TỪ VỰNG TIẾNG ANH LỚP 12 UNIT 4 SCHOOL EDUCATION SYSTEM, UNIT 4 LỚP 12: READING

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 12 Unit 4 tổng hợp các các thắc mắc trắc nghiệm bài xích Shool Education System trong lịch trình SGK giờ Anh cũ, bài tập bám quá sát theo unit gồm các chủ đề ngữ âm – trọng âm, ngữ pháp từ vựng và tất cả đáp án giải thích cụ thể để bạn nắm rõ lí thuyết,ôn lại khả năng làm các dạng bài chuẩn bị cho các bài kiểm tra học kì,ôn thi Đại Học.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh lớp 12 unit 4 school education system

Trích đoạn tài liệu

Choose the word whose main căng thẳng syllable is put differently.

A. Remain B. Seaman C. Contain D. Retain

A. Control B. Patrol C. Idol D. Extol

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest.

A. Parallel B. Label C. Vessel D. Chapel

A. Typist B. Typical C. Typing D. Stylish

A. Vein B. Reign C. Foreign D. Main

Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best completes each sentence.

With đen hair and eyes, she is_________of the people from her country.

the same B. Typical C. Similar D. Identical

Military is_________in this country. Every man who reaches the age of 18 has to lớn serve in the army for two years.

compulsory B. Optional C. Illegal D. Unnecessary

People tend khổng lồ work hard at this_________of life.

distance B. Stage C. Space D. Level

Concern for the environment is now at the_________of many governments’ policies.

core B. Aim C. Target D. Purpose

Why don’t you have the document_________?

photocopy B. To photocopy C. Photocopying D. Photocopied

The strange disease_________to have originated in Africa.

thinks B. Is thinking C. Is thought D. Thought

You can use my phone if yours _________.

won’t be worked B. Won’t work C. Isn’t worked D. Doesn’t work

We were rather late, but fortunately there were some tickets_________.

to leave B. Left C. Leaving D. Having left

It’s a beautiful photo. I’m going to_________.

get it enlarging B. Have it enlarging C. Have it enlarged D. Phối it enlarged

_________these plants regularly or they will die.

Water B. If you water C. Unless you water D. Because you water

I took off my shoes before entering the room _________.

in order to not dirty the floor B. So that I not dirty the floor

in order not dirtying the floor D. So as not lớn dirty the floor

What _________if you saw a pickpocket steal money from someone in the street?

do you vì chưng B. Did you vị C. Will you vị D. Would you do

The living conditions of the population _________in the past years.

has been improved B. Have been improved

improved D. Were improved

His father used the money he won khổng lồ set_________his own company.

on B. About C. Up D. Forward

Although I was very tired, _________.

but I helped khổng lồ clear up the mess after the party

I helped khổng lồ clear up the mess after the party

and I tried lớn clear up the mess after the party

I didn’t help to lớn clear up the mess after the party

We hope to lớn have the law _________by December.

pass B. To pass C. Passing D. Passed

“How does the washing machine work?”” _________”

Not often B. Like this C. Too much D. A little

I_________like that dress. It’s really nice.

do B. Very C. Am D. Have

We couldn’t find _________could take over his job.

anyone B. Whom C. Someone D. Anyone who

Everything_________turned out to lớn be imaginary.

she said it B. She said C. Which she said it D. That said

I keep sneezing because I got wet_________the way trang chủ yesterday.

in B. From C. On D. During

Don’t you know what happened_________the people who went on holiday with us?

Read the facts below and decide whether the statements are true (T) or false (F). Then compare your results with your partner’s.


Before

I. BEFORE YOU READ

 

*

Read the facts below and decide whether the statements are true (T) or false (F). Then compare your results with your partner’s.

(Đọc rất nhiều sự kiện sau đây và kế tiếp quyết định hồ hết câu nói đúng (T) tốt sai (F), kế tiếp so sánh tác dụng của em với tác dụng của các bạn cùng học.)

Facts about schools 

(Sự thật về ngôi trường học)

1. Children start Grade 1 when they are 6 years old.

(Trẻ em ban đầu lớp 1 khi những em 6 tuổi.) 


2. Schooling is compulsory from the age of 6 to 16.

(Việc đi học bắt buộc từ bỏ 6 cho 16 tuổi.)

3. The school year generally begins in September & ends in late May.

(Năm học tập thường bước đầu vào mon Chín và chấm dứt vào cuối tháng Năm.)

4. The students do not have any examminations when they finish secondary school.

(Học sinh không tồn tại kỳ thi nào lúc học chấm dứt trung học.)

5. A school year consists of two terms.

(Một năm học bao hàm hai học kỳ.)


