SÂU QUẢ VẢI VÌ AI VẠCH LÁ NGỰA HỒNG TRẦN KỂ ĐÃ HÉO HON, DANH TƯỚNG VIỆT NAM TẬP 4

*

nhớ khi nội thuộc đường triều 

giang sơn cố quốc nhiều điều ghê dai 

sâu quả vải vì ai vạch lá

ngựa hồng trần kể đã héo hon 

đoạn ca dao trên nói về chính sách đô hộ nào của nhà đường đối vói nước ta


*

Sự cai trị của nhà Đường nước ta rất tàn bạo.

Bạn đang xem: Sâu quả vải vì ai vạch lá

Bài thơ trên nói về hoạt động hằng năm nhân dân ta phải thay nhau gánh vải sang cống nộp cho nhà Đường, điều đó khiến dân tình vô cùng oán hận. 

Chúc bạn học tốt!!!!


*

Giải nghĩa các câu thơ sau:Nhớ khi nội thuộc đường triều
Giang sơn,cố quốc nhiều điều ghê gai
Sâu quả vải vì ai vạch lá
Ngựa hồng trần kể đã hẻo hon... Bốn phương Mai Đề lừng uy đức
Trăm trận Lý Đương phục võ côm
Cống vải từ nay Đường phải dutws
Dân nước đời đời hưởng phúc chung
Mấy mẹ nào là bn con thì vào nt vs con ik chán lắm òi nt xong nhớ giải thích cho nghen

Giải nghĩa các câu thơ sau:

"Nhớ khi nội thuộc đường triều

Giang sơn,cố quốc nhiều điều ghê gai

Sâu quả vải vì ai vạch lá

Ngựa hồng trần kể đã hẻo hon...''

'Bốn phương Mai Đề lừng uy đức

Trăm trận Lý Đương phục võ côm

Cống vải từ nay Đường phải dutws

Dân nước đời đời hưởng phúc chung''

Mấy mẹ nào là bn con thì vào nt vs con ik chán lắm òi

nt xong nhớ giải thích cho nghen


giải thích câu thơ sau:

" Nhớ khi nội thuộc Đường triều

Giang sơn, cố quốc nhiều điều ghê gai

Sâu quả vải vì ai vạch lá

Ngựa hồng trân kể đã héo hon..."


Kể tội bọn đô hộ nhà Đường, vạch rõ nỗi thống khổ của nhân dân. Quan lại, quân lính nhà Đường về làng đánh đập dân, vơ vét tơ lụa, tiền, thóc, bắt dân nộp cống vải quả, bắt phu.


Nhớ đến khi lúc nước nhà ta bị nhà Đường đô hộ. Nằm trong những kế hoạch thâm độc của chúng là những chính sách bóc lột tàn bạo, bắt nhân dân ta phải nộp thuế, cống nạp những sản vật quý hiếm. Trong đó phải vất vả đi từ tận Hoan Châu sang đến tận Trung Quốc. Đến khi chỉ là một người dân phu đói khát dựt một quả vải ăn cho đỡ khát thì chuyện nhỏ đó đã làm nên chuyện lớn rồi làm nên một cuộc khởi nghĩa đầy ưu thế, tâm huyết của người lãnh đạo, chỉ huy.


Em hãy chuyển thể đoạn trích bài hát chầu văn kể tội bọn đô hộ nhà Đường còn lưu truyền trong nhân dân và đoạn trích trên thơ đề trên bia kí ở đền thờ Mai Hắc Đế thành hai đoạn văn xuôi:a) Nhớ khi nội thuộc Đường triều, Giang sơn, cố quốc nhiều điều ghê gai. Sâu quả vải vì ai vạch lá, Ngựa hồng trần kể đã héo hon...b) Bốn phương Mai Đế lừng uy đức Trăm trận Lý Đường phục võ công Cống vải từ nay Đường phải dứt, Dân nước đời đời hưởng phúc chung.

Em hãy chuyển thể đoạn trích bài hát chầu văn kể tội bọn đô hộ nhà Đường còn lưu truyền trong nhân dân và đoạn trích trên thơ đề trên bia kí ở đền thờ Mai Hắc Đế thành hai đoạn văn xuôi:

a) "Nhớ khi nội thuộc Đường triều,

Giang sơn, cố quốc nhiều điều ghê gai.

