sau prefer là gì

Sau prefer là gì? Công thức và cách sử dụng của prefer như vậy nào? Hãy nằm trong ILA  tổ hợp những kỹ năng cơ bạn dạng về cấu trúc prefer nhé!

Công thức của cấu tạo prefer

cấu trúc prefer

Bạn đang xem: sau prefer là gì

Sau prefer là to-V hoặc V-ing? Cả nhì cơ hội dùng này đều đích thị, tuy vậy từng tình huống lại mang trong mình 1 đường nét nghĩa không giống nhau. Sau đấy là những công thức của cấu tạo prefer nhưng mà chúng ta nên ghi ghi nhớ lúc học ngữ pháp giờ Anh cơ bạn dạng.

Cấu trúc prefer to-V

S + prefer + to-V: Thích một điều gì đó

Ví dụ:

• She prefers to tát read books in her không lấy phí time. (Cô ấy quí xem sách nhập thời hạn rảnh.)

• We prefer to tát eat at trang chính. (Chúng tôi quí ăn ở trong nhà.)

Cấu trúc prefer + V-ing

Prefer + V-ing + to tát + V-ing: Thích (làm điều gì) rộng lớn (làm gì)

hoặc

Prefer + to tát V + rather than thở + V

Ví dụ:

• I prefer watching movies to tát reading books. (Tôi quí coi phim rộng lớn là xem sách.)

• She prefers playing soccer to tát watching TV. (Cô ấy quí nghịch ngợm đá bóng rộng lớn là coi TV.)

• They prefer going hiking to tát staying at trang chính. (Họ quí quốc bộ lối dài thêm hơn nữa là ở trong nhà.)

• They prefer eating pizza rather than thở burgers. (Họ quí ăn pizza rộng lớn là ăn burger.)

• We prefer listening to tát music rather than thở watching movies. (Chúng tôi quí nghe nhạc rộng lớn là coi phim.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cách học tập ngữ pháp giờ Anh ghi ghi nhớ thời gian nhanh và thâm nhập lâu

Cách người sử dụng prefer và would prefer

ngữ pháp

Khi học tập giờ Anh với cấu trúc prefer, các bạn sẽ cần thiết chú ý thêm thắt cả cấu tạo would prefer nhằm vận dụng đích thị văn cảnh.

Cấu trúc would prefer

Would là một trong những trợ động kể từ khuyết thiếu (modal auxiliary verb). Vậy cấu tạo would prefer là gì? Tương tự động cấu trúc prefer, would prefer dùng làm thao diễn miêu tả sự ưa quí hoặc quí vật gì rộng lớn.

Would prefer + V gì? Theo sau would prefer được xem là “to Verb” hoặc “Noun” nhằm nói tới sở trường ở thời điểm hiện tại hoặc sau này.

1. Cấu trúc would prefer phối kết hợp danh từ

S + would prefer + to tát V + N: Thích một điều gì đó

Ví dụ:

• They would prefer to tát cook dinner themselves. (Họ quí tự động nấu nướng bữa tối.)

• He would prefer to tát visit a museum. (Anh ấy quí tham ô quan liêu kho lưu trữ bảo tàng.)

• I would prefer to tát take a walk. (Tôi quí quốc bộ.)

• She would prefer to tát read a book. (Cô ấy quí xem sách.)

Lưu ý: Công thức would prefer này cũng tương tự động với cấu tạo prefer + to-V Khi thao diễn miêu tả ý “thích một điều gì đó”.

2. Cấu trúc would prefer với “rather than”

S + would prefer + to tát V + rather than thở + V: Thích (làm điều gì) rộng lớn (làm gì)

ví dụ

Ví dụ:

• She would prefer to tát wear the xanh xao dress rather than thở wear the orange dress to tát go the buổi tiệc ngọt. (Cô ấy quí đem cái váy blue color rộng lớn là đem váy màu sắc cam cút dự tiệc.)

• They would prefer to tát stay in and relax rather than thở go to tát the club. (Họ quí ở trong nhà và thư giãn giải trí rộng lớn là cút câu lạc cỗ.)

