và điểm.

Các Phó quản trị Quốc hội

Các Phó quản trị Quốc hội tự Quốc hội bầu rời khỏi vô số những đại biểu Quốc hội. Các Phó Chủ tịch Quốc hội gom Chủ tịch Quốc hội thực hiện trọng trách theo gót sự cắt cử của Chủ tịch. Khi Chủ tịch Quốc hội vắng ngắt mặt mũi thì một Phó Chủ tịch Quốc hội được Chủ tịch uỷ thác thay cho mặt mũi tiến hành trọng trách, quyền hạn của Chủ tịch Quốc hội.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Chức năng, nhiệm vụ

Ủy ban thông thường vụ Quốc hội là phòng ban túc trực của Quốc hội.

Ủy ban thông thường vụ Quốc hội đem những trọng trách, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức việc sẵn sàng, tập trung và công ty trì kỳ họp Quốc hội;

2. Ra pháp mệnh lệnh về những yếu tố được Quốc hội giao; phân tích và lý giải Hiến pháp, luật, pháp lệnh;

3. Giám sát việc thực hiện Hiến pháp, luật, quyết nghị của Quốc hội, pháp mệnh lệnh, quyết nghị của Uỷ ban thông thường vụ Quốc hội; giám sát sinh hoạt của nhà nước, Tòa án dân chúng vô thượng, Viện kiểm sát dân chúng vô thượng, Kiểm toán nước nhà và phòng ban không giống tự Quốc hội trở thành lập;

4. Đình chỉ việc thực hiện văn bạn dạng của nhà nước, Thủ tướng tá nhà nước, Toà án dân chúng vô thượng, Viện kiểm sát dân chúng vô thượng ngược với Hiến pháp, luật, quyết nghị của Quốc hội và trình Quốc hội ra quyết định việc huỷ bỏ văn bạn dạng cơ bên trên kỳ họp ngay sát nhất; huỷ bỏ văn bạn dạng của nhà nước, Thủ tướng tá nhà nước, Toà án dân chúng vô thượng, Viện kiểm sát dân chúng vô thượng ngược với pháp mệnh lệnh, quyết nghị của Uỷ ban thông thường vụ Quốc hội;

5. Chỉ đạo, điều tiết, kết hợp sinh hoạt của Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội; chỉ dẫn và bảo vệ ĐK sinh hoạt của đại biểu Quốc hội;

6. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban thông thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc bản địa, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử vương quốc, Tổng Kiểm toán căn nhà nước;

7. Giám sát và hướng dẫn sinh hoạt của Hội đồng nhân dân; huỷ bỏ quyết nghị của Hội đồng dân chúng tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW ngược với Hiến pháp, luật và văn bạn dạng của phòng ban nước nhà cung cấp trên; giải thể Hội đồng dân chúng tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW vô tình huống Hội đồng dân chúng cơ thực hiện thiệt sợ hãi nguy hiểm cho tới quyền lợi của Nhân dân;

8. Quyết toan xây dựng, giải thể, nhập, phân chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành chủ yếu bên dưới tỉnh, TP.HCM trực nằm trong trung ương;

9. Quyết toan việc tuyên tía biểu hiện cuộc chiến tranh vô tình huống Quốc hội ko thể họp được và report Quốc hội ra quyết định bên trên kỳ họp ngay sát nhất;

10. Quyết toan tổng khích lệ hoặc khích lệ viên bộ; công bố, huỷ bỏ biểu hiện khẩn cung cấp vô toàn nước hoặc ở từng địa phương;

11. Thực hiện nay mối quan hệ đối nước ngoài của Quốc hội;

12. Phê chuẩn ý kiến đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ quánh mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội công ty nghĩa Việt Nam;

13. Tổ chức trưng cầu ý dân theo gót ra quyết định của Quốc hội.

Cơ cấu tổ chức

Ủy ban thông thường vụ Quốc hội bao gồm Chủ tịch Quốc hội, những Phó Chủ tịch Quốc hội và những Ủy viên Ủy ban thông thường vụ Quốc hội tự Chủ tịch Quốc hội thực hiện Chủ tịch và những Phó Chủ tịch Quốc hội thực hiện Phó Chủ tịch.

Thành viên Ủy ban thông thường vụ Quốc hội là đại biểu Quốc hội sinh hoạt chuyên nghiệp trách móc và ko bên cạnh đó là member nhà nước. Số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thông thường vụ Quốc hội tự Quốc hội ra quyết định.