Sâu quả vải vì ai vạch lá,

Ngựa hồng trần kể đã héo hon..."

b) "Bốn phương Mai Đế lừng uy đức

Trăm trận Lý Đường phục võ công

Cống vải từ nay Đường phải dứt,

Dân nước đời đời hưởng phúc chung."


a)

Nhớ đến khi lúc nước ta bị nhà Đường đô hộ. Nằm trong những kế hoạch thâm độc của chúng là những chính sách bọc lột tàn bạo, bắt nhân dân ta phải nộp thuế, cống nạp những sản vật quý hiếm. Trong đó là phải vất vả đi từ tận Hoan Châu sang đến tận Trung Quốc. Đến khi chỉ là một người dân phu đói khát dựt một quả vải ăn cho đỡ khát thì chuyện nhỏ đó đã làm nên chuyện lớn làm nên một cuộc khởi nghĩa đầy ưu thế, tâm huyết của người lãnh đạo, chỉ huy.

b) Sau cuộc khởi nghĩa của Mai Hắc Đế đã giành thắng lợi, Lý Đường giờ đã phục hẳn. Đồng thời, những thứ thuế, chính sách bọc lột tàn bạo đã bị bãi bỏ. Đặc biệt là từ nay nước ta ko phải cống nạp vải sang Trung Quốc nữa. Nên nhân dân ta không phải vất vả, chịu khổ mà được ấm no, hạnh phúc.


Đúng 0
Bình luận (1)

a) Dưới ách đô hộ của nhà Đường, đời sống nhân dân ta vô cùng khổ cực. Nhân dân ta phải nộp nhiều loại thuế, đã vậy còn phải tìm sản vật quý hiếm để cống nộp cho chúng. Hàng năm đến vụ mùa, nhân dân phải thay nhau gánh quả vải sang cống nộp cho nhà Đường.

b) Trước tình cảnh đất nước loạn lạc, Mai Thúc Loan kêu gọi những người dân phu bỏ về quê, mô binh đánh giặc. Thanh thế của ông vang khắp nơi được nhân dân cả nước hưởng ứng. Nghĩa quân chiếm được nhiều thành quan trọng, Mai Thúc Loan lên ngôi lấy hiệu là Mai Hắc Đế. Nhân dân không phải cống vải cho nhà Đường nữa.


Đúng 0
Bình luận (0)
em hãy chuyển thể đoạn trích bài hát chầu văn kể tội bọn đô hộ nhà Đường còn lưu truyền trong nhân dân và đoạn trích thơ đề trên bia kí ở đền thờ Mai Hắc Đế thành 2 đoạn văn xuôia, nhớ khi nội thuộc Đường triều, giang son , cố quốc nhiều điều ghê gai sâu quả vải vì ai vạch lá ngựa hồng trần kể đã héo hon......b, bốn phương Mai Đế lừng uy đức trăm trận Lý Đường phục võ công cống vải từ nay Đường phải dứt dân nước đời đời hưởng phúc chung
Đọc tiếp

em hãy chuyển thể đoạn trích bài hát chầu văn kể tội bọn đô hộ nhà Đường còn lưu truyền trong nhân dân và đoạn trích thơ đề trên bia kí ở đền thờ Mai Hắc Đế thành 2 đoạn văn xuôi

a, nhớ khi nội thuộc Đường triều,

giang son , cố quốc nhiều điều ghê gai

sâu quả vải vì ai vạch lá

ngựa hồng trần kể đã héo hon......

b, bốn phương Mai Đế lừng uy đức

trăm trận Lý Đường phục võ công

cống vải từ nay Đường phải dứt

dân nước đời đời hưởng phúc chung


Xem chi tiết
Lớp 6 Lịch sử Bài 23 : Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế k...
2
1
Gửi Hủy
https://i.imgur.com/CF1fb
Ow.png
Đúng 0

Bình luận (0)

a) Dưới ách đô hộ của nhà Đường, đời sống nhân dân ta vô cùng khổ cực. Nhân dân ta phải nộp nhiều loại thuế, đã vậy còn phải tìm sản vật quý hiếm để cống nộp cho chúng. Hàng năm đến vụ mùa, nhân dân phải thay nhau gánh quả vải sang cống nộp cho nhà Đường.

b) Trước tình cảnh đất nước loạn lạc, Mai Thúc Loan kêu gọi những người dân phu bỏ về quê, mô binh đánh giặc. Thanh thế của ông vang khắp nơi được nhân dân cả nước hưởng ứng. Nghĩa quân chiếm được nhiều thành quan trọng, Mai Thúc Loan lên ngôi lấy hiệu là Mai Hắc Đế. Nhân dân không phải cống vải cho nhà Đường nữa.