• He would prefer to tát save money rather than thở splurge on expensive items. (Anh ấy quí tiết kiệm ngân sách chi phí rộng lớn là phung phí nhập những sản phẩm giắt đỏ ửng.)

• We would prefer to tát go for a hike rather than thở sit indoors all day. (Chúng tôi quí cút leo núi rộng lớn là ngồi nhập ngôi nhà một ngày dài.)

• She would prefer to tát watch a movie with her daughter rather than thở go to tát a buổi tiệc ngọt. (Cô ấy quí coi phim với phụ nữ rộng lớn là cút dự tiệc.)

Lưu ý: Cách phân tách động kể từ nhập công thức would prefer này cũng tương tự động với cấu tạo prefer + to-V + rather than thở Khi thao diễn miêu tả ý “thích thực hiện điều gì rộng lớn thực hiện gì”.

>>> Tìm hiểu thêm: Mẹo hoặc nhằm dùng cấu tạo Rather than thở trở nên thạo

3. Cấu trúc would prefer với công ty ngữ

S1 + would prefer + S2 + to tát V: Muốn ai bại thực hiện gì

• I would prefer him to tát drive us to tát the buổi tiệc ngọt. (Tôi ham muốn anh ấy tài xế chở Cửa Hàng chúng tôi cho tới buổi tiệc.)

• She would prefer her sister to tát accompany her to tát the doctor’s appointment. (Cô ấy ham muốn chị gái cút nằm trong cô ấy cho tới cuộc hứa hẹn với chưng sĩ.)

• They would prefer their team captain to tát lead the discussion. (Họ ham muốn group ngôi trường của mình dẫn dắt cuộc thảo luận.)

• He would prefer his colleagues to tát complete the project before the deadline. (Anh ấy ham muốn người cùng cơ quan của tớ hoàn thiện dự án công trình trước hạn chót.)

• We would prefer our parents to tát tư vấn our decision. (Chúng tôi ham muốn phụ huynh cỗ vũ đưa ra quyết định của Cửa Hàng chúng tôi.)

Phân biệt prefer và would prefer

cấu trúc prefer

Nhìn cộng đồng, cấu tạo would prefer và cấu tạo prefer khá tương đương cùng nhau Khi cả nhì đều nằm trong thao diễn miêu tả sự ưa quí hoặc quí vật gì rộng lớn. Tuy nhiên prefer và would prefer lại được sử dụng trong mỗi văn cảnh không giống nhau.

Cấu trúc preferCấu trúc would prefer
• Dùng nhằm chỉ sở trường tóm lại (lâu dài)

Ví dụ: I prefer to tát eat an hãng apple to tát eating a donut when I feel hungry. (Tôi quí ăn táo rộng lớn ăn bánh donut Khi cảm nhận thấy đói.)

• Sử dụng nhập tình huống ví dụ (tạm thời)

Ví dụ: I would prefer to tát cook at trang chính rather than thở eat out tonight. (Tôi quí nấu bếp tận nơi rộng lớn là cút ăn tiệm tối ni.)

Một trong mỗi cách thức học tập giờ Anh hiệu suất cao là chúng ta nên dùng văn cảnh sau khoản thời gian học tập, nhất so với những kiểu câu phổ biến như cấu tạo prefer. Hãy trả cấu tạo này nhập thực hành thực tế luyện viết lách và trình bày giờ Anh thông thường xuyên nhằm nắm rõ kỹ năng rộng lớn.

Bài luyện cấu tạo prefer (có đáp án)

đáp án bài xích tập

Bài luyện 1: Chọn đáp án đích thị nhất nhằm hoàn thiện câu dùng cấu tạo prefer hoặc would prefer/ would rather

