salary là gì

Công cụ cá nhân
 • /ˈsæləri/

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán tài chính ) chi phí lương

  Kỹ thuật công cộng

  lương
  accrued salary
  lương bổng vạc, trả
  average salary
  tiền lương lậu trung bình
  basic salary scales (ofstaff)
  mức lương lậu cơ bản
  commencing rate of salary
  mức lương lậu khởi đầu
  daily salary
  lương công nhật
  entrance salary
  lương bắt đầu
  net base salary
  lương cơ bạn dạng với bảo hiểm
  salary advance
  tiền trả trước (cho) lương lậu bổng
  salary and expense
  lương và chi phí
  salary and related allowances
  lương bổng và chi phí (bồi trả trợ cấp)
  salary increment
  sự ngày càng tăng (chu kỳ) lương lậu bổng
  salary per annual
  lương bổng sản phẩm năm
  salary range
  mức lương lậu bổng
  salary range
  tầm lương lậu bổng
  salary scale
  mức lương lậu bổng
  salary supplements
  lương bổng phụ trội
  salary survey
  điều tra lương lậu bổng
  salary survey
  thẩm vấn lương lậu bổng
  salary survey
  thăm dò thám lương lậu bổng
  mức lương
  basic salary scales (ofstaff)
  mức lương lậu cơ bản
  commencing rate of salary
  mức lương lậu khởi đầu
  salary range
  mức lương lậu bổng
  salary scale
  mức lương lậu bổng
  tiền công
  average salary
  tiền công trung bình
  salary differential
  tiền công phụ

  Kinh tế

  tiền lương
  annual guaranteed salary
  tiền lương lậu đảm bảo an toàn sản phẩm năm
  gross salary
  tiền lương lậu gộp
  gross salary
  tổng thu nhập chi phí lương
  gross salary
  tổng chi phí lương
  net salary
  tiền lương lậu ròng
  premium salary package
  tiền lương lậu đặc biệt
  regular salary
  tiền lương lậu cố định
  retroactive salary increase
  sự truy cung cấp chi phí lương
  retroactive salary increase
  truy lãnh chi phí lương
  salary administration
  quản trị chi phí lương
  salary advance
  sự ứng trước chi phí lương
  salary advance
  tiền lương lậu ứng trước
  salary advance voucher
  phiếu ứng trước chi phí lương
  salary and related allowances
  tiền lương lậu và những khoản trợ cung cấp khác
  salary base
  cơ sở chi phí lương
  salary bracket
  nhóm (tiền) lương
  salary changes
  sự thay cho thay đổi chi phí lương
  salary differential
  sai biệt chi phí lương
  salary no object
  tiền lương lậu ko phân biệt, như nhau
  salary package
  tiền lương lậu đầy đủ gói
  salary rate
  báo cáo dự tính chi phí lương
  salary scheme
  chế phỏng chi phí lương
  salary structure
  cơ cấu chi phí lương
  taxable salary
  tiền lương lậu Chịu thuế
  wage and salary structure
  cơ cấu chi phí lương
  trả lương lậu cho

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bacon * , bread * , earnings , emolument , fee , hire , income , pay , payroll , recompense , remuneration , scale , stipend , take , take-home , wage , wages , compensation , allowance , bacon , bread , honorarium , payment , profit

  Từ trái khoáy nghĩa

  Bạn đang xem: salary là gì

  Xem thêm: cẩm nang là gì

  tác fake

  Tìm thêm thắt với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