Nhiệm kỳ của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội chính thức kể từ Lúc được Quốc hội bầu rời khỏi và kết cổ động Lúc Quốc hội khóa mới mẻ bầu rời khỏi Ủy ban thông thường vụ Quốc hội.

Phiên họp UBTVQH

Phiên họp Ủy ban thông thường vụ Quốc hội là kiểu dáng sinh hoạt đa số của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội. Ủy ban thông thường vụ Quốc hội thảo chiến lược luận và ra quyết định những yếu tố nằm trong trọng trách, quyền hạn của tớ bên trên phiên họp toàn thể.

Phiên họp Ủy ban thông thường vụ Quốc hội cần đem tối thiểu nhì phần tía tổng số member Ủy ban thông thường vụ Quốc hội tham gia.

Ủy ban thông thường vụ Quốc họp hành thông thường kỳ hàng tháng một phiên. Khi quan trọng, Ủy ban thông thường vụ Quốc họp hành theo gót ra quyết định của Chủ tịch Quốc hội hoặc Lúc đem ý kiến đề xuất của Chủ tịch nước, Thủ tướng tá nhà nước hoặc của tối thiểu một trong những phần tía tổng số member Ủy ban thông thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội công ty tọa phiên họp Ủy ban thông thường vụ Quốc hội. Các Phó Chủ tịch Quốc hội gom Chủ tịch Quốc hội trong công việc quản lý điều hành phiên họp theo gót sự cắt cử của Chủ tịch Quốc hội.

Chủ tịch nước đem quyền tham gia phiên họp Ủy ban thông thường vụ Quốc hội; Thủ tướng tá nhà nước, Chánh án Tòa án dân chúng vô thượng, Viện trưởng Viện kiểm sát dân chúng vô thượng, Chủ tịch, những Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc bản địa, Chủ nhiệm, những Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội được chào tham gia những phiên họp Ủy ban thông thường vụ Quốc hội.

Ủy viên túc trực, Ủy viên chuyên nghiệp trách móc của Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban của Quốc hội được chào tham gia phiên họp Ủy ban thông thường vụ Quốc hội bàn về những nội dung nằm trong nghành Hội đồng, Ủy ban phụ trách móc.

Đại diện những phòng ban, tổ chức triển khai sở quan được chào tham gia phiên họp Ủy ban thông thường vụ Quốc hội Lúc bàn về những nội dung đem tương quan.

Phiên họp Ủy ban thông thường vụ Quốc hội là công khai minh bạch. Trường hợp ý Ủy ban thông thường vụ Quốc họp hành riêng rẽ tự Chủ tịch Quốc hội ra quyết định.

Ngoài kiểu dáng thao tác làm việc trải qua phiên họp, Ủy ban thông thường vụ Quốc hội còn tổ chức triển khai những buổi họp, hội nghị hoặc mang đến chủ ý vị văn bạn dạng. Ủy ban thông thường vụ Quốc hội ra quyết định tổ chức triển khai buổi họp, hội nghị theo gót ý kiến đề xuất của member Ủy ban thông thường vụ Quốc hội phụ trách móc nội dung. Chủ tịch Quốc hội ra quyết định việc van chủ ý Ủy ban thông thường vụ Quốc hội vị văn bạn dạng.

HỘI ĐỒNG DÂN TỘC VÀ CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI

Chức năng, nhiệm vụ

Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban của Quốc hội là phòng ban của Quốc hội, phụ trách và report công tác làm việc trước Quốc hội; vô thời hạn Quốc hội ko họp thì report công tác làm việc trước Ủy ban thông thường vụ Quốc hội.

Hội đồng dân tộc bản địa, những Uỷ ban của Quốc hội là những phòng ban của Quốc hội đem tính năng thẩm tra dự án công trình luật, đề xuất về luật, report và dự án công trình không giống được Quốc hội hoặc Ủy ban thông thường vụ Quốc hội giao; tiến hành quyền giám sát vô phạm vi trọng trách, quyền hạn tự luật định; đề xuất những yếu tố nằm trong phạm vi sinh hoạt của Ủy ban.

Khi quan trọng, Quốc hội xây dựng Ủy ban tạm thời nhằm nghiên cứu và phân tích, thẩm tra một dự án công trình hoặc khảo sát về một yếu tố chắc chắn.

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng dân tộc bản địa bao gồm đem Chủ tịch, những Phó Chủ tịch, Ủy viên túc trực, Ủy viên chuyên nghiệp trách móc và những Ủy viên không giống. Ủy ban của Quốc hội bao gồm đem Chủ nhiệm, những Phó Chủ nhiệm, Ủy viên túc trực, Ủy viên chuyên nghiệp trách móc và những Ủy viên không giống.

