size là gì

/saiz/

Thông dụng

Danh từ

Quy mô; độ cao thấp, phỏng lớn
to take the size of something
đo độ cao thấp vật gì
size matters less kêu ca quality
to nhỏ ko cần thiết bởi vì hóa học lượng
to be the size of an egg
lớn bởi vì trái khoáy trứng
What's your size?
Anh cao bao nhiêu?
Cỡ, khổ sở, số (quần áo, được sản xuất)
to be made in several sizes
được phát hành theo không ít cỡ
of a size
cùng một cỡ
to take size 40 in shoes
đi giầy số 40
Dụng cụ (để) đo ngọc
Suất ăn, suất (ở ĐH Căm-brít) (như) sizing
(sử học) chuẩn chỉnh mực cân nặng đo
That's about the size of it; that's about it
(thông tục) ngành ngọn mẩu truyện thực sự như thế

Ngoại động từ

Sắp xếp bám theo cỡ

Nội động từ

Đặt suất ăn, đặt điều suất (ở ĐH Căm-brít)
to size somebody/something up
(thông tục) tấn công giá; ước lượng

Danh từ

Hồ (để dán, nhằm hồ nước vải vóc...)

Ngoại động từ

Phết hồ; hồ nước (quần áo)

Hình Thái Từ

  • Ved : Sized
  • Ving: Sizing

Chuyên ngành

Toán & tin

cỡ, kích thước
size of a region
(thống kê ) nấc ý nghĩa
lot size
cỡ lô
mesh size
bước lưới; (máy tính ) cỡ ô
sample size
cỡ mẫu

Cơ - Điện tử

Cỡ, khổ sở, kích thước, độ cao thấp, khuôn khổ, (v) quyết định cỡ

Cơ khí & công trình

khuôn khổ

Xây dựng

khổ cỡ

Kỹ thuật công cộng

hồ

Giải mến EN: 1. any of various pasty or gelatinous substances, such as glues, resins, or flour mixtures, that are used to lớn coat, fill, or stiffen porous materials such as paper, cloth, leather, and plaster; such substances are also used as a base for the adhesive in fixing gold leaf to lớn books.any of various pasty or gelatinous substances, such as glues, resins, or flour mixtures, that are used to lớn coat, fill, or stiffen porous materials such as paper, cloth, leather, and plaster; such substances are also used as a base for the adhesive in fixing gold leaf to lớn books. 2. an organic substance used to lớn coat glass fibers to lớn improve bonding and moisture resistance in fiberglass.an organic substance used to lớn coat glass fibers to lớn improve bonding and moisture resistance in fiberglass. 3. to lớn apply any of these substances.to lớn apply any of these substances. .

Xem thêm: lady là gì

Bạn đang xem: size là gì

Giải mến VN: 1. hóa học sền đặc hoặc gelatin như keo dán bám, vật liệu bằng nhựa bám hoặc lếu ăn ý bột trộn được dùng nhằm phủ ngoài, trám, hoặc thực hiện cứng những vật tư xốp như giấy má, vải vóc, domain authority và hóa học mềm, những hóa học này rất có thể được dùng thực hiện bộ phận chủ yếu mang lại hóa học kết bám trong các việc gắn những lá vàng và sách. 2. hóa học cơ học được dùng nhằm phủ ngoài sợi thủy tính nhằm mục đích tăng nhanh bám kết và chống độ ẩm vô sợi thủy tinh nghịch. 3. người sử dụng mang lại bất kì hóa học này nằm trong dạng này.

