streak là gì

/stri:k/

Chuyên ngành

Ô tô

vết không sạch mỏng dính dài

Toán & tin cẩn

vận

Xây dựng

vần

Y học

dải, lối rảnh hoặc băng hẹp

Kỹ thuật công cộng

dải
đường sọc kẻ (trên giấy)
lớp
lớp mỏng
sọc
vạch
streak agar
vạch ghép bên trên thạch
vân
vân gỗ
vệt

Kinh tế

đường sọc
vệt
vạch cấy
agar streak
vạch ghép bên trên thạch
vân

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
band , bar , beam , dash , element , hint , intimation , layer , ray , ridge , rule , shade , slash , smear , strain , stream , strip , stripe , stroke , suggestion , suspicion , touch , trace , breath , ghost , hair , semblance , shadow , soup

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: streak là gì

Xem thêm: 1998 là tuổi gì

NHÀ TÀI TRỢ