Chủ tịch Hội đồng dân tộc bản địa, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội tự Quốc hội bầu. Các Phó Chủ tịch, Ủy viên túc trực, Ủy viên chuyên nghiệp trách móc và những Ủy viên không giống của Hội đồng dân tộc; những Phó Chủ nhiệm, Ủy viên túc trực, Ủy viên chuyên nghiệp trách móc và những Ủy viên không giống của Ủy ban tự Ủy ban thông thường vụ Quốc hội phê chuẩn chỉnh.

Thường trực Hội đồng dân tộc bản địa, Thường trực Ủy ban của Quốc hội gom Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban của Quốc hội xử lý những việc làm thông thường xuyên của Hội đồng, Ủy ban vô thời hạn Hội đồng, Ủy ban ko họp.

Thường trực Hội đồng dân tộc bản địa bao gồm Chủ tịch, những Phó Chủ tịch và những Ủy viên túc trực. Thường trực Ủy ban của Quốc hội bao gồm Chủ nhiệm, những Phó Chủ nhiệm và những Ủy viên túc trực.

Xem thêm: virtual là gì

Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội xây dựng những tè ban nhằm nghiên cứu và phân tích, sẵn sàng những yếu tố nằm trong nghành sinh hoạt của Hội đồng, Ủy ban. Trưởng tè ban cần là member của Hội đồng, Ủy ban, những member không giống hoàn toàn có thể ko cần là member của Hội đồng, Ủy ban hoặc ko cần là đại biểu Quốc hội.

Nguyên tắc hoạt động

Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban của Quốc hội thao tác làm việc theo gót cơ chế luyện thể và ra quyết định theo gót phần đông.

Hiệu ngược sinh hoạt của Hội đồng dân tộc bản địa và những Ủy ban của Quốc hội được bảo vệ vị hiệu suất cao của những phiên họp toàn thể của Hội đồng, Ủy ban, sinh hoạt của Thường trực Hội đồng, Thường trực Ủy ban, những tè ban, Đoàn giám sát, Đoàn công tác làm việc và của những member Hội đồng, member Ủy ban.

Phiên họp toàn thể

Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban của Quốc hội tổ chức triển khai phiên họp toàn thể nhằm thẩm tra dự án công trình luật, pháp mệnh lệnh, dự thảo quyết nghị, report, dự án công trình không giống trình Quốc hội, Ủy ban thông thường vụ Quốc hội; kiểm tra, ra quyết định những yếu tố không giống nằm trong trọng trách, quyền hạn của Hội đồng, Ủy ban.

Thường trực HĐDT và những Ủy ban

Thường trực Hội đồng dân tộc bản địa, Thường trực Ủy ban của Quốc hội gom Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban của Quốc hội xử lý việc làm thông thường xuyên của Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban vô thời hạn Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban ko họp.

Thường trực Hội đồng, Ủy ban được trao một trong những trọng trách, quyền hạn vô sinh hoạt lập pháp, giám sát theo gót quy toan của Luật sinh hoạt giám sát của Quốc hội và Hội đồng dân chúng, Luật tổ chức triển khai Quốc hội và Luật phát hành văn bạn dạng quy phạm pháp luật; bên cạnh đó đem những thẩm quyền tương quan cho tới sinh hoạt điều phối, quản lý và vận hành việc làm cộng đồng của Hội đồng, Ủy ban theo gót Quy chế sinh hoạt của Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban.

Các tè ban

Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban dữ thế chủ động trong công việc ra quyết định xây dựng những tè ban nhằm nghiên cứu và phân tích, sẵn sàng những yếu tố nằm trong nghành sinh hoạt của Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban. Về tổ chức cơ cấu, Trưởng tè ban cần là member Hội đồng Ủy ban, những member không giống hoàn toàn có thể ko cần là member của Hội đồng, Ủy ban hoặc ko cần là đại biểu Quốc hội.

Đoàn giám sát, đoàn công tác

Căn cứ vô lịch trình giám sát của tớ hoặc qua loa giám sát việc xử lý năng khiếu nại, tố giác của công dân, qua loa phương tiện đi lại vấn đề đại bọn chúng trị hiện nay đem tín hiệu vi phạm pháp lý hoặc được Ủy ban thông thường vụ Quốc hội giao phó thì Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban của Quốc hội tổ chức triển khai đoàn giám sát của Hội đồng, Ủy ban. Phạm vi sinh hoạt của đoàn giám sát gắn kèm với trọng trách, quyền hạn của Hội đồng, Ủy ban trong nghành nghề giám sát, với mục tiêu nhằm giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện pháp lý.