hồ sợi
calip
cỡ lỗ
keo
keo dán
khổ
khối cơ sở
kích cỡ
bit size
kích cỡ bit
code size
kích cỡ mã
full size (computer, e.g.)
đầy đầy đủ kích cỡ
mesh size
kích cỡ của đôi mắt lưới sàng
page size
kích cỡ trang
rim size
kích cỡ niềng
same size
cùng kích cỡ
sort by size
sắp xếp bám theo kích cỡ
kích thước
A size
Kích thước A
actual size
kích thước thực
actual size
kích thước thực tế
actual size
kích thước tự động nhiên
aggregate size
kích thước cốt liệu
alternate screen size
kích thước màn hình hiển thị thay cho thế
apparent size
kích thước biểu kiến
array size
kích thước mảng
assumed-size array
mảng độ cao thấp dự kiến
basic size
kích thước cơ bản
basis size
kích thước chuẩn
basis size
kích thước danh nghĩa
batch size
kích thước bám theo lô
block size
kích thước khối
building size
kích thước đua công
burst size
kích thước truyền loạt
cluster size
kích thước cụm
cluster size
kích thước liên cung
cluster size
kích thước nhóm
code size
kích thước của mã
code size
kích thước mã
Committed Burst Size (FR)
kích thước chùm xung được qui ước
core size
kích thước lõi nhớ
default array size
kích thước mảng khoác định
design size
kích thước thiết kế
diamond size
kích thước đá quý ở khí cụ cắt
DIN size
kích thước bám theo DIN
display size
kích thước mùng hình
effective gain size
kích thước phân tử hiệu dụng
effective size
kích thước đem hiệu
effective size
kích thước thực
envelope size
kích thước phong bì
error of size
sai số kích thước
Excess Burst Size (FR)
kích thước vượt lên cỡ của group bit
file size
kích thước tệp
file size
kích thước tệp tin
finished size
kích thước trả thành
finished size
kích thước trở thành phẩm
Frame Size/Frame Status (FS)
Kích thước khung/Trạng thái khung
full size
kích thước thực
full size
kích thước tự động nhiên
grain size
kích thước hạt
grain size of ballast
kích thước đá ba-lát
image size
kích thước ảnh
image size
kích thước hình ảnh
increment size
kích thước gia số
incremental size
kích thước tăng
insulation size
kích thước cơ hội điện
intended size
kích thước danh nghĩa
item size
kích thước mục
large size
có độ cao thấp lớn
limit of size
kích thước giới hạn
limit size
kích thước giới hạn
limit size
giới hạn kích thước
lot size
kích thước lô
lower limit size
kích thước rất rất tiểu
lower limit size
kích thước nhỏ nhất
matrix size
kích thước ma mãnh trận
maximum aggregate size
kích thước cốt liệu rộng lớn nhất
maximum burst size
kích thước truyền loạt tối đa
Maximum Burst Size (ATM) (MBS)
kích thước chùm xung rất rất đại
maximum frame size
kích thước khuông rất rất đại
maximum frame size
kích thước khuông tối đa
maximum size
kích thước rất rất đại
maximum size
kích thước số lượng giới hạn trễ
maximum size
kích thước số lượng giới hạn trên
maximum size
kích thước rộng lớn nhất
maximum size of aggregate
kích thước lớn số 1 của cốt liệu
memory size
kích thước cỗ nhớ
mesh size
kích thước lỗ sàng
minimum size
kích thước số lượng giới hạn dưới
minimum size
kích thước nhỏ nhất
minimum size
kích thước tối thiểu
modular size
kích thước bám theo môđun
molecular size
kích thước phân tử
natural size
kích thước tự động nhiên
Next Receive Buffer Size (NXT-FD-SIZE)
kích thước bộ lưu trữ đệm thu tiếp theo
nominal page size
kích thước trang danh định
nominal size
kích thước danh định
nominal size
kích thước danh nghĩa
non standard size paper
giấy đem độ cao thấp ko chuẩn
normal size
kích thước bình thường
of ample size
có độ cao thấp lớn
out of size
không chính kích thước
overall size
kích thước bao trùm
overall size
kích thước chung
overall size
kích thước khuôn khổ
overall size
kích thước toàn phần
overall size
kích thước tổng cộng
overall size
tổng kích thước
packet size
kích thước bó
packet size
kích thước gói
partial size
kích thước hạt
particle size
kích thước hạt
particle size distribution
phân phụ thân phân tử bám theo kích thước
particle-size distribution
sự phân bổ bám theo độ cao thấp hạt
partition size
kích thước vách ngăn
pel size
kích thước điểm ảnh
picture size
kích thước ảnh
picture size
kích thước hình
plotter step size
kích thước bước bên trên máy vẽ
point size