Đúng 0
Bình luận (0)
Em hãy chuyển thể đoạn trích bài hát chầu văn kể tội bọn đô hộ nhà Đường còn lưu truyền trong nhân dân và đoạn trích thơ đề trên bia kí ở đền thờ Mai Hắc Đế thành 2 đoạn văn xuôi :a, Nhớ khi nội thuộc Đường triều Giang sơn cố quốc nhiều điều ghê tai
Sâu quả vải vì ai vạch lá
Ngựa hồng trần kể đã héo hon...b, Bốn phương Mai Đế lừng uy đức Trăm trận Lý Đường phục võ công
Cống vải từ nay Đường phải dứt Dân nước đời đời hưởng phúc chung.

Xem thêm: Vẽ Bùa May Mắn Tiền Bạc - Bùa Hộ Mệnh Cầu Tiền Bạc


Đọc tiếp

Em hãy chuyển thể đoạn trích bài hát chầu văn kể tội bọn đô hộ nhà Đường còn lưu truyền trong nhân dân và đoạn trích thơ đề trên bia kí ở đền thờ Mai Hắc Đế thành 2 đoạn văn xuôi :

a, Nhớ khi nội thuộc Đường triều

Giang sơn cố quốc nhiều điều ghê tai

Sâu quả vải vì ai vạch lá

Ngựa hồng trần kể đã héo hon...

b, Bốn phương Mai Đế lừng uy đức

Trăm trận Lý Đường phục võ công

Cống vải từ nay Đường phải dứt

Dân nước đời đời hưởng phúc chung.


Xem chi tiết
Lớp 6 Lịch sử Bài 23 : Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế k...
3
0
Gửi Hủy

Mk chịu bn ơi. Mk xl vì hk giải đk cho mk nha


Đúng 0

Bình luận (0)
Đúng 0
Bình luận (0)

a) Dưới ách đô hộ của nhà Đường, đời sống nhân dân ta vô cùng khổ cực. Nhân dân ta phải nộp nhiều loại thuế, đã vậy còn phải tìm sản vật quý hiếm để cống nộp cho chúng. Hàng năm đến vụ mùa, nhân dân phải thay nhau gánh quả vải sang cống nộp cho nhà Đường.

b) Trước tình cảnh đất nước loạn lạc, Mai Thúc Loan kêu gọi những người dân phu bỏ về quê, mô binh đánh giặc. Thanh thế của ông vang khắp nơi được nhân dân cả nước hưởng ứng. Nghĩa quân chiếm được nhiều thành quan trọng, Mai Thúc Loan lên ngôi lấy hiệu là Mai Hắc Đế. Nhân dân không phải cống vải cho nhà Đường nữa.


Đúng 0
Bình luận (0)

"Nhớ khi nội cuộc đường triều

Giang Sơn cố quốc nnhiều điều ghê gai

Sông quả vai vì ai

vặt lá

Ngựa hồng trần kể đã héo hon... "

Dựa vào bài hát Chầu Văn Chên em hãy xác định nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa mai thúc loan ?


Xem chi tiết
Lớp 6 Lịch sử Ôn tập lịch sử lớp 6
1
0
Gửi Hủy

Nguyên nhân là:

+Do chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của nhà Đường

+Việc gánh quả vải nộp cống quá vất vả


Đúng 0

Bình luận (0)
Em hãy chuyển thể đoạn trích bài chầu văn kể tội bọn đô hộ nhà Dường còn lưu truyền trong nhân dân và đọa trích thơ đề trên bia kí ở đền thờ Mai Hắc Dế thành hai đoạn văn xuôi.a.Nhớ khi nội thuộc Đường triều, Giang Sơn,cố quốc nhiều điều ghê gai. Sâu quả vải vì ai vạch lá, Ngựa hồng trần kể đã héo hon...................................................................................................................................................................................
Đọc tiếp

Em hãy chuyển thể đoạn trích bài chầu văn kể tội bọn đô hộ nhà Dường còn lưu truyền trong nhân dân và đọa trích thơ đề trên bia kí ở đền thờ Mai Hắc Dế thành hai đoạn văn xuôi.

a."Nhớ khi nội thuộc Đường triều,

Giang Sơn,cố quốc nhiều điều ghê gai.