Tương tự động đoàn giám sát, đoàn công tác làm việc của hoàn toàn có thể được Hội đồng, Ủy ban xây dựng nhằm mục đích tiến hành những sinh hoạt vô phạm vi tính năng, trọng trách của Hội đồng, Ủy ban nhằm nghiên cứu và phân tích, kiểm tra yếu tố nằm trong nghành Hội đồng, Ủy ban phụ trách móc.

Hoạt động của những trở thành viên

Hoạt động của những member Hội đồng, Ủy ban nhập vai trò trung tâm vô toàn cỗ sinh hoạt của những phòng ban này.

Đại biểu Quốc hội là member của Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban đem trách móc nhiệm nhập cuộc những phiên họp, thảo luận, biểu quyết những yếu tố và nhập cuộc những sinh hoạt không giống nằm trong trọng trách, quyền hạn của Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban tuy nhiên bản thân là member.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Đoàn đại biểu Quốc hội là tổ chức triển khai của những đại biểu Quốc hội được bầu bên trên một tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW hoặc được gửi cho tới công tác làm việc bên trên tỉnh, TP.HCM trực nằm trong TW.

Đoàn đại biểu Quốc hội đem trọng trách, quyền hạn sau đây:

a) Tổ chức nhằm những đại biểu Quốc hội tiếp công dân; phối phù hợp với Thường trực Hội đồng dân chúng, Ủy ban dân chúng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở địa hạt tổ chức triển khai, bảo vệ những ĐK nhằm đại biểu Quốc hội xúc tiếp cử tri với những kiểu dáng phù hợp;

b) Tổ chức nhằm những đại biểu Quốc hội thảo chiến lược luận về dự án công trình luật, pháp mệnh lệnh và những dự án công trình không giống, dự con kiến lịch trình kỳ họp Quốc hội theo gót đòi hỏi của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội;

c) Tổ chức sinh hoạt giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và tổ chức triển khai nhằm những đại biểu Quốc hội vô Đoàn tiến hành trọng trách giám sát bên trên địa phương; nhập cuộc và phối phù hợp với Hội đồng dân tộc bản địa, Ủy ban của Quốc hội trong những sinh hoạt giám sát bên trên địa phương; theo gót dõi, đôn đốc việc xử lý năng khiếu nại, tố giác, đề xuất của công dân tuy nhiên đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đang được gửi cho tới phòng ban, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, cá thể đem thẩm quyền giải quyết; đòi hỏi phòng ban, tổ chức triển khai, cá thể sở quan cung ứng vấn đề, report về những yếu tố tuy nhiên Đoàn đại biểu Quốc hội quan liêu tâm;

d) Báo cáo với Ủy ban thông thường vụ Quốc hội về tình hình sinh hoạt của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

đ) Quản lý, chỉ huy sinh hoạt của Văn chống Đoàn đại biểu Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội đem Trưởng đoàn hoặc Phó Trưởng đoàn là đại biểu Quốc hội sinh hoạt chuyên nghiệp trách móc. Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn tự Đoàn đại biểu Quốc hội bầu vô số những đại biểu Quốc hội của Đoàn và được Ủy ban thông thường vụ Quốc hội phê chuẩn chỉnh.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức triển khai và quản lý điều hành những sinh hoạt của Đoàn.

Phó Trưởng đoàn gom Trưởng đoàn tiến hành trọng trách theo gót sự cắt cử của Trưởng đoàn. Khi Trưởng đoàn vắng ngắt mặt mũi thì Phó Trưởng đoàn được Trưởng đoàn ủy nhiệm tiến hành trọng trách của Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Quốc hội đem trụ sở thao tác làm việc. Văn chống Đoàn đại biểu Quốc hội là phòng ban tham vấn, gom việc, đáp ứng sinh hoạt của những đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội bên trên địa hạt. Kinh phí sinh hoạt của Đoàn đại biểu Quốc hội tự ngân sách nước nhà bảo vệ.

TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI

Tổng thư ký Quốc hội tự Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm. Tổng thư ký Quốc hội đem trách móc nhiệm tham vấn, đáp ứng sinh hoạt của Quốc hội, Ủy ban thông thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội và tiến hành trọng trách, quyền hạn sau đây:

1. Tham mưu kế mang đến Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban thông thường vụ Quốc hội về dự con kiến lịch trình thao tác làm việc của Quốc hội, Ủy ban thông thường vụ Quốc hội; về tiến độ, giấy tờ thủ tục tiến hành sinh hoạt của Quốc hội, Ủy ban thông thường vụ Quốc hội;

2. Phối phù hợp với Hội đồng dân tộc bản địa, những Ủy ban của Quốc hội và những phòng ban, tổ chức triển khai sở quan kiến thiết dự thảo quyết nghị về những nội dung tự Quốc hội, Ủy ban thông thường vụ Quốc hội giao;

3. Là người trị ngôn của Quốc hội, Ủy ban thông thường vụ Quốc hội; tổ chức triển khai công tác làm việc cung ứng vấn đề, báo mạng, xuất bạn dạng, tủ sách, kho lưu trữ bảo tàng, phần mềm technology vấn đề đáp ứng sinh hoạt của Quốc hội, những phòng ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội;

4. Tổ chức những nhiệm vụ thư ký bên trên kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban thông thường vụ Quốc hội; hội tụ, tổ hợp những chủ ý của đại biểu Quốc hội; ký biên bạn dạng kỳ họp, biên bạn dạng phiên họp;

5. Thực hiện nay nhiệm vụ, quyền hạn không giống tự Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban thông thường vụ Quốc hội giao phó.

Giúp việc mang đến Tổng thư ký Quốc hội đem Ban thư ký. Cơ cấu tổ chức triển khai, trọng trách, quyền hạn rõ ràng của Ban thư ký tự Ủy ban thông thường vụ Quốc hội quy toan.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Nhiệm vụ, quyền hạn

Văn chống Quốc hội là phòng ban hành chủ yếu, tham vấn tổ hợp, đáp ứng Quốc hội, Ủy ban thông thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc bản địa, những Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Văn chống Quốc hội đem trọng trách, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức đáp ứng những kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban thông thường vụ Quốc hội và những sinh hoạt không giống của Quốc hội, Ủy ban thông thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc bản địa, những Ủy ban của Quốc hội;

2. Quản lý cán cỗ, công chức, viên chức, người làm việc không giống đáp ứng Quốc hội, những phòng ban của Quốc hội;

3. Quản lý ngân sách đầu tư sinh hoạt của Quốc hội;

4. Chịu trách móc nhiệm bảo vệ hạ tầng vật hóa học và những ĐK không giống mang đến sinh hoạt của Quốc hội, những phòng ban của Quốc hội, Văn chống Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; tạo ra ĐK mang đến đại biểu Quốc hội trong công việc trình dự án công trình luật, pháp mệnh lệnh, đề xuất về luật, pháp mệnh lệnh.

Lãnh đạo Văn chống Quốc hội

Tổng thư ký Quốc hội bên cạnh đó là Chủ nhiệm Văn chống Quốc hội, phụ trách trước Quốc hội và Ủy ban thông thường vụ Quốc hội về sinh hoạt của Văn chống Quốc hội.
Các Phó Chủ nhiệm Văn chống Quốc hội tự Ủy ban thông thường vụ Quốc hội chỉ định, miễn nhiệm, miễn nhiệm theo gót ý kiến đề xuất của Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn chống Quốc hội.

Cơ cấu tổ chức

Ủy ban thông thường vụ Quốc hội quy toan tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai, trọng trách, quyền hạn rõ ràng của Văn chống Quốc hội; ra quyết định biên chế đội hình cán cỗ, công chức, viên chức và quy toan cơ chế, quyết sách vận dụng so với đội hình cán cỗ, công chức, viên chức, người làm việc không giống nằm trong Văn chống Quốc hội phù phù hợp với đặc điểm đặc trưng vô sinh hoạt của Quốc hội.

CÁC CƠ QUAN THUỘC ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Xem thêm: đa nghi là gì

Ủy ban thông thường vụ Quốc hội xây dựng những phòng ban nằm trong Ủy ban thông thường vụ Quốc hội nhằm tham vấn, gom Ủy ban thông thường vụ Quốc hội về những nghành việc làm rõ ràng.

Ủy ban thông thường vụ Quốc hội quy toan tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai, trọng trách, quyền hạn, cơ chế, quyết sách vận dụng so với đội hình cán cỗ, công chức, viên chức, người làm việc không giống thao tác làm việc bên trên những phòng ban này phù phù hợp với đặc điểm đặc trưng vô sinh hoạt của Quốc hội.

Hiện bên trên, những phòng ban nằm trong Ủy ban thông thường vụ Quốc hội gồm những: Ban công tác làm việc đại biểu; Ban dân nguyện; Viện Nghiên cứu giúp Lập pháp.