kích thước con cái trỏ
point size
kích thước điểm
pore size
kích thước hạt
pore size distribution
phân phụ thân độ cao thấp lỗ hổng
queue size
kích thước mặt hàng đợi
record size
kích thước bạn dạng ghi
region size
kích thước miền
repair size
kích thước sửa chữa
sample size
kích thước mẫu
screen size
kích thước lỗ sàng
sieve size
kích thước lỗ sàng
size control
kiểm tra kích thước
size control
sự tinh chỉnh và điều khiển kích thước
size control
sự đánh giá kích thước
size dimension
chiều đo kích thước
size effect
ảnh hưởng trọn kích thước
size effect factor
hệ số kích thước
size enlargement
làm tăng kích thước
size field
trường kích thước
size grading
sự phân loại bám theo độ cao thấp (hạt)
size limit
kích thước giới hạn
size limit
giới hạn kích thước
size loss
giảm kích thước
size loss
hao hụt kích thước
size margin
lượng quá kích thước
size margin
dung sai kích thước
size margin
lượng dư kích thước
size of mesh
kích thước lỗ rây
size of mesh
kích thước lỗ sàng
size of record paper chart
kích thước giấy má ghi
size of section
kích thước lỗ mặt mũi cắt
size reduction
sự tách kích thước
size threshold
ngưỡng kích thước
size tolerance
lượng quá kích thước
size tolerance
dung sai kích thước
size tolerance
lượng dư kích thước
size with allowance
kích thước đem phần chừa
size with allowance
kích thước nhằm dôi
small-size
kích thước nhỏ
specified size
kích thước danh nghĩa
standard size
kích thước chuẩn
standard size paper
giấy độ cao thấp chuẩn
standard size specimen
mẫu demo độ cao thấp chuẩn
starting size
kích thước khởi đầu
step size
kích thước bước
stock size
kích thước vật liệu
storage size
kích thước cỗ nhớ
to maximize a window size
tăng tối nhiều độ cao thấp cửa ngõ sổ
to restore the window to lớn normal size
khôi phục lại độ cao thấp thông thường mang lại cửa ngõ sổ
to phối to lớn exact size
gá ở độ cao thấp chủ yếu xác
tolerance in size
lượng quá kích thước
tolerance in size
dung sai kích thước
tolerance in size
lượng dư kích thước
total size
kích thước toàn bộ
trim size
kích thước sau xén
trimmed size
kích thước đang được tách biên (giấy)
trimmed size
kích thước sau khoản thời gian xén
trimmed size
kích thước sau xén
true-to-size
kích thước chủ yếu xác
twice size
kích thước tăng hấp tấp đôi
ultimate size
kích thước giới hạn
up to lớn size
có độ cao thấp mang lại trước
up to lớn size
có độ cao thấp danh nghĩa
upper-limit size
kích thước rất rất đại
upper-limit size
kích thước rộng lớn nhất
volume size factor
hệ số độ cao thấp thể tích
weld size
kích thước lối hàn
Window Size (WS)
kích thước cửa ngõ sổ
word size
kích thước từ
word size
kích thước kể từ, cỡ từ
kích thước danh nghĩa
up to lớn size
có độ cao thấp danh nghĩa
định cỡ
size classification
sự quyết định cỡ
độ lớn
dung dịch hồ
acrylic size
dung dịch hồ nước acrylic
polyvinyl alcohol size
dùng dịch hồ nước rượu polyvinyl
dung dịch hồ nước sợi
đường kính danh nghĩa
nhúng hồ
phân loại
size grading
phân loại bám theo cỡ hạt
size grading
sự phân loại bám theo độ cao thấp (hạt)
sort by size
phân loại bám theo cỡ
phết hồ
quy cách
error of size
sai quy cách
quy mô
số
số liệu
số hiệu sợi (dệt)
sàng (theo cỡ)
thể tích
volume size factor
hệ số độ cao thấp thể tích
tiết diện
ước lượng

Kinh tế

bề rộng
ca lip
chuẩn
standard size
cỡ tiêu xài chuẩn
stock size
cỡ tiêu xài chuẩn
cỡ
đại lượng
diện tích
độ rộng lớn nhỏ
dung lượng
dung tích
phạm vi
phân loại bám theo phỏng lớn
quy mô
số
sắp xếp bám theo size rộng nhỏ
sự quyết định cỡ
tầm
thể tích
thước tấc

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
admeasurement , amount , amplitude , area , bigness , toàn thân , breadth , caliber , capaciousness , capacity , nội dung , diameter , dimensions , enormity , extension , extent , greatness , height , highness , hugeness , immensity , intensity , largeness , length , magnitude , mass , measurement , proportion , proportions , range , scope , spread , stature , stretch , substance , substantiality , tonnage , vastness , volume , voluminosity , width , dimension , measure , sizableness , bulk , cover , degree , expanse , grade , total