Sâu quả vải vì ai vạch lá,

Ngựa hồng trần kể đã héo hon.."

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b."Bốn phương Mai Đế lừng uy đức,

Trăm trận Lí Đường phục võ công

Cống vải từ nay phải dứt,

Dân nước đời đời hưởng phúc chung."

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hãy nói lên những suy nghĩ khi đọc đoạn thơ sau đây của Tố Hữu: Nếu con chim, chiếc lá. Thì chim phải hót, chiếc phải xanh. Lẽ nào vay mà không trả. Sống cho, đâu chỉ nhận riêng mình.


... Yêu sinh đẻ Gánh vác phần người trước để lại Dặn dò cháu chuyện mai sau Hằng năm ăn đâu làm đâu Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ Tổ (Đất nước - Nguyễn Khoa Điềm) Khép lại đoạn thơ lời nhắn gửi đạo ... Nam: Ôi Đất Nước sau bốn nghìn năm đâu ta củng thấy Những đời hóa núi sông ta Bước sang kỉ XXI, đất nước ta phát triển cách kì diệu đường công nghiệp hóa đại hóa Đoạn thơ Tố Hữu nhiều ý nghĩa thời ... Một chữ “cho" thơ Bầm Tố Hữu ngợi ca tình quân dân nước, ngợi ca lòng mẹ Việt Nam nhiều người nhớ: Bao bà cụ từ tâm làm mẹ, Yêu quý đẻ Cho áo, quà, Cho củi sưởi, cho nhà ngơi biết “Sống cho,...
*

Suy nghĩ khi đọc đoạn thơ sau đây của Tố Hữu:Nếu con chim, chiếc lá/Thì chim phải hót, chiếc phải xanh/Lẽ nào vay mà không trả/Sống cho, đâu chỉ nhận riêng mình.


... Nam: Ôi Đất Nước sau bốn nghìn năm đâu ta thấy Những đời hóa núi sông ta Bước sang kỉ XXI, đất nước ta phát triển cách kì diệu đường công nghiệp hóa đại hóa Đoạn thơ Tố Hữu nhiều ý nghĩa thời ... đâu Cũng biết cúi đầu nhớ ngàv giỗ Tổ (Đất nước - Nguyễn Khoa Điểm) Khép lại đoạn thơ lời nhắn gửi đạo lí làm người “Sống cho, đâu nhận riêng mình” Trong văn cách, “cho” cống hiến, dâng hiến, ... Một chữ “cho" thơ Bầm Tố Hữu ngợi ca tình quân dân cá nước, ngợi ca lòng mẹ Việt Nam nhiều người nhớ: Bao bà cụ từ tâm làm mẹ, Yêu quí đẻ Cho áo, quà, Cho củi sưởi, cho nhà ngơi biết “Sống...
*

Hãy phân tích đoạn thơ sau: Ta làm con chim hót…Dù khi tóc bạc. Trích trong bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải.


... tuổi hai mươi Dù khỉ tóc bạc Tuổi trẻ cống hiến hi sinh, tuổi già ầm thầm cống hiến Ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước, khát vọng sống, cống hiến trở thành ý thức bất diệt tâm hồn tác giả ... thức bất diệt tâm hồn tác giả Tác giá sống cống hiến Còn sống cống hiến Lời thơ nhỏ nhẻ, chân tình quá! Tuổi hai mươi căng tràn nhựa sống hay tuổi già tóc bạc ý thức trách nhiệm với đất nước không ... cho đời Dù tuổi hai mươi Dù tóc bạc Đầu đề thơ “Mùa xuân nho nhỏ" Mùa xuân nho nhỏ mùa xuân lớn lao đất nước Đó ước nguyện tác giả, nguyện mãi làm việc, hi sinh, cống hiến Tác giả muốn góp vào...
*

Phân tích tâm trạng của tác giả trong Tây tiến khi nhớ về miền Tây Bắc Bộ trong và những người đồng đội trong đoạn thơ sau Sông mã xa rồi tây tiến ơi .... Mường lát hoa về trong đêm hơi Chiề


*

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.