Lời giải đưa ra tiết:

1. True 

2. False (because it is from 6 - 15 (grade 1 to grade 9)

3. True 

4. False (They must take the Intermediate Graduation Examination (IGE) - kì thi cuối cấp cho 2)

5. True


While Passage

II. WHILE YOU READ 

Read the passage and do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn cùng làm bài xích tập kèm theo.)

Schooling is compulsory for all English children from the age of 5 lớn 16. The academic year in England runs from September to lớn July and is divided into 3 terms. Autumn Term is from the beginning of September to lớn mid-December. Spring Term is from the beginning of January khổng lồ mid-March và Summer Term from early April to mid-July. Each term is separated by a one-week break called half term, usually at the over of October, mid-February và the kết thúc of May.

There are two parallel school systems in England. The first is the state school system, which is không tính tiền for all students và paid for by the state. The second category is the ‘independent’ or ‘public’ school system, which is fee-paying. The state school system, which educates 93% of the pupils in England, can be divided into two levels of education: primary education và secondary education.

See the Table below for more information about the school education system in England.

The National Curriculum is set by the government and must be followed in all state schools. It is made up of the following subjects: English, Design và Technology, Geography, Maths, Information Technology, Music, Science, Arts, Physical Education, History, và a Modern Foreign Language. English, Maths & Science are vi xử lý core subjects, which are compulsory in the national examinations at certain stages of the school education system.

*

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Việc học ở trường là bắt buộc đối với tất cả trẻ em ở Anh từ bỏ 5 cho 16 tuổi. Năm học ở Anh kéo dãn từ mon Chín mang đến tháng Bảy và được chia làm ba học tập kì. Học tập kì mùa thu từ đầu tháng Chín đến thời điểm giữa tháng 12. Học kì mùa xuân từ thời điểm đầu tháng Giêng đến vào giữa tháng Ba và Học kì mùa Hạ từ đầu tháng tư đến thời điểm giữa tháng Bảy. Mỗi học kì được chia vì kì nghỉ một tuần gọi là giữa học kì, thường xuyên thường vào vào cuối tháng Mười, vào giữa tháng Hai và cuối tháng Năm.

Ở Anh có hai hệ thống trường song song nhau. Hệ thống trước tiên là hệ thống trường công (nhà nước), miễn chi phí cho tất cả trẻ con và được đơn vị nước trả lương. Hệ thống thứ nhị là hệ thống nhà ngôi trường “độc lập” tuyệt “công cộng”, cần trả tiền. Hệ thống trường công, giáo dục và đào tạo 93% học sinh nước Anh, rất có thể được chia thành hai chuyên môn (cấp) giáo dục: giáo dục tiểu học tập và giáo dục trung học.

Xem thêm: Chi tiết 6 cách chặn quảng cáo trên youtube ios 13 cho người dùng iphone

Xem phiên bản bên dưới để thêm thông tin về hệ thống giáo dục bên trường sinh hoạt Anh.

Chương trình học tổ quốc do bao gồm phủ tùy chỉnh và nên được theo đúng ở tất cả trường công. Nó được xuất bản với hồ hết môn học sau : giờ Anh, kiến tạo & Kĩ thuật, Địa lí, Toán, kĩ thuật thông tin, Nhạc, Khoa học, Hội họa, Thể dục, lịch sử hào hùng và một ngoại ngữ hiện nay đại. Giờ Anh, Toán và khoa học là những môn học chính, hầu như môn đề nghị ở các kì thi đất nước ở giai đoạn quan trọng của khối hệ thống giáo dục công ty trường.

Hệ thống giáo dục đào tạo nhà trường làm việc Anh


While 1

Task 1: Find words or phrases in the reading passage which have the same following meanings.

(Tìm đầy đủ từ hoặc các từ trong bài đọc gồm cùng phần lớn nghĩa sau.)

1. Schools in which all children can attend without paying tuition fees

2. A stage of study for children aged from 5 to lớn 10

3. A stage of study for children aged from 11 to 16

4. Put into force by the law

5. The examinations children sit at the over of compulsory education

6. A detailed plan for a course of study offered in a school or college

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Schools in which all children can attend without paying tuition fees => state school

(Các trường vào đó tất cả trẻ em rất có thể tham dự mà chưa hẳn trả học phí ⟹ trường công lập) 

2. A stage of study for children aged from 5 khổng lồ 10 => primary education

(Một giai đoạn nghiên cứu cho trẻ em từ 5 đến 10 tuổi ⟹ giáo dục và đào tạo tiểu học)

3. A stage of study for children aged from 11 lớn 16 => secondary education

(Giai đoạn phân tích cho trẻ nhỏ từ 11 mang lại 16 tuổi ⟹ giáo dục trung học)

4. Put into force by the law => compulsory

(Bị nghiền buộc bởi luật pháp => bắt buộc)

5. The examinations children sit at the end of compulsory education => the General Certificate of Secondary Education

(Kỳ thi mà học viên tham gia vào thời điểm cuối chương trình giáo dục bắt buộc ⟹ kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học)

6. A detailed plan for a course of study offered in a school or college => curriculum

(Một kế hoạch chi tiết cho một khóa huấn luyện và đào tạo được huấn luyện và giảng dạy tại một trường học hoặc cao đẳng  chương trình giảng dạy)


While 2

Task 2: Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.)

