reserve là gì

Bạn đang xem: reserve là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to reserve
Phân kể từ hiện tại tại reserving
Phân kể từ quá khứ reserved
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại reserve reserve hoặc reservest¹ reserves hoặc reserveth¹ reserve reserve reserve
Quá khứ reserved reserved hoặc reservedst¹ reserved reserved reserved reserved
Tương lai will/shall² reserve will/shall reserve hoặc wilt/shalt¹ reserve will/shall reserve will/shall reserve will/shall reserve will/shall reserve
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại reserve reserve hoặc reservest¹ reserve reserve reserve reserve
Quá khứ reserved reserved reserved reserved reserved reserved
Tương lai were to reserve hoặc should reserve were to reserve hoặc should reserve were to reserve hoặc should reserve were to reserve hoặc should reserve were to reserve hoặc should reserve were to reserve hoặc should reserve
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại reserve let’s reserve reserve
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Xem thêm: tuesday là gì