1. I prefer watching movies _______ reading books.

a. to

b. than

c. from

2. They would rather _______ a walk in the park.

a. taking

b. take

c. to tát take

3. She prefers _______ to tát music rather than thở watching TV.

a. listen

b. to tát listen

c. listening

4. I would prefer _______ at trang chính tonight.

a. stay

b. staying

c. to tát stay

5. He prefers the xanh xao shirt _______ the red one.

a. than

b. to

c. from

6. We would prefer _______ by train.

a. travel

b. to tát travel

c. travelling

7. She prefers _______ in the morning rather than thở in the evening.

a. run

b. running

c. to tát run

8. He would rather _______ a xe taxi than thở walk.

a. take

b. taking

c. to tát take

9. I prefer _______ Chinese food.

a. eat

b. eating

c. to tát eat

10. They would prefer _______ to tát the beach.

a. go

b. going

c. to tát go

11. I prefer coffee _______ tea.

a. to

Xem thêm: garment là gì

b. than

c. from

12. He would rather _______ a movie than thở go shopping.

a. watch

b. watching

c. to tát watch

13. We prefer _______ in the morning.

a. swim

b. to tát swim

c. swimming

14. They would prefer _______ a bus instead of driving.

a. take

b. taking

c. to tát take

15. She prefers the xanh xao dress _______ the red one.

a. than

b. to

c. from

16. I would rather _______ outside than thở stay indoors.

a. be

b. to tát be

c. being

17. They prefer _______ in a big thành phố.

a. live

b. to tát live

c. living

18. He would rather _______ soccer than thở basketball.

a. play

b. playing

c. to tát play

19. We prefer _______ the news on TV.
a. watch

b. watching

c. to tát watch

20. She would rather _______ at trang chính tonight.

a. stay

b. to tát stay

c. staying

đáp án

Bài luyện 2: Sắp xếp kể từ trở nên câu hoàn hảo dùng cấu tạo prefer.

1. I / to tát / eat / would prefer / out / than thở / cook / at trang chính.

2. They / rather / watch / than thở / go / to tát / a movie / would / a concert.

3. She / classical music / to tát / prefers / listen / pop songs / rather than thở.

4. We / take / train / the / would prefer / to tát / the / driving.

5. He / staying / would prefer / trang chính / to tát / going / out.

Bài luyện 3: Điền dạng đích thị của cấu tạo prefer hoặc would prefer nhập điểm rỗng nhập câu.

1. I __________ to tát eat at trang chính rather than thở go to tát a restaurant.

2. They __________ to tát watch a movie tonight instead of going to tát the buổi tiệc ngọt.

3. She __________ a quiet beach vacation to tát a bustling thành phố trip.

4. We __________ to tát take the train instead of driving.

5. He __________ to tát study in the morning rather than thở at night.

6. My sister __________ coffee over tea.

7. They __________ to tát stay in a khách sạn rather than thở renting an apartment.

8. We __________ to tát go hiking instead of swimming.

9. He __________ to tát listen to tát classical music rather than thở pop songs.

10. She __________ to tát wear comfortable clothes rather than thở fashionable ones.

bài tập

Đáp án bài xích luyện cấu tạo prefer

Bài luyện 1

1. a. to

2. b. take

3. b. to tát listen

4. b. staying

5. b. to

6. b. to tát travel

7. b. running

8. c. to tát take

9. b. eating

10. b. going

11. a. to

12. a. watch

13. c. swimming

14. b. taking

15. b. to

16. a. be

17. b. to tát live

18. a. play

19. b. watching

20. a. stay

Bài luyện 2

1. I would prefer to tát eat out than thở cook at trang chính.

2. They would rather watch a concert than thở go to tát a movie.

3. She prefers to tát listen to tát classical music rather than thở pop songs.

4. We would prefer to tát take the train than thở drive.

5. He would prefer staying trang chính to tát going out.

Bài luyện 3

1. would prefer

2. would prefer

3. prefers

4. would prefer

5. would prefer

6. prefers

7. would prefer

8. would prefer

9. prefers

Xem thêm: hữu tình là gì

10. would prefer

ILA kỳ vọng những share bên trên rất có thể giúp cho bạn nắm rõ rộng lớn công thức và cách sử dụng cấu trúc prefer đích thị ngữ pháp. Khi học tập trình bày giờ Anh, các bạn cũng nhớ là vận dụng cấu tạo phổ biến này nhằm tiếp xúc bất ngờ như người bạn dạng xứ nhé!

>>> Tìm hiểu thêm: Làm thế này nhằm thông thuộc 4 tài năng giờ Anh: nghe – trình bày – gọi – viết?