territory là gì

/'terətri/

Thông dụng

Danh từ

Lãnh thổ (đất đai nằm trong hòa bình của một nước)
Turkish territory in Europe
lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Âu
( Territory) phân tử (miền, điểm tạo thành một trong những phần của Hoa Kỳ, Úc, Canada; ko được xếp thứ hạng là bang hoặc tỉnh)
North West territory
hạt Tây Bắc
Đất đai, địa phân tử (khu vực ai phụ trách..)
Khu vực, vùng, miền
Lĩnh vực, phạm vi (hiểu biết, hoạt động)

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

địa phận lãnh thổ

Kỹ thuật cộng đồng

khu đất
khu vực
lãnh thổ
boundary of territory
giới hạn lãnh thổ
boundary of territory
ranh giới lãnh thổ
district as subdivision of administrative territory
khu hành chủ yếu phân chia nhỏ nằm trong lãnh thổ
fractional zoning within territory
sự phân (chia) vùng lãnh thổ
natural boundary of territory
giới hạn cương vực tự động nhiên
planning zoning of territory
sự phân vùng quy hướng lãnh thổ
territory arrangement
sự quy hướng lãnh thổ
territory coverage
sự gộp vùng lãnh thổ
territory development
sự cải cách và phát triển lãnh thổ
territory planning
quy hoạch lãnh thổ
territory relief
địa hình lãnh thổ
territory safeguard
sự bảo đảm an toàn lãnh thổ
vùng đất

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
area , belt , block , boundary , colony , commonwealth , country , district , dominion , empire , enclave , exclave , expanse , extent , field , land , mandate , nation , neck of the woods , neighborhood , province , quarter , section , sector , sphere , state , stomping grounds , street , terrain , terrene , township , tract , turf * , walk , zone , dependency , region , arena , bailiwick , circle , department , tên miền , orbit , realm , scene , subject , world , demesne , environs , imperium , jurisdiction , lebensraum , topography , turf