1. When bởi children in England start their compulsory education at school?

(Khi nào trẻ em ở Anh ban đầu học phải ở trường?)

2. How many terms are there in a school year in England?

(Hai hệ thống trường học ở Anh là gì?)

3. What are the two school systems in England?

(Hai khối hệ thống trường học ở Anh là gì?)

4. Do children have to pay fees if they go khổng lồ “independent” or “public” schools?

(Trẻ em có phải trả phí tổn nếu đi đến những trường dân lập không?)

5. How many vi xử lý core subjects are there in the national curriculum?

(Có từng nào môn học chủ yếu trong chương trình đào tạo quốc gia?)

6. When can students take the GCSE examination?

(Khi nào học tập sinh rất có thể thi GCSE?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. They reach the age of 5.

(Khi lũ trẻ 5 tuổi.)

Thông tin: Câu thứ nhất “Schooling is compulsory for all English children from the age of 5 to lớn 16.

2. There are three terms.

(Có cha học kỳ.)

Thông tin:The academic year in England runs from September khổng lồ July và is divided into 3 terms.

3. The two school systems in England are the state school system and the "independent" or “ public” school system.

(Hai khối hệ thống trường học ở Anh là khối hệ thống trường công lập và khối hệ thống trường dân lập.)

Thông tin:There are two parallel school systems in England. The first is the state school system, which is không lấy phí for all students and paid for by the state. The second category is the ‘independent’ or ‘public’ school system

4. Yes, they do.

(Có.)

Thông tin: The second category is the ‘independent’ or ‘public’ school system, which is fee-paying.

5. There are three vi xử lý core subjects in the national curriculum: English, Maths và Science.

(Có cha môn học thiết yếu trong công tác quốc gia: Anh văn, Toán với Khoa học.)

Thông tin: English, Maths và Science are bộ vi xử lý core subjects, which are compulsory in the national examinations at certain stages of the school education system.”

6. When they finish the secondary schools, they have khổng lồ take an examination called the General Certificate of Secondary Education. (GCSE)

(Khi học xong trung học, những em phải tham gia kỳ thi hotline là Thi xuất sắc nghiệp trung học.)

Thông tin: vào bảng (dòng cuối, cột cuối)


After

III. AFTER YOU READ

Work in groups. Tell the others one of the most difficult school subjects you are studying và what you would lượt thích your friends & your teacher to dc to lớn help you learn that subject more effectively.

(Làm bài toán từng nhóm. Nhắc cho các bạn khác giữa những môn học nặng nề nhất ngơi nghỉ trường em đã học và các gì em muốn chúng ta em và thầy giáo của em làm sẽ giúp em học tập môn đó hữu hiệu hơn.)

Phương pháp giải:

 


Lời giải đưa ra tiết:

A: Is there any subject you find the most difficult?

(Có môn học nào chúng ta thấy cực nhọc nhất không?)

B: Yes, it"s English.

(Có, sẽ là tiếng Anh.)

C: What do you find difficult about it?

(Bạn thấy điều gì trở ngại về nó?)

B: Its pronunciation. Most of my friends bởi think so.

(Phát âm của nó. Hầu hết đồng đội của tôi nghĩ về như vậy.)

C: vày you ask your teacher to help you?

(Bạn bao gồm nhờ giáo viên giúp cho bạn không?)

B: Why not? But after a lot of practices I still find I cannot pronounce & read the words correctly.

(Tại sao không? Nhưng sau không ít lần luyện tập, tôi vẫn thấy mình tất yêu phát âm với đọc đúng những từ.)

A: Well, from my experience, in order lớn speak English well and correctly we should be patient và constant. It takes a lot of time và patience. You read a word or a sentence many times until you find it good enough.

(Theo tay nghề của tôi, để nói được tiếng Anh tốt và thiết yếu xác, bọn họ nên kiên trì và liên tục. đề nghị mất tương đối nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Bạn đọc một trường đoản cú hoặc một câu những lần cho tới khi chúng ta thấy nó đủ tốt.)

C: và you should study with your friends to help one another in speaking. If possible, you can ask your teacher lớn correct you when you find you‘re not good or not confident in yourself.

(Bạn phải học với bạn bè để giúp đỡ lẫn nhau. Nếu có thể, chúng ta có thể nhờ giáo viên của khách hàng sửa lỗi khi bạn thấy bản thân không giỏi hoặc không lạc quan vào mình.)

A: You will speak more easily và better if you"re patient và practise frequently.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.