SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở NHẬT BẢN HOÀN TOÀN PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG THÂM CANH VÌ A

Cho bảng số liệu: Giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm(Đơn vị: tỉ USD)
*
Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2015 là
Cho bảng số liệu:Cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản qua các năm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x